Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2004

 
 
 

Zápis z 8. KOAaM ze dne 10.5.2004

 

Z Á P I S

z 8.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 10.5.2004

Počet členů  KOA a M        11

Přítomno:                              8                          

Omluveno:                             1                       

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

8/01/2004

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 1040/1, k.ú. Hlubočepy.

 

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1040/1, k.ú. Hlubočepy o výměře 145 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy – za účelem zřízení přístupové cesty k pozemku parc. č. 1054, k.ú. Hlubočepy.

3/0/0

 

8/02/2004

Žádost:  Žádost o stanovisko k pronájmu pozemku parc. č. 3158/1, k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy – vysázení zeleně a stromů.

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Končolová

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit záměr pronájmu pozemku parc. č. 3158/1, k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy, panu Vaníčkovi, vlastníku přilehlých nemovitostí, za účelem vysazení zeleně a stromů a využití pozemku jako zahrady.

5/0/0

 

8/03/2004

Žádost: Smlouva o věcném břemenu na pozemek parc. č. 1466/1, k.ú. Hlubočepy  z vlastnictví MČ Praha 5 pro ČD-Telekomunikace a.s.

Žadatel: ČD-Telekomunikace a.s.

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová M.

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č.  1466/1, k.ú. Hlubočepy, dle geometrického zaměření č. 1279-49/2003 za dne 9.9.2003, pro ČD-Telekomunikace a.s. zastoupené společností SUPTel, a.s. se sídlem Hřbitovní 1322/15, Plzeň chodníku.

5/0/0

8/04/2004

 

Žádost: Žádost o vyjádření k odprodeji pozemků parc. č. 858/2, 858/3, 858/4, 955/48 vše v k.ú. Košíře a pozemku parc. č. 19/7, k.ú. Hlubočepy.

Žadatel: Ing. Rudolf Dubec, Bytový podnik v likvidaci

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit záměr prodeje pozemků parc. č. 858/2, 858/3, 858/4 a pozemku parc. č. 955/48, k.ú. Košíře, dále parc. č. 19/7, k.ú. Hlubočepy z vl. Bytového podniku s.p. v likvidaci, vlastníkům garáží na pozemcích postavených.

6/0/0

8/05/2004

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 1648/1, k.ú. Hlubočepy

Žadatel: OOA MHMP Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová I.

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1648/1, k.ú. Hlubočepy o výměře cca 340 m2 – z vl. obce hl. m. Prahy, za účelem zabezpečení pozemku proti černým skládkám.

6/0/0

8/06/2004

 

Žádost: Žádost o stanovisko ke směně částí pozemků parc. č. 3901/1, k.ú. Smíchov z vl. JUDr. Jana Suka a parc. č. 4849/2, k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy – dorovnání majetkoprávních vztahů.

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová M..

 

 

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ schválit záměr směny části pozemku parc. č. 3901/1, k.ú. Smíchov ve vlastnictví JUDr. Jana Suka a části pozemku parc. č. 4849/2, k.ú. Smíchov ve vlastnictví obce hl. m. Prahy dle přiložené situace s podmínkou dodržení požadavků Odboru dopravy a energetiky ÚMČ Praha 5.

6/0/0

 

8/07/2004

 

Žádost: Žádost o stanovisko k prodeji  pozemku parc. č. 4198/32 k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy – vyhlášení výběrového řízení.

Žadatel: OOA MHMP Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová M..

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ  neschválit záměr prodeje pozemku  parc. č. 4198/32, k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy a doporučuje požádat o svěření..

6/0/0

8/08/2004

 

Žádost: Žádost paní Soni Kameníčkové o proplacení nákladů na opravu štítové zdi sousedního domu č.p. 2148, k.ú. Smíchov, Kmochova 12, který je majetkem MČ Praha 5.

Žadatel: paní Soňa Kameníčková

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Ing. Pavel Wild

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ schválit uhrazení nákladů ve výši 15.960,- Kč paní Soně Kameníčkové, majitelce domu č.p.  1069, k.ú. Smíchov, Kmochova 10, které vynaložila na opravu štítové zdi sousedního domu MČ Praha 5, č.p. 2148, Kmochova 12.

6/0/0

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

OA 8/01/2004

Žádost:  Žádost společnosti InWay, a.s. o umístění mikrovlnného zařízení pro připojení k internetu pro pobočku Městské knihovny na střeše objektu MČ Praha 5, nám 14. října 4.

 

Žadatel: Společnost InWay, a.s.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová H.

 

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  schválit žádost společnosti InWay, a.s. umístit mikrovlnné zařízení pro připojení k internetu pobočky Městské knihovny na střeše objektu MČ Praha 5, nám. 14. října 4 za roční nájemné 10.000,- Kč.

6/0/0

 

OA 8/02/2004

 

Žádost:  Záměr společného prodeje domu čp. 1039 se stav. poz. parc. č. 2198, k.ú. Smíchov, Na Skalce 3, Praha 5, spoluvlastníci id. ½ obec hl. m. Praha – MČ Praha 5, id. ½ paní Eva Tomášková, třetí osobě.

             

Žadatel: spoluvlastníci domu

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Bělohlávková J.

 

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ souhlasit se záměrem společného prodeje domu čp. 1039 se stav. poz. parc. č.  2198 , k.ú. Smíchov, Na Skalce 3, Praha 5 třetí osobě a doporučuje vyvěsit záměr prodeje za cenu dohodnutou se spoluvlastníkem za cenu 8,000.000,- Kč.

6/0/0

 

NP  8/01/2004

 

Žádost:  Nebytové prostory – Vrchlického 482/49, Praha 5 – Košíře, DUVOX s.r.o. – žádost o změnu nájemce.

Žadatel: Firma DUVOX s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. ved.ing.  Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ  schválit zveřejnění NP Vrchlického 482/49, Praha 5 – Košíře na úřední desku MČ P-5 obvyklým způsobem na dobu 15 dnů se záměrem pronajmout tento prostor UNIO s.r.o. s tím,  že tato firma pokračuje v nájmu podle původní smlouvy.

6/0/0

 

NP 8/02/2004

 

Žádost:  Nebytové prostory – Plzeňská 470/76, Praha 5 – Košíře, pan MY DUNG HOANG  THI – žádost o ukončení nájemní smlouvy.

Žadatel: Pan MY DUNG HOANG THI

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit ukončení  nájemní smlouvy NP Plzeňská 470/761 panu MY DUNG HOANG THI k 31.7.2004.

6/0/0

 

NP 8/03/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Preslova 17/1269, Zborovská 36/715, Praha 5 – Smíchov, ponechání NP bez pronájmu.

Žadatel:  OOA MČ Praha 5

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ  schválit ponechání uvolněných nebytových prostor v ul. Preslova 17/1269, Praha 5 – Smíchov (suterén – 37,15 m2, po p. Pazderovi) a v ul. Zborovská 36/715 (přízemí – 35,47 m2, po firmě Transit servis) do doby prodeje bez pronájmů a tyto NP nezveřejňovat.

6/0/0

 

 

9.KOAa M se koná dne : 24.5.2004 v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

 

 

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

Konec zasedání majetkové komise: 17,00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:10.5.2004

 Jiřina Zavadilová                      Martin  STRÁNSKÝ

                                                     zástupce starosty

                                                         MČ Praha 5

 

 

 

Z Á P I S

z 8.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 10.5.2004

Počet členů  KOA a M        11

Přítomno:                              8                          

Omluveno:                             1                       

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Č Á S T   MAJETKOVÁ

8/01/2004

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 1040/1, k.ú. Hlubočepy.

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1040/1, k.ú. Hlubočepy o výměře 145 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy – za účelem zřízení přístupové cesty k pozemku parc. č. 1054, k.ú. Hlubočepy.

3/0/0

 

8/02/2004

Žádost:  Žádost o stanovisko k pronájmu pozemku parc. č. 3158/1, k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy – vysázení zeleně a stromů.

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Končolová

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit záměr pronájmu pozemku parc. č. 3158/1, k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy, panu Vaníčkovi, vlastníku přilehlých nemovitostí, za účelem vysazení zeleně a stromů a využití pozemku jako zahrady.

5/0/0

 

8/03/2004

Žádost: Smlouva o věcném břemenu na pozemek parc. č. 1466/1, k.ú. Hlubočepy  z vlastnictví MČ Praha 5 pro ČD-Telekomunikace a.s.

Žadatel: ČD-Telekomunikace a.s.

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová M.

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č.  1466/1, k.ú. Hlubočepy, dle geometrického zaměření č. 1279-49/2003 za dne 9.9.2003, pro ČD-Telekomunikace a.s. zastoupené společností SUPTel, a.s. se sídlem Hřbitovní 1322/15, Plzeň chodníku.

5/0/0

8/04/2004

Žádost: Žádost o vyjádření k odprodeji pozemků parc. č. 858/2, 858/3, 858/4, 955/48 vše v k.ú. Košíře a pozemku parc. č. 19/7, k.ú. Hlubočepy.

Žadatel: Ing. Rudolf Dubec, Bytový podnik v likvidaci

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit záměr prodeje pozemků parc. č. 858/2, 858/3, 858/4 a pozemku parc. č. 955/48, k.ú. Košíře, dále parc. č. 19/7, k.ú. Hlubočepy z vl. Bytového podniku s.p. v likvidaci, vlastníkům garáží na pozemcích postavených.

6/0/0

8/05/2004

Žádost:  Žádost o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 1648/1, k.ú. Hlubočepy

Žadatel: OOA MHMP Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová I.

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1648/1, k.ú. Hlubočepy o výměře cca 340 m2 – z vl. obce hl. m. Prahy, za účelem zabezpečení pozemku proti černým skládkám.

6/0/0

8/06/2004

Žádost: Žádost o stanovisko ke směně částí pozemků parc. č. 3901/1, k.ú. Smíchov z vl. JUDr. Jana Suka a parc. č. 4849/2, k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy – dorovnání majetkoprávních vztahů.

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová M..

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ schválit záměr směny části pozemku parc. č. 3901/1, k.ú. Smíchov ve vlastnictví JUDr. Jana Suka a části pozemku parc. č. 4849/2, k.ú. Smíchov ve vlastnictví obce hl. m. Prahy dle přiložené situace s podmínkou dodržení požadavků Odboru dopravy a energetiky ÚMČ Praha 5.

6/0/0

8/07/2004

Žádost: Žádost o stanovisko k prodeji  pozemku parc. č. 4198/32 k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy – vyhlášení výběrového řízení.

Žadatel: OOA MHMP Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová M..

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ  neschválit záměr prodeje pozemku  parc. č. 4198/32, k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy a doporučuje požádat o svěření..

6/0/0

8/08/2004

Žádost: Žádost paní Soni Kameníčkové o proplacení nákladů na opravu štítové zdi sousedního domu č.p. 2148, k.ú. Smíchov, Kmochova 12, který je majetkem MČ Praha 5.

Žadatel: paní Soňa Kameníčková

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Ing. Pavel Wild

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ schválit uhrazení nákladů ve výši 15.960,- Kč paní Soně Kameníčkové, majitelce domu č.p.  1069, k.ú. Smíchov, Kmochova 10, které vynaložila na opravu štítové zdi sousedního domu MČ Praha 5, č.p. 2148, Kmochova 12.

6/0/0

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

OA 8/01/2004

Žádost:  Žádost společnosti InWay, a.s. o umístění mikrovlnného zařízení pro připojení k internetu pro pobočku Městské knihovny na střeše objektu MČ Praha 5, nám 14. října 4.

Žadatel: Společnost InWay, a.s.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová H.

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  schválit žádost společnosti InWay, a.s. umístit mikrovlnné zařízení pro připojení k internetu pobočky Městské knihovny na střeše objektu MČ Praha 5, nám. 14. října 4 za roční nájemné 10.000,- Kč.

6/0/0

OA 8/02/2004

Žádost:  Záměr společného prodeje domu čp. 1039 se stav. poz. parc. č. 2198, k.ú. Smíchov, Na Skalce 3, Praha 5, spoluvlastníci id. ½ obec hl. m. Praha – MČ Praha 5, id. ½ paní Eva Tomášková, třetí osobě.

             

Žadatel: spoluvlastníci domu

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Bělohlávková J.

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ souhlasit se záměrem společného prodeje domu čp. 1039 se stav. poz. parc. č.  2198 , k.ú. Smíchov, Na Skalce 3, Praha 5 třetí osobě a doporučuje vyvěsit záměr prodeje za cenu dohodnutou se spoluvlastníkem za cenu 8,000.000,- Kč.

6/0/0

NP  8/01/2004

Žádost:  Nebytové prostory – Vrchlického 482/49, Praha 5 – Košíře, DUVOX s.r.o. – žádost o změnu nájemce.

Žadatel: Firma DUVOX s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. ved.ing.  Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ  schválit zveřejnění NP Vrchlického 482/49, Praha 5 – Košíře na úřední desku MČ P-5 obvyklým způsobem na dobu 15 dnů se záměrem pronajmout tento prostor UNIO s.r.o. s tím,  že tato firma pokračuje v nájmu podle původní smlouvy.

6/0/0

NP 8/02/2004

Žádost:  Nebytové prostory – Plzeňská 470/76, Praha 5 – Košíře, pan MY DUNG HOANG  THI – žádost o ukončení nájemní smlouvy.

Žadatel: Pan MY DUNG HOANG THI

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit ukončení  nájemní smlouvy NP Plzeňská 470/761 panu MY DUNG HOANG THI k 31.7.2004.

6/0/0

NP 8/03/2004

Žádost: Nebytové prostory – Preslova 17/1269, Zborovská 36/715, Praha 5 – Smíchov, ponechání NP bez pronájmu.

Žadatel:  OOA MČ Praha 5

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ  schválit ponechání uvolněných nebytových prostor v ul. Preslova 17/1269, Praha 5 – Smíchov (suterén – 37,15 m2, po p. Pazderovi) a v ul. Zborovská 36/715 (přízemí – 35,47 m2, po firmě Transit servis) do doby prodeje bez pronájmů a tyto NP nezveřejňovat.

6/0/0

9.KOAa M se koná dne : 24.5.2004 v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

Konec zasedání majetkové komise: 17,00 hod.

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:10.5.2004

 Jiřina Zavadilová                      Martin  STRÁNSKÝ

                                                     zástupce starosty

                                                         MČ Praha 5

Přečteno: 3860x
Publikováno: 20.05.2004, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout