Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2004

 
 
 

Zápis z 16 KOAaM ze dne 11.10.2004

                                                                                                                                                                                                                

 

 

Z Á P I S

z 16.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 11.10.2004

Počet členů  KOA a M        11

Přítomno:                               6                                               

Omluveno:                             4                      

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

16/01/2004

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 69,8/3, 57/2 a části pozemku parc. č. 70, k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy a TSK hl. m. Prahy – realizace bytových a nebytových projektů.

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  neschválit prodej pozemků parc. č. 69,8/3, 57/2 a části pozemku parc. č. 70, k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy a TSK hl. m. Prahy za účelem realizace bytových a nebytových projektů.

3/0/0

 

16/02/2004

 

Žádost:  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu č. 197/OSM/01 ze dne 19.12.2001 na pozemky parc. č. 1175/2, 1175/3 a 1175/5, k.ú. Košíře mezi MČ Praha 5 a společností Vrchlického Invest a.s. – doplnění pozemku parc. č. 1175/4, k.ú. Košíře

 

Žadatel:  společnost Vrchlického Invest a.s.

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemků parc. č. 1175/2,3 a 5, k.ú. Košíře č. 197/OSM/01 ze dne 19.12. 2001, který řeší doplnění nájemní smlouvy o pozemek parc. č. 1175/4, k.ú. Košíře.

3/0/0

 

 

16/03/2004

 

Žádost:  Stanovisko k pronájmu případně prodeji části pozemku parc. č. 3726/1, k.ú. Smíchov ve vl. obce hl. m. Prahy za účelem výstavby čerpací stanice pohonných hmot.

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  neschválit  pronájem i  případný prodej části pozemku parc. č. 3726/1, k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy o výměře cca 800 m2 za účelem výstavby čerpací stanice pohonných hmot.

4/0/0

 

16/04/2004

 

Žádost:  Revokace usnesení RMČ Praha 5 č. 32/926/2004 ze dne 20.7.2004 – doplnění pozemku parc. č. 955/36, k.ú. Košíře.

 

Žadatel:  OSM MČ Praha 5

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ :

1.      revokovat usnesení RMČ Praha 5 ze dne 20.7.2004 čj. 32/926/2004 takto:

2.      schválit záměr prodeje pozemků parc. č. 955/23, 955/24, 955/25, 955/26, 955/32, 955/33, 955/36, 955/41-50 a 633/9-13 vše v k.ú Košíře a 3330/3, k.ú. Smíchov z vl. Bytového podniku v Praze s.p. v likvidaci vlastníků garáží na pozemcích postavených.

4/0/0

16/05/2004

 

Žádost:  Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 3/1, k.ú. Smíchov ve vl. MČ Praha 5 – kostel na náměstí 14. října

 

Žadatel:  Spojprojekt Praha CZ, a.s.

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 3/1, k.ú. Smíchov pro Český telecom, a.s. se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3.

4/0/0

 

 

 

 

16/06/2004

 

Žádost:  Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 406/3, 410/3, 503/2, k.ú. Motol pro Univerzitu Karlovu, držitele licence na neveřejné telekomunikační zařízení.

 

Žadatel:  Univerzita Karlova

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 406/3, 410/3 a 503/2, k.ú. Motol pro Univerzitu Karlovu v Praze, Ovocný trh 3/5, Praha 1.

4/0/0

 

 

16/07/2004

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k úplatnému převodu a pronájmu části pozemku parc. č. 1020/130, k.ú. Hlubočepy.

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ schválit  záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1020/130, k.ú. Hlubočepy o výměře cca 1020 m2 – z vlastnictví obce hl. m. Prahy, za účelem zřízení uzavřeného parkoviště. Požádat o svěření pozemku.

4/0/0

 

16/08/2004

 

Žádost:  Žádost o slevu nájemného

 

Žadatel:  pí. Krausová Ivana

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ schválit paní Ivaně Krausové prominutí úhrady nájemného ve výši  183,- Kč za pronájem části pozemku parc. č. 2933, k.ú. Smíchov (parkování ve vnitrobloku Stroupežnického 12) za měsíc červenec – z důvodů provádění výkopových prací před domem a tím znemožnění parkování ve vnitrobloku.

4/0/0

 

 

 

 

 

16/09/2004

 

Žádost:  Stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 606/1, k.ú. Košíře z vl. obce hl. m. Prahy – výstavba garáže

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 606/1, k.ú. Košíře o výměře cca 20 m2 z vl. obce hl. m. Prahy za účelem výstavby garáže.

3/0/0

 

16/10/2004

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 4907/1, k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy – prostor pro zřízení staveniště.

 

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

         Materiál odložen, doplnit o stanovisko Odboru územního rozhodování.

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

OA 16/01/2004

Žádost:  Pronájem objektu č.p. 886, Záhorského 4, k.ú. Hlubočepy

Žadatel: zájemci o pronájem

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová H.

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  schválit pronájem části objektu čp. 886, Záhorského 4, k.ú. Hlubočepy Prvnímu česko - ruskému gymnáziu s.r.o., Královická 915, Brandýs nad Labem za nájemné ve výši 200 Kč/m2/měsíc, s tím že o případném snížení nájmu bude jednáno s nájemcem až po pronajmutí celého objektu.

3/0/0

 

 

 

OA 16/02/2004

 

Žádost:  Smlouva o poskytování TV služeb, správě a údržbě STA společností UPC Česká republika, a.s.

Žadatel: UPC Česká republika. a.s.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová H.

 

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ schválit uzavření smlouvy o poskytování TV služeb, správě a údržbě STA na sídlišti Barrandov se společností UPC Česká republika, a.s., Závišova 5, Praha 4 za poplatek 24,- Kč bez  DPH za jednu bytovou jednotku/měsíc.

3/0/0

 

OA 16/03/2004

 

Žádost: Žádost p. P. Karase o pronájem části pozemku č. parc. 27, k.ú. Košíře na  zahrádku.

 

Žadatel: p. P. Karas

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

Stanovisko KOAaM:

        KOAaM doporučuje RMČ souhlasit se záměrem pronájmu části pozemku č. parc. 27 v k.ú. Košíře o výměře 114 m2 p. Pavlu Karasovi, bytem Praha 5, Nepomucká 445c/4 za cenu Kč 7,-/m2/rok tj. celkem Kč 798,-/rok na dobu neurčitou k využití jako zahrádka.

4/0/0

 

OA 16/04/2004

 

Žádost: K.ú Hlubočepy, č. parc. 1347/1 – prodej pozemku vlastníkovi sousedních nemovitostí.

 

Žadatel: René Blahovský, Praha 5

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

Stanovisko KOAaM:

        Materiál stažen z programu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 16/05/2004

 

Žádost: K.ú Smíchov, č. parc. 2084/1 – žádost o prodej části pozemku

 

Žadatel: manželé Jelínkovi

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

Stanovisko KOAaM:

        KOAaM doporučuje RMČ souhlasit se záměrem prodeje části pozemku č. parcely 2084/1 v k.ú. Smíchov o výměře cca 60 m2 za cenu minimálně podle znaleckého posudku žadatelům p. Janu Jelínkovi a MUDr. Marii Jelínkové, bytem Praha 5, Na Doudkové 7.

4/0/0

OA 16/06/2004

 

Žádost: K.ú Motol, č. parc. 69/2– žádost o pronájem části pozemku

 

Žadatel: firma Hloušek s.r.o.

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

Stanovisko KOAaM:

        KOAaM doporučuje RMČ schválit pronájem části č. parc. 69/2 v k.ú. Motol o výměře cca 100 m2 za cenu Kč 200,-/m2/rok, tj. 20.000,- ročně  + valorizace firmě Hloušek podnikatelství staveb s.r.o., se sídlem Praha 8, Pod plynojemem 93.

4/0/0

 

NP 16/01/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – pronájmy na základě vyvěšení

 

Žadatel: žadatelé o pronájem

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit pronájmy na základě vyvěšení:

l.1. Mahelova 294/4, Praha 5 – Košíře (nabídka NP č. 62)

   SEDMA Praha s.r.o.za 1.000,- Kč/m2/rok, doba neurčitá

1.2. Plzeňská 470/76, Praha 5 – Košíře (nabídka NP č. 63)

   V. Krumphanzl, Praha 4, za 2.200,- Kč/m2/rok, doba neurčitá

1.3. Vltavská 350/26, Praha 5 – Košíře (nabídka NP č. 66)

   Ing. Kadlec J. Praha 5, za 861,- Kč/m2/rok, doba neurčitá

4/0/0

2. opětovné zveřejnění nabídek

2.1. NP Plzeňská 442b/211,                   Praha 5 – Košíře za cenu 800,- Kč/m2/rok.  4/0/0

2.2. NP Plzeňská 796/82,                       Praha 5 – Košíře za cenu 1.800,- Kč/m2/rok 4/0/0

2.3. NP Vrchlického 482/49,                 Praha 5 – Košíře  za cenu 1.000,- Kč/m2/rok 4/0/0

2.4. NP Vrchlického 493a/41 + 493b/43 Praha 5 – Košíře za cenu 1.300,- Kč/m2/rok. – odloženo

       4/0/0

 

NP 16/02/2004

Žádost: Nebytové prostory – Na Zámyšli 478/8, Praha 5 – Košíře, pan JUDr. Martin Váňa – KOMPAS – výpověď z nájmu.

Žadatel: spoluvlastníci domu

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM  doporučuje RMČ  schválit podání výpovědi panu JUDr. Martinovi Váňovi – KOMPAS, NP Na Zámyšli č.p. 478/8 z důvodu neplacení nájemného.

4/0/0

 

NP 16/03/2004

Žádost: Nebytové prostory – Brožíkova 15/1 – paní Marta Nejedlá – žádost o prominutí nájmu za měsíc srpen 2004 – podílový dům, MČ P-5 id. 2/3, p. Hájek id 1/6 a pí. Jilemnická id. 1/6.

.

Žadatel: nájemce NP

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ schválit prominutí nájmu paní M. Nejedlé za měsíc srpen za NP Brožíkova 15/1, za id. podíl 2/3 MČ P-5.

Do RMČ předložit materiál o stanovisko spoluvlastníků domu p. Hájka a p. Jilemnické.

4/0/0

 

NP 16/04/2004

 

Žádost: NP – Plzeňská 470/76 – OS ORFEUS – žádost o prominutí dluhu za teplo za rok 2003

 

Žadatel: OS ORFEUS

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ  schválit prominutí dluhu divadlu OS ORFEUS ve výši 4.458,- Kč za služby poskytovaného tepla prostupujícího stropem v suterénu (krytu domu Plzeňská 470/76 v r. 2003 s tím, že tato částka  nebude předepsána k úhradě nájemníkům objektu.

4/0/0

 NP 16/05/2004

 

Žádost: NP – Nám. 14. října 10/2173, Praha 5 – Smíchov, LOKAL BLOK, s.r.o., technické zhodnocení býv. lázní nájemcem.

Žadatel: f. LOKAL BLOK, s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

         KOAaM doporučuje RMČ souhlasit se snížením výše vybíraného čistého nájemného za NP na nám. 14. října 10/2173, Praha 5 – Smíchov, nájemce LOKAL BLOK, s.r.o. na částku 2.000,- Kč měsíčně s účinností od 1.2.2004 s tím, že měsíčně bude započítávána částka 25.778,- Kč pro výpočet doby odbydlení. K datu ukončení trvání nájmu, tj. k 31.3.2013 (před uplatněním opce na pokračování NS) zůstane k vyrovnání částka ve výši 4, 941.450,- Kč.

4/0/0

 

NP 16/06/2004 

 

Žádost: NP – Plzeňská 452/167, Praha 5 – Košíře, pan Jan Halas – uzenářství u Špejlíka – žádost o pokračování v úhradě sníženého nájemného po dobu rekonstrukce.

Žadatel: f. Jan Halas – uzenářství u Špejlíka

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ  

I.                    revokovat usn. RMČ č. 44/1522/2003 ze dne 18.11.2003

II.                 souhlasí s prodloužením doby snížení základního nájemného Janu Halasovi – uzenářství u Špejlíka z 20.101,- Kč/měs. za zákl. nájemné ve výši 3.000,- Kč/měs. za NP v ul. Plzeňská 452/167, Praha 5 –Košíře po dobu rekonstrukce od 1.1.2004 do 30.4.2004.

4/0/0

 

 

NP 16/07/2004 

 

Žádost: NP – Nádražní 21/29, Praha 5 – Smíchov, Sdružení podnikatelů, úprava nájemní smlouvy.

Žadatel: Sdružení podnikatelů

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit návrh usnesení dle bodu 1 a 2.

4/0/0

 

NP 16/08/2004

Žádost: Nebytové prostory – Zborovská 68/124, Praha 5 – Malá Strana, PROSTORA, s.r.o., žádost o souhlas s umístěním sídla firmy.

Žadatel: nájemce NP

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM  doporučuje RMČ  schválit návrh usnesení dle bodu I. a II.

4/0/0

 

NP 16/09/2004

Žádost: Nebytové prostory – Plzeňská 442b/211  Praha 5 – Košíře, Plejády, s.r.o. – žádost o ukončení nájmu dohodou a o převod nebytového prostoru na pana Jana Štindla.

.

Žadatel: Firma PLEJÁDY, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ schválit :

1 ukončení nájmu firmě Plejády, s.r.o. k 31.10.2004.

2. zveřejnění nebytového prostoru – kanceláře, Plzeňská 442b/211, Praha 5 – Košíře na úřední desku MČ P-5 obvyklým způsobem na dobu 15 dnů se záměrem pronajmout tento prostor panu Janu Štindlovi za cenu 700,- Kč/m2/rok.

4/0/0

 

NP 16/10/2004

 

Žádost: NP – Tichá 3/1224, Praha 5 – Smíchov, ak. soch. Jana Bartošová, ak. soch. Karel Kronech, žádost o rozšíření nájemní smlouvy v osobě nájemce.

 

Žadatel: Nájemci NP

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ  schválit zveřejnění nebytového prostoru v ul. Tichá 3/1224, Praha 5 – Smíchov pronajatých ak. soch. Janě Bartošové a ak. soch. Karlu Kronychovi na úřední desku se záměrem rozšíření nájemní smlouvy v osobě nájemce o ak. mal. Lenku Helfertovou, bytem Opatovická 7, P-1 za nájemné ve výši 250,- Kč/m2/rok.

4/0/0

 

 

 

 

NP 16/11/2004

 

Žádost: NP – 901 a 902 Lamačova  825/11, Praha 5 – Hlubočepy, firma RAMIA, s.r.o. – žádost o pronájem.

Žadatel: f. REMIA, spol. s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

         KOAaM doporučuje RMČ schválit pronájem NP č. 901 a 902 Lamačova 825/11, Praha 5 – Hlubočepy firmě RAMIA s.r.o. za cenu 1.500,- Kč/m2/rok za prodejnu a 550,- Kč/m2/rok za sklad na dobu neurčitou.

4/0/0

 

NP 16/12/2004 

 

Žádost: NP – Štefanikova 40/278, Praha 5 – Smíchov, ing. Petr a Juliana Janečkovi, žádost o prominutí nájemného.

Žadatel: manželé Janečkovi

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ  schválit Ing. Petru a Julianě Janečkovým prominutí nájemného v plné výši za nebytový prostor Štefánkova 40/278, Praha 5 – Smíchov za dobu od 26.7.2004 do 8.8.2004 (15 dnů = cca ½ měsíce), tj. celkem 14.682,- Kč.

4/0/0

 

NP 16/13/2004 

 

Žádost: NP – Lidická 36/276, Praha 5 – Smíchov, MOBIL TRADE, s.r.o., návrh na podání výpovědi z nájmu.

Žadatel: OOA MČ Praha 5

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit firmě  MOBIL TRADE, s.r.o., se sídlem Poděbradská 38, 190 00 Praha 9 výpověď z nájmu nebytového prostoru v ul. Lidická 36/276, Praha 5 – Smíchov (prodejna tabáku a tiskovin).

4/0/0

Na  stůl :

 

OA 16/07/2004 

 

Žádost: Janáčkovo nábřeží 11/1211 – návrh dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 175/OSM/01 na pronájem části objektu pro umístění antény GSM.

Žadatel: OOA MČ Praha 5

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová H.

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem části objektu Janáčkovo nábřeží 11/1211 se společností T-Mobile Czech Republic, a.s.

 4/0/0

17. KOAa M se koná dne : 25.10.2004  v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

 

 

 

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne: 12.10.2004

 Jiřina Zavadilová                      Martin Stránský

                                                  zástupce starosty

                                                      MČ Praha 5

 

Přečteno: 5843x
Publikováno: 18.10.2004, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout