Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2004

 
 
 

Zápis z 14. KOAaM dne 30.8.2004

                                                                                                                                                                                                                

 

 

Z Á P I S

ze 14.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 30.8.2004

Počet členů  KOA a M        11

Přítomno:                              7                                                  

Omluveno:                             4                       

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

14/01/2004

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 4261/1, k.ú. Smíchov

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit záměr pronájmu části pozemku parc. č. 4261/1, k.ú. Smíchov o výměře cca 113 m2 z vl. obce hl. m. Prahy – za účelem vybudování provizorního oplocení u nemovitosti čp. 2938.

Komise  doporučuje prodej celého pozemku.

5/0/0

 

14/02/2004

 

Žádost:  Žádost o stanovisko ke směně pozemků parc. č. 1184/60, 1184/63 (Finep) a id. ½ pozemku parc. č. 1184/58 (spoluvlastnictví FINEP + MHMP) za pozemek parc. č. 1184/61 (MHMP) vše v k.ú. Hlubočepy.

 

Žadatel:  MHMP Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit záměr směny pozemku parc. č. 1184/58, k.ú. Hlubočepy, z vl. firmy FINEP Barrandov k.s., ua pozemek parc. č. 1184/61, k.ú. Hlubočepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy, z důvodů výstavby obytného domu.

5/0/0

 

 

14/03/2004

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 1648/1, k.ú. Hlubočepy

 

Žadatel:  pan David Mlýnek

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ :

1. schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 1648/1, k.ú. Hlubočepy o výměře cca 340 m2 – z vl. obce hl. m. Prahy, za účelem zabezpečení pozemku proti černým skládkám – za podmínek, že předmětná část pozemku bude užívána v souladu s platným ÚP HMP (lesní porosty a trvalý travní porost) a oplocení bude na hranici pozemku parc. č. 1775.

5/0/0

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

OA 14/01/2004

Žádost:  Žádost o schválení dodatku č. 1 k nájemní smlouvě s Vysokou školou finanční a správní, o.p.s. – doplnění úklidu přilehlých prostor.

Žadatel: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s, Vltavská 12

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová H.

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  schválit uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě s Vysokou školou finanční a správní, o.p.s. – Vltavská 12, čp. 980, k.ú. Smíchov.

  5/0/0

 

OA 14/02/2004

 

Žádost:  Revokace usnesení čj. 36/1260/2003 – pronájem části pozemku č. parc. 501 v k.ú. Motol.

 

Žadatel: RMČ Praha 5

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

 

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ revokovat usnesení čj. 36/1260/2003 z 23.9.2003 takto:

Schvaluje pronájem části pozemku č. parc. 501 v k.ú. Motol p. P. Pospíšilovi, bytem Praha 9, Zelenáčská 127 – díl č. 4 a manž. Vintrovým, bytem Praha 5, Mahelova 6 – díl č. 8 za cenu Kč 7,-/m2/rok na dobu neurčitou.

Z důvodu nepodepsání nájemní smlouvy je vyloučen pronájem pí. J. Jelínkové, bytem Praha 9, Zárybská 671/8.

5/0/0

 

OA 14/03/2004

 

Žádost: Žádost společnosti SUPTe a.s. o souhlas s výstavbou základnové stanice mobilních telefonů pro operátora Český Mobil a.s. v objektech čp. 1272, Nádražní 15, k.ú. Smíchov a čp. 249, Štefánkova 28-30, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel: Společnost SUPTe a.s.

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – Hodová Helena

Stanovisko KOAaM:

        KOAaM doporučuje RMČ schválit výstavbu základnové stanice mobilních telefonů pro operátora Český Mobil a.s. v objektech Nádražní 15/1272 a Štefánkova 28-30/249, k.ú. Smíchov za roční nájemné 80.000,- Kč pro každý objekt.

5/0/0

 

 

NP 14/01/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Štefánkova 28/249, Praha 5 – Smíchov, Otakar Forstík, KOMFORT – cestovní kancelář, žádost o revokaci usn. RMČ a úpravu NS z titulu dokončení rekonstrukce.

 

Žadatel: pan Otakar Forstík

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  revokovat usn. RMČ č. 8/213/2004 ze dne 24.2.2004 takto:

I.                    doporučuje souhlasit

s prominutím částky ve výši 508.315,50 Kč nájemci Otakaru Forstíkovi, KOMFORT – Cestovní kancelář za ušlé nájemné z titulu rekonstrukce pronajatého NP Štefánkova 28/249, Praha 5 – Smíchov za dobu od 1.9.2003 do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí o novém způsobu užívání, tj. do 15.7.2004.

II. doporučuje schválit změnu doby trvání NS uzavřené s Otakarem Forstíkem, KOMFORT – cestovní kancelář na NP Štefanikova 28/249, Praha 5 – Smíchov z doby neurčité na dobu určitou s trváním od 1.9.2003 do 31.8.2013,

III. snížení výše vybíraného nájemného za NP Štefanikova 28/249, Praha 5 – Smíchov od 1.9.2003 do 31.7.2007 na částku 1.000,- Kč/měsíc s tím, že v této době bude obydleno slevou na nájemném technické zhodnocení pronajatého NP ve výši 2,228.970,- Kč.

5/0/0

 

NP 14/02/2004

Žádost: Nebytové prostory – Stroupežnického 10/493, Praha 5 – Smíchov, VINUM – českomoravské družstvo – žádost o pronájem NP sklepa.

Žadatel: Vinum, vinařské družstvo

 

 

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

Stanovisko KOAaM:

Materiál odložen do doby vyřešení s nájemcem NP

5/0/0

 

NP 14/03/2004

Žádost:Nebytové prostory – Lamačova 825, pí. Trnková – ukončení nájemní smlouvy č. 901 a 902 dohodou.

Žadatel: pí. Trnková

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ schválit

1.      dohody o ukončení nájemních smluv k NP č. 901 a č. 902 v domě čp. 825, k.ú. Hlubočepy, Lamačova ul. Č. 11 ke dni 31.8.2004

2.      zveřejnění pronajmutí NP prodejny č. 901 a NP skladu č. 902 v domě čp. 825, k.ú. Hlubočepy, Lamačova ul. 11, Praha 5 – Barrandov na úřední desku MČ Praha 5 obvyklým způsobem na dobu 15 dnů se záměrem pronajmout tyto prostory firmě Ramia spol. s r.o. za nájemné ve výši 1.500,- Kč/m2, rok za prodejnu a 550,- Kč/m2/rok za sklad na dobu neurčitou.

5/0/0

 

 

NP 14/04/2004

 

Žádost: Plzeňská 167/452, Praha 5 – Košíře, PRO PORK s.r.o., žádost o pokračování v úhradě sníženého nájemného po dobu rekonstrukce

 

Žadatel: PRO PORK s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

Materiál stažen z programu – nový návrh usnesení

5/0/0

 NP 14/05/2004

 

Žádost: NP – Janáčkovo nábřeží 479/37 – pí. Neubauerová – ukončení nájemní smlouvy dohodou.

Žadatel: Pí. Neubauerová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

 

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje   RMČ schválit dohodu o ukončení nájemní smlouvy s paní Marií Neubauerovou, Brožíkova 8, Praha 5 – Košíře k NP v domě čp. 911, Janáčkovo nábřeží č. 37, k.ú. Smíchov ke dni 31.5.2004.

 

NP 14/06/2004  - na stůl

 

Žádost: NP – Zborovská 29/594, Praha 5 – Smíchov, Petr Drábek, žádost o prominutí nájemného.

            podílový dům: MČ Praha 5 id. ¼, Ing. František Večeřík id. ½, pí. Anna Kolářová id. ¼.

Žadatel: Pan Petr Drábek

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ  schválit firmě Petr Drábek prominutí základního nájemného na dobu 3 měsíců s plněním  od 1.7.2004 do 30.9.2004 při provádění stavebních úprav nebytového prostoru Borovská 29/594, Praha 5 – Smíchov v úhrnné výši 29.481,- Kč.

5/0/0

 

NP 14/07/2004  - na stůl

 

Žádost: NP – Vrchlického  161/5, Praha 5 – Košíře, pan Ing. Jaroslav Fiala – žádost o změnu z fyzické na právnickou osobu.

Žadatel: pan Ing. Jaroslav Fiala

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit pronájem NP – (kancelář, výrobna, sklad) v ul. Vrchlického 161/5 firmě FIALA – Praha s.r.o. za cenu 1.600,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou s tím, že tato firma pokračuje v nájmu podle původní smlouvy.

Pan  Fiala po dobu hlasování opustil jednací místnost jako osoba podjatá.

4/0/0

15.KOAa M se koná dne : 13.9.2004 v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5 a žádáme členy komisí o včasný příchod.

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:31.8.2004

 Jiřina Zavadilová                      Martin Stránský

                                                    zástupce starosty

                                                        MČ Praha 5

 

Přečteno: 3264x
Publikováno: 02.09.2004, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout