Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2004

 
 
 

Zápis z 9. KOAaM ze dne 24.5.2004

 

Z Á P I S

z 9.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 24.5.2004

Počet členů  KOA a M        11

Přítomno:                               8                        

Omluveno:                             3                      

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

9/01/2004

 

Žádost:  Stanovisko k pronájmu a následně  úplatnému převodu pozemku parc. č. 714/2, k.ú. Jinonice z vl. obce hl. m. Prahy – zřízení přístřešku pro skladování komponentů pro interiérové konstrukce.

 

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ 

1.      schválit záměr pronájmu nebo prodeje pozemku parc. č. 714/2, k.ú. Jinonice z vl. obce hl. m. Prahy, firmě Allegro s.r.o. se sídlem V Kosině 1307, Černošice

4/0/1

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

OA 9/01/2004

Žádost:  Žádost p P. Karase o pronájem části pozemku č. parc. 27, k.ú. Košíře na zahrádku.

 

Žadatel: Pavel Karas

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

 

Stanovisko KOAa M:

       Materiál stažen z programu na návrh předkladatele.

 

5/0/0

 

 

OA 9/02/2004

 

Žádost:  Žádost pí Zory Jirkovské o prodej č. parc. 997/2, k.ú. Smíchov

             

Žadatel: Z. Jirkovská

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

 

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ souhlasit se záměrem  prodeje pozemku č. parc. 997/2, k.ú. Smíchov o výměře 20 m2 za cenu dle cenové mapy Prahy 2004 tj. 3.070,- Kč/m2 tj. celkem Kč 61.400,- vlastnici stavby Z. Jirkovské, bytem Praha 5, Pod Děvínem 2206/16.

5/0/0

 

OA 9/03/2004

 

Žádost:  Žádost manželů Skalských o prodej č. parc. 789/1, k.ú. Jinonice

Žadatel: manželé Skalských.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit se záměrem prodeje pozemku č. parc. 789/1 v k.ú.Jinonice o výměře 211 m2 za cenu Kč 300,-/m2 tj. celkem Kč 63.300,- manž. Skalským, bytem Praha 5, Pod Vidoulí 662/22. Pozemek je pro MČ nevyužitelný.

6/0/0

 

OA 9/04/2004

 

Žádost:  Ukončení nájemní smlouvy č. 690/00a/03 s firmou REKAL, spol. s r.o. dohodou k 1.6.2004.

Žadatel: firma REKAL s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. ing. Š. Hodová

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit ukončení  nájemní smlouvy č. 690/OOA/03 dohodou k 1.6.2004. Jistina ve výši Kč 10.000,- bude po skončení smlouvy zúčtována proti dlužnému nájemnému, jež k 1.6.2004 činí Kč 5.950,-

6/0/0

 

OA 9/05/2004

 

Žádost: Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 78/OSM/02 ze dne 26.2.2002 uzavřené mezi MČ Praha 5 a Vysokou školou mezinárodních vztahů a veřejných vztahů o.p.s.

Žadatel:  OOA MČ Praha 5

 

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p.ing. Š. Hodová

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ  schválit Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 78/OSM/02, která byla uzavřena mezi MČ Praha 5 a VŠMVV o.p.s. Předmět nájmu zůstává beze změny –jedná se o pronájem objektu U Santošky 17/1093, Praha 5.

5/0/1

OA 9/06/2004

 

Žádost: Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 790/OOA/03, která byla uzavřena mezi MČ Praha 5 a Mateřskou školou v Úvalu dne 14.7.2003.

Žadatel: ÚMČ Praha 5

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. ing.  Š. Hodová

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ schválit Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 790/OOA/03, která byla uzavřena mezi MČ Praha 5 a MŠ v Úvalu dne 14.7.2003. Předmět nájmu zůstává beze změny – dům čp. 299, Weberova 33, k.ú. Motol, Praha 5.

6/0/0

OA 9/07/2004

 

Žádost: Žádost ZZ Smíchov o uzavření 4 dodatků ke smlouvám o nájmu nebytových prostor v objektu ZZ Smíchov, Kartouzská 6

 

Žadatel: ZZ Smíchov

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – p. ing. Š. Hodová

 

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ schválit uzavření 4 dodatků ke smlouvám o nájmu nebytových prostor v objektu ZZ Smíchov, Kartouzská 6 pro nájemce, kteří:

a)      žádají o rozčlenění plateb na nájem a služby

1.      MUDr. Slach Zbyněk, Seifertova 17, Praha 3, IČO 49281968

2.      Irium s.r.o., Na Cihlářce 6, Praha 5, IČ 61506010

3.      Gaudent-Sanitaria s.r.o., Vrchlického 105, Praha 5, IČ 48041823

b)      žádá o rozšíření prostor

            4. MUDr. Radek Klubal, Národní 9, Praha 1, IČ 01910000

6/0/0

 

 

 

 

 

 

OA 9/08/2004

 

Žádost: Záměr prodeje bytového domu čp. 261, Cetyňská 8, se stav. pozemkem parcel. č. 577, k.ú. Košíře, Praha 5.

Žadatel: OOA MČ Praha 5

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Bělohlávková J.

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ souhlasit se záměrem prodeje bytového domu čp. 261, Cetyňská 8, se stav. pozemkem parc. č. 577, k.ú. Košíře, Praha 5 za cenu nejméně dle znaleckého posudku dle „Statutu …“1,800.000,- Kč.

6/0/0

OA 9/09/2004

 

Žádost: Záměr prodeje bytového domu  čp. 977, Karenova 3, se stav. pozemkem parcel. č. 1724/2 a ostatní plochou parcel. č. 1724/1, k.ú. Košíře, Praha 5.

Žadatel: OOA MČ Praha 5

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Bělohlávková J.

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ souhlasit se záměrem prodeje bytového domu čp. 977, Karenova 3, se stav. pozemkem parcel. č. 1724/2, a ostatní plochou parcel. č. 1724/1, k.ú. Košíře, Praha 5 za cenu nejméně dle znaleckého posudku dle „Statutu…“, 2,700.000,- Kč.

6/0/0

OA 9/10/2004

 

Žádost: Záměr prodeje bytového domu čp. 85, Pod Homolkou 22, se stav. pozemkem parcel. č. 207 a zahradou parcel. č. 208, k.ú. Motol, Praha 5.

Žadatel: OOA MČ Praha 5

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Bělohlávková J.

Stanovisko KOAaM:

   KOAaM souhlasí se záměrem prodeje bytového domu čp. 85, Pod Homolkou 22, se stav. pozemkem parcel. č. 207 a zahradou parc. č. 208, k.ú. Motol, Praha 5 za cenu nejméně dle znaleckého posudku dle „Statutu …“, 2,600.000,- Kč.

6/0/0

 

 

 

 

 

 

NP 9/01/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – pronájmy na základě vyvěšení, Preslova 17/1269

Žadatel: OOA

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

Stanovisko KOAaM:

        KOAaM doporučuje RMČ schválit :

 ponechání uvolněného nebytového prostoru v ul. Preslova 17/1269, Praha 5 – Smíchov (po H. Škantové) do doby prodeje bez pronájmu a NP nezveřejňovat na úřední desku.

5/0/0

 

NP 9/02/2004

 

Žádost: Nebytové prostory - Kroftova 5/356, Praha 5 – Smíchov, COMEBACK, zast. Petrem  Porkertem, žádost o ukončení nájmu dohodou.

 

Žadatel: F. COMEBACK

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit firmě COMEBACK, zast. panem Petrem Porkertem ukončení nájmu nebytového prostoru v ul. Kroftova 5/536, Praha 5 – Smíchov dohodou k 30.4.2004.

5/0/0

 

NP 9/03/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Štefánikova 4/281, Praha 5 – Smíchov, Úřad práce hlavního města Prahy, žádost o vypuštění odst. 8 v čl. VII NS.

Žadatel: Úřad práce hl. m. Prahy

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ schválit vypuštění odstavce č. 8 v článku VII Smlouvy o nájmu nebytových prostor v domě čp. 281, Štefánikova 4, Praha 5 – Smíchov uzavírané s Úřadem práce hl. města Prahy a to formou „Dodatku“

6/0/0

 

 

 

 

 

NP 9/04/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Staropramenná 29/669, Praha 5 – Smíchov, ak. mal. Otakar Nesvadba, žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu.

Žadatel: ak. mal. Otakar Nesvadba

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ neschválit ak. malíři Otakaru Nesvadbovi zpětvzetí výpovědi z nájmu nebytového prostoru, Staropramenná 29/669, Praha 5 – Smíchov (ateliér)

5/0/1

NP 9/05/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Plzeňská 949/129, Praha 5 – Košíře, Radioklub Praha 5-OK 1 KIR, žádost o přidělení NP.

Žadatel: Radioklub Praha 5 OK 1

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ schválit zveřejnění NP Plzeňská 949/129, Praha 5 – Košíře na úřední desku MČ P-5 obvyklým způsobem na dobu 15 dnů se záměrem pronajmout tento prostor ( 2. podzemní podlaží) Radioklubu Praha 5 – OK l KI za cenu 400,- Kč/m2rok.

6/0/0

Na  stůl:

 

OA 9/11/2004

 

Žádost: Žádost ZZ Smíchov o uzavření nové nájemní smlouvy z důvodu změny obchodního jména nájemce na Cirurgie Kartouzská s.r.o.

Žadatel: ZZ Smíchov

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – Ing. Š. Hodová

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ schválit uzavření nájemní smlouvy s nájemcem Chirurgie  Kartouzská s.r.o., Kartouzská 6, Praha 5.

6/0/0

 

 

 

 

NP 9/06/2004

 

Žádost:  Nebytové prostory – Újezd 7/597, Praha 5 – Malá Strana, Münzberg-Obchod-Propagace, revokace usn. RMČ P-5.

Žadatel: OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. Ing. – Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit zveřejnění nebytového prostoru v ul. Újezd 7/597, Praha 5 – Malá Strana pronajatého firmě Münzberg-Obchod-Propagace na úřední desku se záměrem pronajmout tento prostor firmě TYLA, s.r.o. se sídlem Nad údolím 1/403, 147 00 Praha 4 za nájemné ve výši 3.440,- Kč/m2/rok.

6/0/0

 

 

 

 

 

 

10.KOAa M se koná dne : 7.6..2004 v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5 a žádáme členy komisí o včasný příchod.

 

 

 

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

 

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:25.5.2004

 Jiřina Zavadilová                      Martin S T R Á N S KÝ

                                                       zástupce starosty

                                                          MČ Praha 5

 

Přečteno: 4250x
Publikováno: 28.05.2004, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout