Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2004

 
 
 

Zápis z 13. KOAaM ze dne 2.8.2004

                                                                                                                                                                                                                

 

 

Z Á P I S

ze 13.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 2.8.2004

Počet členů  KOA a M        11

Přítomno:                               5                                                

Omluveno:                             4                        

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

13/01/2004

 

Žádost:  Ukončení nájemní smlouvy č. 170/OSM/00 ze dne 25.9.2000 dohodou.

 

Žadatel:  Pan Stanislav Herákl

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit ukončení nájemní smlouvy č. 170/OSM/00 uzavřené mezi MČ P5 a panem Stanislavem Herákem ke dni 14.7.2004 (prodej automobilu).

3/0/0

  

 

13/02/2004

 

Žádost:  Žádost o stanovisko ke směně pozemků parc. č. 1472/12, 1472/13 a 1472/14, k.ú. Vinoř ve vlastnictví Pražské správy nemovitostí, spol. s r.o. za pozemky parc. č. 1316/3, 1316/4, 1316/5, 1316/6 a 1316/19, k.ú. Smíchov ve vlastnictví obce hl. m. Prahy.

 

Žadatel:  MHMP Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit směnu pozemků parc. č. 1472/12, 1472/13 a 1472/14, k.ú. Vinoř ve vlastnictví Pražské správy nemovitostí, spol. s r.o. za pozemky parc. č. 1316/3, 1316/4, 1316/5, 1316/6 a 1316/19, k.ú. Smíchov ve vlastnictví obce hl. m. Prahy – za účelem sjednocení vlastnictví staveb a k nim příslušejících pozemků.

3/0/0

 

 

 

13/03/2004

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 4918/1, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 4918/1, k.ú. Smíchov o výměře cca 180 m2 – z vl. obce hl. m. Prahy, za účelem zřízení uzavřeného parkoviště.

3/0/0

 

 

 

13/04/2004

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k pronájmu pozemků parc. č. 3071/1, 3171/2, 3074, 3075/3, 3076, 3077/3, 3078, 3080 část 3081, 3082, 3083, 3085, 3077/1, 4879/1 a 4880/1, k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy za účelem výstavby ČSPH.

 

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit záměr pronájmu pozemků parc č. 3071/1, 3071/2, 3074, 3075/3, 3076, 3077/3, 3078, 3080 a části 3081, 3082, 3083, 3085, 3077/1, 4879/1 a 4880/1, k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy o celkové výměře 1.800 m2 k výstavbě čerpací stanice pohonných hmot za dodržení podmínek OŽP ÚMČ Praha 5.

3/0/0

 

 

13/05/2004

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji a směně části pozemku parc. č. 1088, k.ú. Hlubočepy z vl. obce hl. m. Prahy a 1059/6, k.ú. Hlubočepy z vl. žadatele – příjezdová cesta.

 

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit záměr prodeje a směny části pozemku parc. č. 1088, k.ú. Hlubočepy o výměře 60 m2 z vl. obce hl. m. Prahy za účelem zbudování příjezdové cesty a pozemku parc.č. 1059/6,  k.ú. Hlubořepy z vl. žadatele.

3/0/0

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

OA 13/01/2004

Žádost:  Záměr pronájmu objektu č.p. 264, Křižíkova 43, Praha 5, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel: VESNA Liberec, spol. s r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová Š.

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  schválit pronájem štítu objektu čp. 264, Křížová 43, Praha 5, k.ú. Smíchov společnosti VESNA Liberec, spol. s r.o. za roční nájemné 40.000,- Kč.

3/0/0

 

 

OA 13/02/2004

 

Žádost:  Studio Esthetica – sleva na nájemném a úhrada nákladů  na uvedení prostor do původního stavu po povodních v roce 2002.

 

Žadatel: Studio Esthetica

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová Š.

 

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ schválit:

slevu na nájemném ve výši Kč 35. 148,- za dobu 50 dní po kterou nemohly být pronajaté NP v objektu Elišky Peškové 17 používány k účelu nájmu,

3/0/0

 

NP 13/01/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Bozděchova 9/637, Praha 5 – Smíchov, Karel Šeba, záměr pronájmu

 

Žadatel: YAO HUA CZ, s.r.o.

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

Stanovisko KOAaM:

        KOAaM doporučuje RMČ schválit pronájem nebytového prostoru Bozděchova 9/637, Praha 5 – Smíchov firmě YAO HUA CZ, s.r.o. se sídlem Xaveriova 134, P-5 za nájemné ve výši 4.550,-

Kč/m2/rok na dobu neurčitou s tím, že  tato firma pokračuje v nájmu podle původní nájemní smlouvy.

3/0/0

 

 

 

NP 13/02/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Staropramenná 29/669, Praha 5 – Smíchov, ak. mal. Otakar Nesvadba – žádost o znovuprojednání zpětvzetí výpovědi z nájmu.

 

Žadatel: ak. mal. Otakar Nesvadba

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  revokovat usn. RMČ č. 25/710/2004 ze dne 1.6.2004 takto:

I.                    doporučuje schválit

1.      ak. malíři Otakaru Nesvadbovi zpětvzetí výpovědi z nájmu nebytového prostoru, Staropramenná 29/669, Praha 5 – Smíchov (ateliér) za podmínky zpřístupnění nebytového prostoru do 31.8.2004 (poskytne součinnost při opravách nebytového prostoru).

2.      dodatečné prominutí nájemného ve výši 4.100,- Kč za 9/2002 až 12/2002 ak. mal. Otakaru Nesvadbovi na NP – ateliér Staropramenná 29/669, Praha 5 – Smíchov ve smyslu usn. Zastupitelstva č. 30/3/2002 ze dne 29.8.2002.

3/0/0

 

 

NP 13/03/2004 – na stůl

Žádost: Nebytové prostory – Matoušova 18/1552, Praha 5 – Smíchov, Dům dětí a mládeže + Klub dvojčat a vícečat, revokace usn. RMČ č. 30/1022/2004

Žadatel: Dům dětí a mládeže + Klub dvojčat a vícečat

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ revokovat usn. RMČ č. 30/1022/2003 ze dne 22.7.2003 takto:

I.                    doporučuje schválit

1.      Domu dětí a mládeže prominutí nájemného za NP v suterénu domu v ul. Matoušova 18/1552, Praha  5 – Smíchov  s platností od 1.1.2004 do doby ukončení stavebních úprav a zkolaudování prostor (zákl.měs.nájemné 1.140,- Kč + služby)

2.      Klubu dvojčat a vícečat prominutí nájemného za NP v přízemí domu v ul. Matoušova 18/1552,Praha 5 – Smíchov s platností od 1.1.2004 do doby ukončení stavebních úprav a zkolaudování prostor (zákl. měs. nájemné 2.989,-Kč + služby)

3/0/0

 

 

13/04/2004 – na stůl

Žádost:Nebytové prostory – Matoušova 18/1552, Praha 5 – Smíchov, akad.mal.Radoslava Mikulová žádost o přisloučení části chodby k ateliéru

Žadatel: akad.mal.Radoslava Mikulová

 

 

 

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ Praha 5 souhlasit s rozšířením předmětu nájmu pronajatého ateliéru v ul. Matoušova 18/1552, Praha 5 – Smíchov o část domovní chodby (7,00m2) za podmínky přemístění vstupu na půdu domu, které provede nájemce NP akad.mal. Radoslava Mikulová na vlastní náklady

3/0/0

 

 

NP 13/05/2004 – na stůl

Žádost:  Nebytové prostory – pronájmy na základě vyvěšení, nebytové prostory Mahelova 294/4 – úprava ceny

Žadatel: OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ Praha 5 schválit úpravu ceny za NP Mahelova 294/4 na 1.000,- Kč /m2/rok

3/0/0

 

 

NP 13/06/2004 – na stůl

Žádost: Pronájem společného domovního prostoru prádelny v ul. Pod Kavalírkou 304/44 Praha 5 – Košíře

Žadatel: Mgr. Petr Bílý

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ Praha 5 schválit pronájem společného domovního prostoru – prádelny, Pod Kavalírkou 304/44, Praha 5 – Košíře Mgr. Petru Bílému za nájemné ve výši 700,-Kč/m2/rok na dobu neurčitou s tím, že nejpozději do 6ti měsíců provede rekolaudaci

3/0/0

 

 

NP 13/07/2004 – na stůl

Žádost: Nebytové prostory – Lumiérů 238/19, Praha 5 – Hlubočepy Barsel s.r.o. žádost o změnu nájemce

Žadatel: Firma BARSEL s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

Stanovisko KOAaM:

KOAaM  doporučuje RMČ Praha 5 schválit pronájem NP Lumiérů 238/19, Praha 5 – Hlubočepy Ladislavu Procházkovi za cenu 1.320,-Kč/m2/rok na dobu neurčitou s tím, že tato firma pokračuje v nájmu podle původní smlouvy

3/0/0

 

NP 13/08/2004 – na stůl

Žádost: Nebytové prostory -  Nám.14.října 10/2173, Praha 5 Smíchov, Lokal Blok, s.r.o., žádost o schválení úhrady za komerční využívání části dvorku, která je součástí NS

Žadatel: LOKAL BLOK s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ Praha 5 schválit dodatek k nájemní smlouvě č. 9/2003 ze dne 1.4.2003 na úhradu sezónního využívání části dvorku domu (49m2), kterou je oprávněn užívat nájemce k předmětu nájmu a je součástí nájemní smlouvy čl. II odst.4, v období od 15.4 do 15.10 vždy do 22.00 hod. běžného roku, na dobu neurčitou, ve výši á 1.000,-Kč/měs.

3/0/0

 

14.KOAa M se koná dne : 30.8.2004 v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5 a žádáme členy komisí o včasný příchod.

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:3.8.2004

 Marcela Končolová                     ing. Jan Matoušek

 

 

 

 

Termíny  konání Komise obchodních aktivit a majetku

II/pol. roku 2004

12.07.2004                                                                                                   11.10.2004

02.08.2004                                                                                                   25.10.2004

30.08.2004                                                                                                   08.11.2004

13.09.2004                                                                                                   22.11.2004

27.09.2004                                                                                                   06.12.2004

                                                                           20.12.2004

 

 

 

 

 

 

Přečteno: 4249x
Publikováno: 11.08.2004, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout