Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2004

 
 
 

Zápis z 10. KOAaM ze dne 7.6.2004

 

Z Á P I S

z 10.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konaného dne 7.6.2004

Počet členů  KOA a M        11

Přítomno:                              7                           

Omluveno:                             3                      

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

10/01/2004

 

Žádost:  Stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 298/46, k.ú. Motol z vl. obce hl. m. Prahy – vyhlášení výběrového řízení.

 

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  neschválit záměr prodeje pozemku parc. č. 298/46, k.ú. Motol z vl. obce hl. m. Prahy s podmínkou zachování stávajícího chodníku.

3/0/0

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

OA 10/01/2004

Žádost:  Sdělení p. Procházky o změně spoluvlastníků pozemku č. parc. 1475/94, k.ú. Košíře – MČ Praha 5 je nájemcem.

 

Žadatel: OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě čj. 3150/OSM/02 na pozemek č. parc. 1475/94 k.ú. Košíře – zastavěného garážemi – dochází ke změně pronajímatelů. Spoluvlastníky pozemku nyní jsou ing. arch. Vratislav Procházka, bytem Praha 5, Jinonická 59 – id. 49/128, Zuzana Baumruková-Nöelová, bytem Praha 6, K Matěji 20 – id. 3/32, ing. Jan Hnátek, bytem Praha 15, Hornoměcholuprská 37 (dědicové Mgr. Hana Hnátková, Jan Hnátek a Tereza Hnátková) – id. 9/128, Ing. Jaroslav Hnátek, bytem Praha 2, Na Folimance 7 – id. 9/128, PhDr. Václav Procházka, bytem Praha 11, Zdiměřická 8 – id. 41/128, JUDr. Pavel Stiborek, bytem Praha 6, Tomanova 96 – id. 2/32, MČ Praha 5 je nájemcem pozemku.

3/0/0

 

OA 10/02/2004

 

Žádost:  Záměr prodeje bytového domu čp. 488, Plzeňská 39, se stav. pozemkem parcel. č. 2785 a zahradou parcel. č. 2786, k.ú. Smíchov, Praha 5.

             

Žadatel: RMČ Praha 5

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Bělohlávková J.

 

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ souhlasit se záměrem  prodeje bytového domu čp. 488, Plzeňská 39, se stav. pozemkem parcel. č. 2785, a zahradou parcel. č. 2786, k.ú. Smíchov, Praha 5 dle „Statutu…“ za cenu nejméně  2,600.000,- Kč.

3/0/0

 

OA 10/03/2004

 

Žádost:  Záměr prodeje bytového domu  čp. 1975, Xaveriova 51, se stav. pozemkem parcel. č. 1913 a zahradou parcel. č. 1914, k.ú. Smíchov, Praha 5.

Žadatel: RMČ Praha 5

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Bělohlávková J.

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit se záměrem prodeje bytového domu čp. 1975, Xaveriova 51, se stav. pozemkem parcel. č. 1913, a zahradou parcel. č. 1914, k.ú. Smíchov, Praha 5 dle „Statutu …“ za cenu nejméně  2,000.000,- Kč.

3/0/0

 

 

OA 10/04/2004

 

Žádost:  Záměr prodeje id. 205/256 domu čp. 2380 a id. 205/256 stav. poz. parc. č. 3954 a id. 205/256 zahrady parcel. č. 3955, k.ú. Smíchov, Mošnova 39, Praha 5, spoluvlastníku.

Žadatel: MUDr. Valter Bauer

 

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Bělohlávková J.

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit se záměrem prodeje id. 205/256 domu čp. 2380 s id. 205/256 stav. poz. parcel. č. 3954 a id. 205/256 zahrady parcel. č. 3955, k.ú. Smíchov, Mošnova 39, Praha 5, spoluvlastníku MUDr. Valteru Bauerovi za cenu   2, 840.100,- Kč.

4/0/0

 

 

OA 10/05/2004

 

Žádost: Záměr prodeje id. 2/3 domu čp. 758 s id. 2/3 stav. poz. parcel. č. 2935, k.ú. Smíchov, Bozděchova 8, Praha 5, spoluvlastníkům.

Žadatel:  manželé Cejnarovi

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p.Bělohlávková J.

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ 

I.                    revokovat usnesení 29/1001/2003 ze dne 15.7.2003 takto:

s o u h l a s í

se záměrem prodeje id. 2/3 domu čp. 758 s id. 2/3 stav. poz. parcel. č. 2935, k.ú. Smíchov, Bozděchova 8, spoluvlastníkům manželům Tomáši a Ing. Miroslavě Cejnarovým za kupní cenu  7, 000.000,- Kč.

5/0/0

OA 10/06/2004

 

Žádost: Žádost o schválení dodatků k nájemním smlouvám – dodatky  upravují oblast úklidu přilehlých prostor

Žadatel: ÚMČ Praha 5

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. ing.  Š. Hodová

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ schválit  uzavření dodatků týkajících se úklidů přilehlých prostor k nájemním smlouvám s těmito nájemci:

1.      Tores, a.s., Radlická 26, Praha 5, IČ 40767825

2.      Comenuim , o.s., Elišky Peškové 17, Praha 5, IČ 00570125

3.      Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s., Vltavská 14, Praha 5, IČ 26479800

4.      Národní dům Praha s.r.o., Nuselská 112/19, Praha 4, IČ 25631560

5.      Metrostav a.s., Koželužská 2246, Praha 8, IČ 00014915

6.      Diakonie Českobratrské církve evangelické, Belgická 22, Praha 1.

5/0/0

 

 

 

OA 10/07/2004

 

Žádost: Žádost ZZ Smíchov o uzavření 3 dodatků ke smlouvám o nájmu nebytových prostor v objektu ZZ Smíchov, Kartouzská 6, Praha 5.

Žadatel: ZZ Smíchov

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. ing. Hodová Š.

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ I. schválit uzavření 3 dodatků ke smlouvám o nájmu nebytových prostor v objektu ZZ Smíchov, Kartouzská 6, Praha 5 pro nájemce:

1.      Mgr. Šimsová Ludmila, Kozinova 924, Řevnice, IČ 66246903

Dodatek č. 1 – rozčlenění plateb na nájemné a služby

2.      Hana Procházková, Chotečská 40, Zbuzany, IČ 68582897

Dodatek č. 1 – rozčlenění plateb na nájemné a služby

3.      MUDr.  Věra Pospíšilová, Londýnská 20, Praha 2, IČ 64934241

Dodatek č. 2 – změna doby nájmu na dobu neurčitou

5/0/0

OA  10/08/2004

 

Žádost:  Záměr pronájmu nebytového objektu čp. 614, Renoirova 7.

Žadatel: zájemci o pronájem

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. ing. Hodová Š..

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ souhlasit

1.      s pronájmem  nebytového objektu čp. 614, Renoirova 7, k.ú. Hlubočepy, Praha 5 – bývalá MŠ Soukromé vyšší zdravotnické škole pro dentální hygienistky za roční nájemné Kč 300,-/m2 provozní plochy a Kč 175,- /m2 obslužné plochy. Rozdělení ploch na provozní a obslužné bude provedeno dle změněných půdorysných dispozic a předloženo RMČ ke schválení po zpracování dokumentace skutečného provedení stavebních úprav.

2.      s odpuštěním nájemného po dobu přípravných a stavebních prací, maximálně po dobu 6 měsíců.

3.      s dobou pronájmu na dobu určitou 5 let s možností prodloužení na dalších 5 let.

3/1/1

OA 10/09/2004

 

Žádost: Záměr koupě id. 2/7 domu čp. 2033 s id. 2/7 stav. poz. parc. č. 2148 a id. 2/7 zahrady parcel. č. 2149, k.ú. Smíchov, Na Březince 17, Praha 5, od spoluvlastnice.

Žadatel: MUDr. Vlasta Zemanová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Bělohlávková J.

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAaM:

   KOAaM doporučuje RMČ

I.                    nesouhlasit se záměrem koupě id. 2/7 domu čp. 2033 a id. 2/7 stav. poz. parcel. č. 2148 a id. 2/7 zahrady parcel. č. 2149, k.ú. Smíchov, Na Březince 17, v rámci předkupního práva od spoluvlastnice MUDr. Vlasty Zemanové za kupní cenu 3, 500.000,- Kč.

II.                 souhlasit se záměrem koupě id. 2/7 domu čp. 2033 s id. 2/7 stav. poz. parcel. č. 2148 a id. 2/7 zahrady parcel. č. 2149, k.ú. Smíchov, Na Březince 17, od spoluvlastnice MUDr. Vlasty Zemanové za kupní cenu  2, 850.000,- Kč, nebo se společným prodejem za minimální kupní cenu ve výši:  10,000.000,- Kč.

4/0/1

 

OA 10/10/2004

 

Žádost: Záměr společného prodeje domu čp. 193 se stav. poz. parc. č. 1349, k.ú. Košíře, Erbenova 7, Praha 5, spoluvlastníci id. 17/24 obec hl. m. Praha – MČ Praha 5, id. 7/24 paní Erika Kožmínová, třetí osobě.

Žadatel:spoluvlastníci domu

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – p. Bělohlávková J.

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ souhlasit se záměrem společného prodeje domu čp. 193 se stav. poz. parc. č. 1349, k.ú. Košíře, Erbenova 7, Praha 5 třetí osobě za cenu nejméně podle znaleckého posudku tj. 6, 800.000,- K4, za id. 17/24 to je 4, 816.667,- Kč.

4/0/1

 

 

NP 10/01/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – pronájmy na základě vyvěšení

 

Žadatel: zájemci o pronájem

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

Stanovisko KOAaM:

        KOAaM doporučuje RMČ schválit pronájmy NP na základě vyvěšení:

1.      pronájem nebytového prostoru na základě vyvěšení:

Vrchlického 482/49, Praha 5 Košíře (nabídka NP č. 34)

Šachový klub Smíchov OS., za 1.500,- Kč/m2/rok, doba neurčitá.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

NP 10/02/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Kudrnova 17, k.ú. Motol, paní MUDr. Olga Růžičková – žádost o prodloužení nájemní smlouvy na ordinaci, jejíž platnost skončila dnem 1.5.2004.

 

Žadatel: MUDr. Růžičková O.

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit

1.      prodloužení nájemní  smlouvy na NP Kudrnova 17, Praha 5 – Motol MUDr. Růžičkové  na dobu neurčitou za cenu 1.500,- Kč/m2/rok za ordinaci a 600,- Kč/m2/rok za obslužné prostory

2.      rozšíření nájemní smlouvy o MUDr. Garubu Yusufa

5/0/0

 

NP 10/03/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Ke Klimentce 2283/39 – paní Anna Meškanová, - žádost o převod nájmu garáže.

Žadatel: p. Anna Meškanová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ schválit pronájem NP Ke Klimentce 2283/39 Praha 5 – Smíchov panu Vladimíru Meškanovi za cenu 550,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

5/0/0

 

NP 10/04/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Vrchlického 479/51, Praha 5 – Košíře, paní Naďa Münzbergová – žádost o změnu z fyzické na právnickou osobu.

Žadatel: p. N. Münzbergová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit pronajmutí NP Vrchlického 479/51 Praha 5 – Košíře firmě TYLA s.r.o. s tím, že tato firma pokračuje v nájmu podle původní smlouvy.

5/0/0

 

 

 

 

NP 10/05/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Vrchlického 479/51, Praha 5 – Košíře, TYLA s.r.o. – žádost o zrušení kauce.

Žadatel: Firma TYLA, s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ schválit zrušení kauce k pronájmu Vrchlického 479/51, Praha 5 – Košíře firmě TYLA, s.r.o.

5/0/0

NP 10/06/2004

 

Žádost:  NP – objekt na parc. č. 66/2, k.ú. Motol, pan Pavel Zelenka – žádost o prodloužení nájemní smlouvy, jejíž platnost končí dnem 1.8.2004.

Žadatel: pan Zelenka Pavel

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ schválit pronájem NP prodejny občerstvení a tisku na parcele č. 66/2, k.ú. Motol panu Pavlu Zelenkovi, Praha 5, Hennerova 229 za cenu 200,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou s účinností od 2.8.2004.

5/0/0

NP 10/07/2004

Žádost: Pod Kavalírkou 304/44, Praha 5 – Košíře, pan Mgr. Petr Bílý – žádost o pronájem společného domovního prostoru – prádelny.

Žadatel: p. Mgr. Bílý Petr

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje schválit zveřejnění společného domovního prostoru – prádelny, Pod Kavalírkou 304/44, Praha 5 – Košíře na úřední desku MČ P-5 obvyklým způsobem na dobu 15 dnů se záměrem pronajmout tento prostor panu Mgr. Petru Bílému za nájemné ve výši 700,- Kč/m2/rok s tím, že nejpozději do 6ti měsíců provede rekolaudaci.

5/0/0

 

 

 

 

NP 10/08/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – U Smíchovského hřbitova, Praha 5 – Smíchov, Jaroslav Kočka, záměr pronájmu.

Žadatel: p. Jaroslav Kočka

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ schválit firmě Jaroslav Kočka – Kamenictví, se sídlem Na Cimbále 38, 143 00 Praha 4 pronájem objektu o výměře 24,56 m2 u hřbitova Na Malvazinkách v ul. U Smíchovského hřbitova, Praha 5 – Smíchov za nájemné ve výši 1.300,- Kč/měsíčně na dobu neurčitou, účel užívání veřejné WC, kancelář a vzorkovna kamenické provozovny s podmínkou ujednání ve smlouvě o zajištění provozu veřejných WC v návštěvních hodinách hřbitova nájemcem a to v jeho vlastní režii.

5/0/0

NP 10/09/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Vrázova 9/513, Praha 5 – Smíchov, nová nájemní smlouva pro firmu Martin POLNAR AURA.

Žadatel: F. Martin POLNAR AURA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

   KOAaM doporučuje RMČ schválit předloženou nájemní smlouvu pro firmu Martin POLNAR AURA, Lamačova 9/824, 152 00 Praha 5 na nebytový prostor o výměře 133,00 m2 v suterénu domu Vrázova 9/513, Praha 5 – Smíchov sjednanou na dobu určitou od 1.5.2004 do 30.4.2009 za nájemné ve výši 11.000,- Kč/měs., účel užívání – kancelář, vzorkovna relaxačních přístrojů a technik.

5/0/0

Na stůl:

 

NP 10/10/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Vrchlického 482/49, Praha 5 – Košíře, DUVOX s.r.o. žádost o změnu nájemce.

Žadatel: Firma DUVOX s.r.o.

 

 

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit -  ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM  doporučuje pronájem NP Vrchlického 482/49, Praha 5 – Košíře firmě UNIO, s.r.o. na dobu neurčitou s tím, že tato firma pokračuje v nájmu podle původní smlouvy.

5/0/0

 

NP 10/11/2004

 

Žádost:  Nebytové prostory – Plzeňská 64/381, Praha 5 – Smíchov, Šárka Kozáková, Monika Pacáková, záměr pronájmu.

Žadatel:  Monika Pacáková

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ schválit rozšíření nájemních smluv uzavřených s pí. Šárkou Kozákovou na nebytové prostory v ul. Plzeňská 64/381, Praha 5 – Smíchov o Moniku Pacákovou, bytem Holečkova 109/179, P-5 za nájemné ve výši 2.500,- Kč/m2/rok (prodejna 39,20 m2) a 300,- Kč/m2/rok (sklad 31,47 m2) na dobu neurčitou a to formou „Dodatků“ k NS č. 51/2000 ze dne 20.9.2000 a NS č. 26/2002 ze dne 1.10.2002. dodatky zároveň upravují čl. II. NS, odst. 2 – rozšíření účelu nájmu o prodej použitého sport. zboží a zahradní techniky.

5/0/0

 

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

 

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

 

11.KOAa M se koná dne : 21.6.2004 v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5 a žádáme členy komisí o včasný příchod.

 

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne: 8.6.2004

 Jiřina Zavadilová                      Martin STRÁNSKÝ

                                                        zástupce starosty

                                                           MČ Praha 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termíny  konání komise obchodních aktivit a majetku

II/pol. roku 2004

12.7.2004                                       8.11.2004

  2.8.2004                                    22.11.2004

30.8.2004                                      6.12.2004

13.9.2004                                    20.12.2004

27.9.2004                                     

11.10.2004                                 

25.10.2004

 

 

 

 

 

 

 

 

Přečteno: 4236x
Publikováno: 10.06.2004, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout