Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2004

 
 
 

Zápis z 18. KOAaM ze dne 8.11.2004

                                                                                                                                                                                                                

 

 

Z Á P I S

z 18.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 8.11.2004

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                              6                                                

Omluveno:                             4                       

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

18/01/2004

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k odprodeji pozemku parc. č. 1408/22, k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy – pozemek zastavěný stavbou ve vlastnictví žadatele - garáž

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit záměr prodeje pozemku č. 1408/22, k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy vlastníku stavby na pozemku postavené.

3/0/0

 

18/02/2004

 

Žádost: Žádost o stanovisko k odprodeji pozemků parc. č. 920/14, 15, 18, 22, 23, 24 a 942/4 a 955/31, k.ú. Košíře dále 2423/2, 2675/2, 2675/3, 2703/2, 3246/3, k.ú. Smíchov z vlastnictví Bytového podniku Praha 5 s. p. v likvidaci

 

Žadatel:  ing. Rudolf Dubec, likvidátor Bytového podniku Praha 5 s.p. v likvidaci

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit záměr prodeje pozemků parc. č. 920/14, 15, 18, 22, 23, 24 a 942/4 a 955/31, k.ú. Košíře, dále 2423/2, 2675/2, 2675/3, 2703/2 a 3246/3, k.ú. Smíchov z vl. Bytového podniku Praha 5 s.p. v likvidaci.

3/0/0

 

 

 

 

 

18/03/2004

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k úplatnému  převodu části pozemku parc. č. 4969, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  neschválit  záměr prodeje části pozemku parc. č. 4969, k.ú. Smíchov o výměře cca 32 m2 – z vlastnictví obce hl. m. Prahy – za účelem vybudování průchozího koridoru pro vstup do suterénu objektu č.p. 2328, Stroupežnického 30.

4/0/0

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

OA 18/01/2004

Žádost:  Holbyt, spol. s.r.o. – odkoupení pozemku č. parc. 3113 v k.ú. Smíchov zastavěného domem čp. 423.

Žadatel: OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit:

1.      se záměrem prodeje zastavěného pozemku č. parc. 3113 v k.ú. Smíchov o výměře 216 m2 vlastníkovi domu čp. 423 spol. s r.o. Holbyt se sídlem v Praze 5, Holečkova 25/423 IČ 49713761 za cenu 20% z ceny dle cenové mapy tj. 1.032,-/m2 tj. celkem Kč 222.912,-.

4/0/0

 

 

NP 18/01/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Lidická 41/406, Praha 5 – Smíchov, Marie Kočí, akad. mal., žádost o slevu z nájemného.

 

Žadatel: p. Marie Kočí

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit akad. mal. Marii Kočí poskytnutí slevy ze zákl. měsíčního nájemného (868,- Kč) ve výši 20% za NP v ul. Lidická 41/406, Praha 5 – Smíchov z důvodu provádění stavební činnosti v domě za dobu od 1.12.2003 do 29.2.2004 v celkové výši  522,- Kč.

4/0/0

 

NP 18/02/2004

Žádost: Nebytové prostory – Ostrovského 2/33, Praha 5 – Smíchov, Josef Koudela, žádost o odbydlení.

Žadatel: p. Josef Koudela

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM  doporučuje RMČ  schválit „dodatek“ k NS č. 45/2000 ze dne 28.8.2000 na NP v ul. Ostrovského 2/33, Praha 5 – Smíchov, pronajatého Josefu Koudelovi, kterým se stanovuje:

-         poskytnutí slevy na nájemném ve výši 20.000,- Kč/měsíčně od 1.9.2004 do 28.2.2006 (18 měs.) jako kompenzaci nákladů ve výši 360.884,- Kč vynaložených nájemcem na opravu portálů NP (§ 669 Obč. zák.)

-         za 3/2006  úpravu slevy na nájemném o zbývající částku k odbydlení 884,- Kč, tj. k úhradě 22.263,- Kč

3/0/1

 

NP 18/03/2004

Žádost: Nebytové prostory – Zborovská 29/594, Praha 5 – Smíchov, Petr Drábek, žádost o prominutí nájemného.

.

Žadatel: p. Petr Drábek

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ schválit firmě Petr Drábek prominutí zákl. nájemného na dobu 2 měsíců s plněním od 1.10.2004 do 30.11.2004 při provádění stavebních úprav nebytového prostoru Zborovská 29/594, Praha 5 – Smíchov v úhrnné výši 19.654,- Kč.

4/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odložené materiály

 

16/10/2004 – ze dne 11.10.2004

doplnění:

 

Žádost: Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku  parc. č. 4907/1, k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy – prostor  pro zřízení stanoviště.

Žadatel: OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

Stanovisko KOAaM:

     Materiál odložen, doplnit o stanovisko Odboru územního rozhodování.

Materiál doplněn o stanovisko Odboru územního rozhodování.

Stanovisko KOAaM:

   KOAaM  doporučuje RMČ schválit záměr pronájmu části pozemku parc. č. 4907/1, k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy o výměře cca 25 m2, společnosti SFERA s.r.o., Pravoúhlá 55, Praha 5 za účelem vybudování prostor pro zařízení staveniště.

4/0/0

19. KOAa M se koná dne : 22.11.2004  v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

 

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

 

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:9.11.2004

 Jiřina Zavadilová                      Martin  STRÁNSKÝ

                                                     zástupce starosty

                                                         MČ Praha 5

 

Přečteno: 5206x
Publikováno: 10.11.2004, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout