Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2004

 
 
 

Zápis z 15. KOAaM dne 13.9.2004

                                                                                                                                                                                                                

 

 

Z Á P I S

z 15.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 13.9.2004

Počet členů  KOA a M        11

Přítomno:                                                                               

Omluveno:                                                     

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

15/01/2004

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k úplatnému převodu a pronájmu pozemku parc. č. 267, k.ú. Jinonice (vodní plocha)

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 267, k.ú. Jinonice o výměře 3.132 m2 (vodní nádrž) – z vlastnictví obce hl. m. Prahy , za účelem přisloučení k nemovitostem ve vlastnictví žadatele za předpokladu součinnosti MHMP při revitalizaci  rybníku.

3/0/0

 

15/02/2004

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k úplatnému převodu pozemků parc. č. 2113/4, 2113/3 a 1872/5, k.ú. Košíře.

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit záměr prodeje  pozemků parc. č. 2113/4 o výměře 17 m2, poz. parc. č. 2113/3 o výměře 11 m2 a pozemku parc. č. 1872/5 o výměře 6 m2, k.ú. Košíře – z vlastnictví obce hl. m. Prahy, vlastníkům nemovitostí nacházejících se na těchto pozemcích.

3/0/0

 

 

15/03/2004

 

Žádost:  Smlouva o věcném břemenu na pozemek parc. č. 1466/1, k.ú. Hlubočepy z vlastnictví MČ Praha 5 pro ČD – Telekomunikace a.s.

 

Žadatel:  ČD – Telekomunikace a.s.

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ :

1. schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1466/1, k.ú. Hlubočepy, dle geometrického zaměření č. 1279-49/2003 ze dne 9.9.2003, za jednorázovou cenu dle znaleckého posudku č. 507-66/04 tj. Kč 6.367,- (včetně DPH) pro ČD Telekomunikace a.s., zastoupené společností SUPTel a.s. se sídlem Hřbitovní 1322/05, Plzeň.

3/0/0

 

15/04/2004

 

Žádost:  Žádost o stanovisko ke směně pozemku parc. č. 4880/2, k.ú. Smíchov ve vlastnictví Immo FUTURE 6 – Crossing Point Smíchov s.r.o. a pozemku parc. č. 2881/4, k.ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy.

 

Žadatel:  OSM MHMP Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ :

1.      schválit  směnu pozemku parc. č. 4880/2, k.ú. Smíchov o výměře 9 m2 (chodník) ve vl. společnosti Immo Future 6 – Crossing Point Smíchov a pozemku parc. č. 2881/4, k.ú. Smíchov o výměře 6 m2 (zastavěná plocha) ve vl. obce hl. m. Prahy.

3/0/0

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

NP 15/01/2004

Žádost:  NP – Vrchlického 504/4, Praha 5 – Košíře, pan Ing. Jaroslav Korda – žádost o souhlas s umístěním sídla společnosti.

Žadatel: Ing. Jaroslav Korda

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit s umístěním sídla společnosti Korda Light s.r.o. v NP Vrchlického 504/4.

3/0/0

 

NP 15/02/2004

 

Žádost:  NP Nepomucká 442c/2 Praha 5 – Košíře, paní Marie Tichá – žádost o převod nebyt. prostoru na ak. mal. Veroniku Palečkovou.

Žadatel: paní Marie Tichá

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ schválit zveřejnění nebytového prostoru - atelieru, Nepomucká 442c/2, Praha 5 – Košíře na  úřední desku MČ P-5 obvyklým způsobem na dobu 15 dnů se záměrem pronajmout tento prostor paní ak. mal. Veronice Palečkové za cenu 570,- Kč/m2/rok.

3/0/0

 

NP 15/03/2004

 

Žádost: NP – Lidická 36/276, Praha 5 – Smíchov, DISPO Družstvo invalidů, žádost o snížení nájemného.

 

Žadatel: DISPO  Družstvo invalidů

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

        KOAaM doporučuje RMČ schválit  firmě DISPO Družstvo invalidů  snížení zákl. měsíčního nájemného (11.274,- Kč) o 30% za NP v ul. Lidická 36/276, Praha 5 – Smíchov  po dobu provádění stavebních oprav domu, tj. od 15.6.2004 do 30.9.2004 v celkové výši  11.837,- Kč

3/0/0

 

NP 15/04/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Na Bělidle 36/297, Praha 5 – Smíchov, Renáta Kapsíková, úprava NS.

 

Žadatel: Renáta Kapsíková

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit „Dodatek“ k nájemní smlouvě č. 39/37 ze dne 3.4. 1997 uzavřené s Renátou Kapříkovou na pronájem nebytového prostoru v ul. Na Bělidle 36/297, Praha 5 – Smíchov, kterým se údaje v NS uvedou do souladu s živnostenskými listy.

3/0/0

 

 

 

 

 

 

 

NP 15/05/2004

Žádost: Nebytové prostory – Zborovská 30 /1074, Praha 5 – Smíchov, VYDAVATELSTVÍ 2000, s.r.o., souhlas s opravami v 02/2004.

Žadatel: VYDAVATELSTVÍ 2000, s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM  doporučuje RMČ  souhlasit s opravami pronajatého NP Zborovská 30/1074, Praha 5 – Smíchov, které v objemu 551.460,- Kč provedl nájemce – VYDAVATELSTVÍ 2000, s.r.o. v únoru 2004.

3/0/0

 

NP 15/06/2004

Žádost: Nebytové prostory – Plzeňská 452/167, Praha 5 – Košíře, pan Jan Halas – uzenářství u Špejlíka – žádost o pokračování v úhradě sníženého nájemného po dobu rekonstrukce.

Žadatel: Firma Jan Halas – uzenářství u Špejlíka

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.                    revokovat usnesení RMČ č. 44/1522/2003 ze dne 18.11.2003

II.               doporučuje souhlasit s prodloužením doby snížení základního nájemného Janu Halasovi – uzenářství u Špejlíka z 20.101,- Kč/ měs. za základní nájemné ve výši 10.000,- Kč/měs. za NP v ul. Plzeňská 452/167, Praha 5 – Košíře po dobu rekonstrukce od 1.1.2004 do 30.4.2004.

4/0/0  

 

NP 15/07/2004

 

Žádost: NP – Nádražní 21/29, Praha 5 – Smíchov, Sdružení podnikatelů, úprava nájemní smlouvy.

 

Žadatel: Sdružení podnikatelů

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

   Materiál stažen z programu  do předložení původního záměru  na využití NP.

5/0/0

 

 

 

 

 NP 15/08/2004

 

Žádost: NP – Zahradníčkova 1121/8, Praha 5 – Košíře, pan Evžen Rejfíř – žádost o pronájem společného domovního prostoru - prádelny

Žadatel: Pan E. Rejfíř

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

         KOAaM doporučuje RMČ schválit zveřejnění společného domovního prostoru – prádelny, Zahradníčkova 1121/8, Praha 5 – Košíře na úřední desku MČ P-5 obvyklým způsobem na dobu 15 dnů se záměrem pronajmout tento prostor panu Evženu Rejfířovi za nájemné ve výši 1.500,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou s tím, že nejpozději do 6ti měsíců provede rekolaudaci.

5/0/0

 

NP 15/09/2004 

 

Žádost: NP – Štefánikova 21/216, Praha 5 – Smíchov, ERATO, spol. s r.o., žádost o snížení nájemného.

Žadatel: f. ERATO, s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ  neschválit firmě ERATO, spol. s.r.o. snížení předpisu nájemného (bez služeb) za NP – restauraci v ul. Štefánikova 21/216, Praha 5 – Smíchov od 1.10.2004 do doby trvání nájmu 31.5.2006 na částku 27.015,- Kč/měsíčně, tj. poskytnutí slevy ve výši 45.000,- Kč/měsíc do doby trvání nájmu 31.5.2006. Zůstatková částka kompenzující opotřebení pronajaté věci do doby ukončení nájmu by tak zůstala ve výši 51.900,- Kč. (Za pronájem části parcely č. 2972, k.ú. Smíchov se sleva neposkytne a NS zůstane beze změny).

5/0/0

 

NP 15/10/2004 

 

Žádost: NP – Zborovská 8/1188, Praha 5 – Smíchov, UNIQA pojišťovna, a.s., žádost o odepisování technického zhodnocení.

Žadatel: UNIQA pojišťovna, a.s.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit uzavření předložené dohody o způsobu odepisování technického zhodnocení provedeného na majetku MČ Praha 5 s nájemcem nebytového prostoru Zborovská 8/1188, Praha 5 – Smíchov firmou UNIQA pojišťovna, a.s.

5/0/0

16.KOAa M se koná dne : 27.9.2004  v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

 

 

 

 

 

 

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

 

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne: 14.9.2004

 Jiřina Zavadilová                      Mgr. Milan JANČÍK

                                                    starosta MČ Praha 5

                                                      

 

Přečteno: 3885x
Publikováno: 15.09.2004, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout