Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2004

 
 
 

Zápis z 11.KOAaM ze dne 21.6.2004

 

Z Á P I S

z 11.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 21. 6. 2004

Počet členů  KOA a M        11

Přítomno:                              6                          

Omluveno:                             4                       

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Č Á S T   M A J E T K O V Á

 

11/01/2004

 

Žádost:  Vyjádření k odprodeji pozemků parc. č. 628/2, 628/3, 628/4, 628/5 a 920/16, 920/17, vše        v k.ú. Košíře

 

Žadatel:  Bytový podnik Praha 5 s.p. v likvidaci – Ing. Rudolf Dubec

Předkládá: Odbor správy majetku – pí Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit záměr prodeje pozemků parc. č. 628/2, 628/3, 628/4, 628/5        a 920/16, 920/17, vše v k.ú. Košíře, z vl. Bytového podniku s.p. v likvidaci vlastníkům garáží na pozemcích postavených.

 3/0/0

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

OA 11/01/2004

Žádost:  Záměr prodeje bytového domu čp. 224, Fráni Šrámka 23 se stav. pozemkem parc. č. 2715/2      a zahradou parc. č. 2715/1, k.ú. Smíchov, Praha 5

Žadatel: OOA MČ Praha 5

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí Jiřina Bělohlávková

 

Stanovisko KOAaM: komise doporučuje RMČ souhlasit se záměrem prodeje bytového domu čp. 224, Fráni Šrámka 23 se stav. pozemkem parc. č. 2715/2 a zahradou parc. č. 2715/1, k.ú. Smíchov, Praha 5 dle „Statutu …“ za cenu nejméně 5,500.000,- Kč.

3/0/0

OA 11/02/2004

Žádost:  Schválení 3 dodatků k nájemním smlouvám (projekt Šance, Subterra, MŠ Korálek) – úprava oblasti úklidu přilehlých prostor

Žadatel: OOA MČ Praha 5

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – Ing. Šárka Hodová

 

Stanovisko KOAaM: komise doporučuje RMČ schválit uzavření dodatků týkajících se úklidu přilehlých prostor k nájemním smlouvám s těmito nájemci:

1. Projekt Šance, o.s., Kulturně osvětové poradenské centrum, Ve Smečkách 28/595, Praha 1,                

    IČ 65 99 57 67

2. Subterra a.s., Bezová 1658, Praha 4, IČ 45 30 96 12

3. Soukromá mateřská škola „Korálek“, spol. s r.o., Klausova 2448/6, Praha 5, IČ 25 64 28 63

3/0/0

 

NP 11/01/2004

 

Žádost: NP – Pronájmy na základě vyvěšení

 

Žadatel:  Zájemci o pronájmy NP

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – Ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit pronájmy nebytových prostor na základě vyvěšení:

1. Vltavská 26/350, Praha 5 – Smíchov (nabídka NP č. 41)

…Jiří Chládek, Vltavská 20, Praha 5, za 1.610,- Kč/m2/rok, doba neurčitá

3/0/0

2. Na Březince 7/1149, Praha 5 – Smíchov (nabídka NP č. 42)

Antonín Dušek, U Nikolajky 20, Praha 5 , za 700,-  Kč/m2/rok, doba neurčitá

3/0/0

3. Kmochova 11/858, Praha 5 – Smíchov (nabídka NP č. 43)

Milan Hora, Na Valech 12, Praha 6, za 650,- Kč/m2/rok, doba neurčitá

3/0/0

 

NP 11/02/2004

 

Žádost: NP – Lidická 18/797, Lidická 36/276, Praha 5 – Smíchov, DISPO Družstvo invalidů, oznámení o změně sídla

 

Žadatel:  DISPO Družstvo invalidů

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit –  Ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ

I.        vzít na vědomí oznámení Družstva invalidů DISPO o změně sídla družstva z původní adresy Křemencova 15, P-1 na adresu Vrbova 1503/19a, Praha 4

II.     schválit vystavení  „Dodatků“ k nájemním smlouvám  uzavřených  s  nájemcem – DISPO Družstvo invalidů na NP, kterými se mění sídlo družstva s tím, že ostatní ustanovení NS se nemění:                              1. NP v ul. Lidická 18/797, Praha 5 – Smíchov, NS č. 2/95/Nebyt ze dne 19.4.1995

2. NP v ul. Lidická 36/276, Praha 5 – Smíchov, NS č. 386/95/163 ze dne 15.8.1995

3/0/0

 

 

NP 11/03/2004

 

Žádost: NP – Lesnická 8/1155, Praha 5 – Smíchov, WAREX, spol. s r.o., schválení podnájemní smlouvy

 

Žadatel:  WAREX, spol. s r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – Ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit podnájem části NP (7 m2) v ul. Lesnická 8/1155, Praha 5 – Smíchov na základě předložené podnájemní smlouvy uzavřené mezi nájemcem NP firmou WAREX, spol. s r.o. a podnájemcem firmou W-Leasing, s.r.o., se sídlem Arbesovo nám. 7, P-5

3/0/0

 

 

NP 11/04/2004

 

Žádost: NP – Zborovská 40/512, Praha 5 – Smíchov, Dokořán, s.r.o., snížení nájemného

 

Žadatel:  Dokořán, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – Ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit firmě Dokořán, s.r.o. snížení zákl. měsíčního nájemného (15.476,- Kč) o 10%, tj. o částku 1.548,- Kč za NP v ul. Zborovská 40/512, Praha 5 – Smíchov s platností od 1.6.2004 do doby vysušení prostor, nejdéle do 30.11.2004.

3/0/0

 

 

 

NP 11/05/2004

 

Žádost: NP – Matoušova 18/1552, Praha 5 – Smíchov, Klub dvojčat a vícečat, prominutí nájemného

 

Žadatel:  Klub dvojčat a vícečat

                                   

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – Ing. Zdeněk Jáchym - ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      Materiál stažen na návrh předkladatele.

NP 11/06/2004

 

Žádost: NP – Na Stárce 946/7, Praha 5 – Košíře, Ing. Jan Šefránek, výpověď z nájmu dohodou k 30.6.2004

 

Žadatel:  Ing. Jan Šefránek

                                   

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – Ing. Zdeněk Jáchym - ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit Ing. Janu Šefránkovi, NP Na Stárce 946/7 výpověď z NP (garáže) z nájmu dohodou k 30.6.2004 za podmínky jednorázové úhrady dlužné částky nejpozději do 15.7.2004

3/0/0

 

 

NP 11/07/2004

 

Žádost: NP – Vrchlického 693/41a a 493b/43, Praha 5 – Košíře, Ing. Miroslav Fík, výpověď z nájmu 

dohodou

 

Žadatel:  Ing. Miroslav Fík

                                   

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – Ing. Zdeněk Jáchym - ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit Ing. Miroslavu Fíkovi, NP Vrchlického 493a/41 a 493b/43 výpověď ze dvou NP (projekční kanceláře) z nájmu dohodou k 30.6.2004

3/0/0

NP 11/08/2004

 

Žádost: NP – Lumiérů 238/19, Praha 5 – Hlubočepy, Barsel, s.r.o., změna nájemce

 

Žadatel:  Barsel, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – Ing. Zdeněk Jáchym - ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit zveřejnění NP Lumiérů 238/19, Praha 5 – Hlubočepy na úřední desku MČ P-5 obvyklým způsobem na dobu 15 dnů se záměrem pronajmout tento prostor Ladislavu Procházkovi s tím, že tato firma pokračuje v nájmu podle původní smlouvy

3/0/0

Na  stůl:

 

NP 11/09/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Újezd 7/597, Praha 5 – Malá Strana, Münzberg – Obchod-Propagace, záměr pronájmu

Žadatel:  firma  Tyla, s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      pronájem  nebytového prostoru Újezd 7/597, Praha 5 – Malá Strana firmě Tyla, s.r.o., za nájemné ve výši 3.440,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou s tím, že tato firma  pokračuje v nájmu podle původní nájemní smlouvy

2.      zrušení kauce k pronájmu nebytového prostoru Újezd 7/597, Praha 5 – Malá Strana firmě Tyla, s.r.o.

3/0/0

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

 

Konec zasedání majetkové komise: 17,00 hod.

12. KOAaM se koná dne 12.7.2004 v 16.00 hod. v 6. patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5.

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:22.6.2004

 Jiřina Zavadilová                      Martin  STRÁNSKÝ

                                                      zástupce starosty

                                                          MČ Praha 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za

Přečteno: 3856x
Publikováno: 23.06.2004, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout