Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2004

 
 
 

zÁPIS ZE 7. KOAaM ZE DNE 26.4.2004

Zápis je v příloze

 

Z Á P I S

ze 7.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 26.4.2004

Počet členů  KOA a M        11

Přítomno:                              11                                     

Omluveno:                              0                        

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

7/01/2004

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 1470/1, k.ú. Hlubočepy.

 

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit záměr úplatného převodu části pozemku parc. č. 1470/1, k.ú. Hlubočepy o výměře cca 21 m2 z vl. obce hl. m. Prahy – za účelem výstavby garáže.

5/0/0

 

7/02/2004

Žádost:  Žádost o vyjádření k odprodeji pozemků parc. č. 3330/4,5 a 6, k.ú. Smíchov a parc. č. 1247, 955/42 a 1232/2,4,5 vše v k.ú. Košíře z vl. Bytového podniku v Praze 5, s.p. v likvidaci – přímý prodej.

 

Žadatel:  Bytový podnik v likvidaci Praha 5, ing. R. Dubec

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Končolová

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit záměr prodeje pozemků parc. č. 3330/4,5 a 6, k.ú. Smíchov a pozemků parc. č. 955/42 a 1232/2,4,5 vše v k.ú. Košíře vlastníkům garáží na pozemcích postavených a pozemku parc. č. 1247, k.ú. Košíře vlastníku sousedního pozemku parc. č. 1243 a 1992/18, k.ú. Košíře za účelem scelení pozemků.

5/0/0

 

7/03/2004

Žádost: Žádost o stanovisko k úplatnému převodu částí pozemku parc. č. 1992/1, k.ú. Košíře z vl. obce hl. m. Prahy – sloučení s pozemky ve vlastnictví žadatele.

Žadatel: OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová M.

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit záměr prodeje částí pozemku parc. č. 1992/1, k.ú. Košíře (bude upřesněno GP) z vl. obce hl. m. Prahy za účelem sloučení s pozemky ve vlastnictví žadatele (společnost JFK invest s.r.o.) a následné výstavby za podmínky zachování stávajícího chodníku.

6/0/0

7/04/2004

 

Žádost: Žádost o stanovisko k pronájmu pozemku parc. č. 6/1, k.ú. Motol z vl. obce hl. m. Prahy ve správě TSK hl. m. Prahy – zvelebení zeleně před provozovnou.

Žadatel: TSK hl. m. Prahy

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit záměr pronájmu pozemku č. parc. 6/1, k.ú. Motol z vl. obce hl. m. Prahy, firmě Ital-Auto s.r.o. s podmínkou dodržení požadavků Odboru dopravy a energetiky a Odboru životního prostředí ÚMČ Praha 5.

5/0/0

7/05/2004

 

Žádost:  Žádost firmy  Double – Double s.r.o. o povolení záboru ve dvoře Štefánikova 13-15

Žadatel: firma Double-Double s.r.o.

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová I.

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ schválit nájemní smlouvu na zábor tří parkovacích míst o výměře 42 m2 na pozemku parc. č. 2967, k.ú. Smíchov (vnitroblok Štefánikova 13-15).

5/0/0

 

7/06/2004

 

Žádost: Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 3157/14, k.ú. Smíchov

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová I.

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 3157/14, k.ú. Smíchov o výměře 171 m2 – z vl. obce hl. m. Prahy – za účelem scelení s pozemky ve vlastnictví žadatele.

6/0/0

 

 

 

7/07/2004

 

Žádost: Žádost o stanovisko k prodeji a pronájmu části pozemku parc. č. 219, k.ú. Jinonice.

Žadatel: OOA MHMP Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová I.

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ I. schválit

1.      záměr prodeje části pozemku parc. č. 219, k.ú. Jinonice o výměře 50 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy – za účelem přístavby rodinného domu čp. 18 a zřízení přístupu k této nemovitosti

2.      záměr pronájmu části pozemku parc. č. 219, k.ú. Jinonice o výměře cca 50 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy – za účelem rozšíření zahrady u domu čp. 18.

6/0/0

7/08/2004

 

Žádost: Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 407, k.ú. Motol.

Žadatel: OOA MHMP Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová I.

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ neschválit záměr prodeje pozemku parc. č. 407/3, k.ú. Motol o výměře 2.817 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy – za účelem výstavby komerčního centra.

6/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

OA 7/01/2004

Žádost:  Žádost Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, o.p.s. U Santošky 17/1093 o úhradu nákladů na technické zhodnocení objektu.

 

Žadatel: Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, o.p.s.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová H.

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit s úhradou  nákladů ve výši 1,347.532,- Kč vynaložených na rekonstrukci objektu U Santošky 17/1093 pro Vysokou školu mezinárodních a veřejných vztahů, o.p.s.

5/1/0

 

 

OA 7/02/2004

 

Žádost:  A) Návrh pravidel, kterými se určí další postup prodeje bytových domů  ve vlastnictví                           .                   hl. m. Prahy – MČ Praha 5

             

               B) Návrh pravidel postupu prodeje nebytových prostor

Žadatel: RMČ Praha 5

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. P.Plichta – ved. odd. privatizace

 

Stanovisko KOAaM:

    Dopracovat pravidla prodeje.  

 

 

 

 

OA  7/03/2004

 

Žádost: Záměr prodeje nemovitosti č.p. 2087 Nad Buďánkami II. č.o. 24, s příslušenstvím a pozemky parc. č. 4416 a 4417, k.ú. Smíchov.

Žadatel: firma GEST, s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Porkertová Z.

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ  I. souhlasit

1.      se záměrem prodeje nemovitosti č.p. 2087 Nad Buďánkami II č.o. 24, s příslušenstvím a pozemky parc. č. 4416 a 4417, k.ú. Smíchov, Praha 5 dle „Statutu ……“

2.      s přednostní nabídkou na základě smluvního předkupního práva nájemci – firmě Gest, s.r.o., IČO 49711318 se sídlem Praha 8, Březová 4

3.      s minimální kupní cenou 10,405.065,- Kč.

5/1/0

 

OA 7/04/2004

 

Žádost:  Žádost společnosti BigBoard Praha s.r.o. o ukončení nájemní smlouvy na pronájem části objektu čp. 2095, Plzeňská 150, k.ú. Smíchov ke dni 30.4.2004 dohodou.

Žadatel: Společnost BigBoard Praha s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová H.

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit s ukončením nájemní smlouvy č. 212/OSM/02 na pronájem části objektu Plzeňská 150/2095 pro umístění reklamy se společností BigBoard Praha s.r.o.

6/0/0

 

OA 7/05/2004

 

Žádost: Záměr prodeje bytového domu čp. 278, Štefánikova 40, se stav. pozemkem parc. č. 96, k.ú. Smíchov, Praha 5.

Žadatel:  Ungelt  Partners spol. s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Bělohlávková J.

Stanovisko KOAaM:

    Materiál stažen z programu.

 

 

 

OA 7/06/2004

Žádost: Záměr prodeje bytového domu čp. 2163, U Plátenice 4, se stav. pozemkem parcel. č. 3195 a zahradou parcel. č. 3196, k.ú. Smíchov.

Žadatel: RMČ Praha 5

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Bělohlávková J.

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje souhlasit se záměrem prodeje bytového domu čp. 2163, U Plátenice 4, se stav. pozemkem parcel. č. 3195 a zahradou parcel. č. 3196, k.ú. Smíchov, Praha 5 za cenu nejméně dle znaleckého posudku dle „Statutu…“.

6/0/0

 

 

NP 7/01/2004

Žádost: Nebytové prostory – pronájmy na základě vyvěšení

Žadatel: zájemci o pronájmy NP

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ schválit :

1.      pronájmy nebytových prostor na základě vyvěšení:

1.1. Lumiérů 453/13, Praha 5 – Hlubočepy (nabídka NP č. 22)

Acer Zahradníci s.r.o. za  820,-Kč/m2/rok,

6/0/0

1.2. Preslova 17/1269, Praha 5 – Smíchov (nabídka NP č. 24)

staženo z programu

1.3. Kmochova 12/2148, Praha 5 – Smíchov (nabídka NP č. 26)

 staženo z programu

1.4. Na Loužku 2/2859, Praha 5 – Smíchov (nabídka NP č. 27)

Štěpán Pípal, Lidická 1/766, za 650,-Kč/m2/rok, doba neurčitá

6/0/0

1.5. Zborovská 29/594, Praha 5 – Smíchov (nabídka NP č. 29)

Petr Drábek, Krakovská 12/1363, Praha 1, za 1.300,- Kč/m2/rok, doba neurčitá

6/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.      opětovné zveřejnění NP na úřední desku:

2.1. Vrchlického 482/49, Praha 5 – Košíře (nabídka NP č. 21)

za 1.500,- Kč/m2/rok, vyloučit bar a hostinskou činnost

6/0/0

2.2. Na Březince 7/1149, Praha 5 – Smíchov (nabídka NP č. 25)

za 600,- Kč/m2/rok

6/0/0

2.3. Kmochova 11/858, Praha 5 – Smíchov (nabídka NP č. 28)

za 600,- Kč/m2/rok

5/0/1

3.      pozastavení výběrového řízení na pronájem NP:

Bozděchova 8/758, Praha 5 – Smíchov (nabídka NP č. 32) do doby rozhodnutí o prodeji podílu MČ Praha 5

6/0/0

NP 7/02/2004

 

Žádost:  Nebytové prostory – Plzeňská 951/125, Praha 5 – Smíchov, firma AICHELBURG s.r.o. – pronájem prodejny + kanceláře.

 

Žadatel: firma AICHELBURG, s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit pronájem nebytových prostor – prodejny a kanceláře v ul. Plzeňská 951/125 firmě AICHELBURG, s.r.o. za  nájemné ve výši  4.100,- Kč/m2/rok za prodejnu a 600,- Kč/m2/rok za kancelář na dobu neurčitou s tím, že uhradí část pohledávky za NP ve výši 86.307,- Kč.

6/0/0

 

NP 7/03/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – objekt na parc. č. 66/2, k.ú. Motol, pan Pavel Zelenka – žádost o prodloužení nájemní smlouvy, jejíž platnost končí dnem 1.8.2004.

 

Žadatel:  p. Zelenka Pavel

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ neschválit panu Zelenkovi prodloužení stávající nájemní smlouvy na pozemek s objektem, který je využíván jako prodejna občerstvení a tisku na parcele 66/2 k.ú. Motol.

6/0/0

 

 

 

 

 

NP 7/04/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Radlická 47/2054 – návrh nájemní smlouvy – Podílový dům, MČ id. 4/10, spolumajitel id. 6/10.

 

Žadatel:  SF – HC Reality s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit uzavření nájemní smlouvy na NP Radlická 47/2054 s panem Petrem Hanzlem za cenu  1.210,- Kč/m2/rok.

6/0/0

 

NP 7/05/2004

 

Žádost:  Nebytové prostory – Štefánikova 28/249, Praha 5 – Smíchov, Otakar Forstík, KOMFORT – Cestovní kancelář, návrh na revokaci usn. RMČ č. 8/213/2004 ze dne 24.2.2004.

Žadatel: p. Otakar Forstík

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. Ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

        KOAaM doporučuje RMČ schválit revokaci usn. RMČ ze dne 24.2.2004 č. 8/213/2004 takto viz dle návrhu usnesení bod 1 – 4.

6/0/0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NP 7/06/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Bozděchova 9/637, Praha 5 – Smíchov, Karel Šeba, změna z fyzické na právnickou osobu.

Žadatel: p. Karel Šeba

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. Ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

  KOAaM doporučuje RMČ schválit

 zveřejnění nebytového prostoru v ul. Bozděchova 9/637, Praha 5 – Smíchov pronajatého Karlu Šebovi na úřední desku se záměrem pronajmout tento prostor firmě YAO HUA CZ, s.r.o. za nájemné ve výši 4.550,- Kč/m2/rok.

5/0/1

 

NP 7/07/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Plzeňská 64/381, Praha 5 – Smíchov, Šárka Kozáková, žádost o rozšíření nájemních smluv a sortimentu.

Žadatel: p. Šárka Kozáková

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – Ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      zveřejnění nebytového prostoru v ul. Plzeňská 64/381, Praha 5 – Smíchov pronajatých Šárce Kozákové na úřední desku se záměrem rozšíření nájemních smluv v osobě nájemce o paní Moniku Pacákovou, bytem Holečkova 109/179, Praha 5 za nájemné ve výši 2.500,- Kč/m2/rok (prodejna – 39,20 m2) a 300,- Kč/m2/rok (sklad – 31,47 m2).

2.      v případě schválení rozšíření NS o paní Moniku Pacákovou schválit současně rozšíření účelu nájmu o prodej použitého sport. zboží a zahradní techniky.

5/0/0

NP 7/08/2004

 

Žádost: Nebytové prostory -  Vrchlického 479/51, Praha 5 – Košíře, paní Naďa Munzbergová – žádost o změnu z fyzické na právnickou osobu.

Žadatel:  p. Naďa Munzbergová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. Ing. Z. Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit

zveřejnění NP Vrchlického 479/51, Praha 5 – Košíře na úřední desku MČ P-5 obvyklým způsobem na dobu 15 dnů se záměrem pronajmout tento prostor TYLA s.r.o. s tím, že tato firma pokračuje v nájmu podle původní smlouvy.

5/0/0

 

NP 7/09/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Újezd 7/597, Praha 5 – Malá Strana, Munzberg-Obchod-Propagace, změna z fyzické na právnickou osobu.

Žadatel: p. František Munzberg

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Z. Jáchym

 

 

 

 

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ schválit zveřejnění nebytového prostoru v ul. Újezd 7/597, Praha 5 – Malá Strana pronajatého firmě Munzberg-Obchod-Propagace na úřední desku se záměrem pronajmout tento prostor firmě TYLA, s.r.o. se sídlem Nad údolím 1/403, 147 00, Praha 4 za nájemné ve výši 4.440,- Kč/m2/rok.

5/0/0

NP 7/10/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – paní Anna Meškanová, Ke Klimentce 2283/39 – žádost o převod nájmu garáže.

Žadatel: p. Anna Meškanová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Z. Jáchym

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ schválit zveřejnění NP Ke Klimentce 2183/39, Praha 5 – Smíchov na úřední desku MČ Praha 5 obvyklým způsobem na dobu 15 dnů se záměrem pronajmout tento prostor panu Vladimíru Meškanovi za cenu 545,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

5/0/0

NP 7/11/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – U Smíchovského hřbitova, Praha 5 – Smíchov, Jaroslav Kočka, žádost o pronájem uvolněných toalet v objektu u hřbitova Na Malvazinkách.

Žadatel: Pan Jaroslav Kočka

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – ved. Ing. Z. Jáchym

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ souhlasit:

1.      se zveřejněním záměru pronájmu objektu veřejných WC v ul. U Smíchovského hřbitova v blízkosti hřbitova Na Malvazinkách panu Jaroslavu Kočkovi, bytem Na Cimbále 38, 143 00 Praha 4 za měsíční nájemné ve výši 1.300,- Kč na dobu neurčitou od 1.6.2004 s podmínkou ujednání ve smlouvě o zajištění provozu veřejných WC v návštěvních hodinách hřbitova Na Malvazinkách nájemcem a to v jeho vlastní režii.

2.      s rekonstrukcí pronajatého objektu veřejných WC po uzavření NS na způsob veřejných WC a kanceláře a vzorkovny kamenické provozovny prováděnou budoucím nájemcem.

3.      s umožněním snížení nájemného za náklady prokazatelně vynaložené budoucím nájemcem na opravě pronajaté věci.

5/0/0

 

 

 

 

 

NP 7/12/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – žádost společnosti Calm Down Production, s.r.o. o pronájem objektu veřejných toalet a zázemí na pozemku parc. č. 554, k.ú. Smíchov.

Žadatel: pan Aleš Víšek

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. Ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM  doporučuje souhlasit

1.      s uzavřením NS na pronájem objektu s toaletami a prostorem pro správce hřiště na pozemku parc. č. 554, k.ú. Smíchov se spol. Calm Down Production, s.r.o., Karlovarská 2, 252 61 Praha – západ, za nájemné ve výši 14.000,- Kč/ měsíčně na dobu neurčitou od 1.6.2004 do 30.5.2014.

2.      s provedením rekonstrukce objektu a se změnou užívání na veřejné toalety a kavárny, které provede nájemce v předpokládané výši cca 1,6 mil. Kč, tak, že vynaložené prostředky na stavební úpravy a opravy předmětu nájmu bude umožněno nájemci odbydlet formou snížení nájemného.

3.      s dodatkem k mandátní smlouvě s vybranou správní firmou ……………………………..o rozšíření seznamu objektů, které jsou předmětem mandátní smlouvy o objekt toalet na pozemku parc. č. 554, k.ú. Smíchov, Hořejší nábřeží s tím,  že za tuto správu bude v rámci nájmu vybírána částka  ve výši 500,- Kč/měsíčně jako odměna správní firmě za vedení agendy spojené s prováděnou správou objektu.

4.      s tím, že součástí uzavírané NS nebude činnost správce okolního pozemku s dětským hřištěm, které tak zůstane v zájmu péče odboru městské zeleně ÚMČ P-5.

5/0/0

NP 7/13/2004

 

Žádost:  Nebytové prostory – paní Klára  Spiškova, Zahradníčkova 1122/10 – žádost o vyjmutí NP a přisloučení k bytu.

Žadatel: paní  Klára Spišková

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ schválit

Paní Kláře Spiškové vyjmutí NP Zahradníčkova 1122/10, Praha 5 – Košíře a jeho připojení k bytu za  předpokladu provedení rekolaudace nájemcem s tím, že nájemné za tento prostor bude činit 100,- Kč/m2/měs.

5/0/0

NP 7/14/2004

Žádost:  Nebytové prostory – Nám. 14. října 10/2173, Praha 5 – Smíchov, LOKAL BLOK, s.r.o., žádost o udělení souhlasu s umístěním sídla firmy.

Žadatel: LOKAL BLOK, s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ

I.                    souhlasit s umístěním sídla obchodní společnosti LOKAL BLOK, s.r.o. na adresu NP Praha 5 – Smíchov, Nám. 14. října 10/2173 (pův. sídlo v Praze 5, Radlická 28/663).

II.                 Schválit vystavení „Dodatku“ k nájemní smlouvě č. 9/2003 ze dne 1.4.2003, kterým se společnosti LOKAL BLOK, s.r.o. mění sídlo firmy na adresu nebytového prostoru v Praze 5 – Smíchov, Nám. 14. října 10/2173. Ostatní ustanovení NS se nemění.

5/0/0

 

 

NP 7/15/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Štefánikova 21/216, Praha 5 – Smíchov, o.s. HESTIA, záměr pronájmu.

Žadatel: sdružení HESTIA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ schválit

1.      občanskému sdružení HESTIA pronájem nebytového prostoru v ul. Štefánikova 21/216, Praha 5 – Smíchov za nájemné ve výši 305,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

2.      vystavení „Dodatku“ k NS č. 17/2002 ze dne 24.2.2002 na NP Štefánikova 21/216, Praha 5 – Smíchov uzavřené s o.s. HESTIA, kterým se upravuje čl. I. NS – Předmět smlouvy – rozšíření stáv. NP o 1 místnost (9,39) a o poměrnou část příslušenství.

5/0/0

NP 7/16/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – ordinace ul. Kudrnova 17, k.ú. Motol, paní MUDr. Olga Růžičková – žádost o prodloužení nájemní smlouvy, jejíž platnost končí dnem 1.5.2004.

Žadatel: MUDr. Olga Růžičková

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ schválit MUDr. Růžičkové prodloužení stávající nájemní smlouvy – ordinace na dobu neurčitou s účinností od 1.5.2004 se současným rozšířením nájemní smlouvy o dalšího nájemce MUDr. Garubu a s úpravou ceny nájemného na 1.500,- Kč/m2/rok – ordinace a 600,- Kč/m2/rok obslužné prostory formou zveřejnění záměru pronájmu NP Praha 5, Kudrnova 17 na úřední desce ÚMČ P-5.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

NP 7/17/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Na Bělidle 32/293, Praha 5 – Smíchov, Jana Mádlová, žádost o prominutí (snížení) nájemného.

Žadatel: p. Jana Mádlová

Předkládá: Odbor správy majetku – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ neschválit Janě Mádlové snížení nájemného za NP v ul. Na Bělidle 32/293, Praha 5 – Smíchov.

5/0/0

 

NP 7/18/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Plaská 14/612, Praha 5 Malá Strana, SEKO-SEMÍK, s.r.o., návrh na úpravu doby trvání nájmu.

Žadatel: SEKO-SEMÍK, s.r.o.

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

    Materiál odložen, komise doporučuje dále jednat, návrhy , projekt a opět předložit do KOAaM.

5/0/0

Na stůl:

 

OA 7/07/2004

 

Žádost: Žádost p. Vladimíra Svobody o umístění kontejneru na uliční smetky a o možnost parkování dodávkového automobilu v areálu Klikatá 90c, na pozemku parc. č. 1512/1, k.ú. Košíře.

Žadatel: p. Vladimír Svoboda

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. H. Hodová

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit s umístěním kontejneru na uliční smetky a s možností parkování dodávkového automobilu na svoz odpadu p. Vladimíra Svobody v areálu Klikatá 90c, na pozemku parc. č. 1512/1, k.ú. Košíře za roční nájemné 12.000,- Kč.

5/0/0

 

 

8.KOAa M se koná dne : 10.5.2004 v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5.

 

 

 

Začátek zasedání KOAaM a komise privatizační: 16 hod.

Konec zasedání KOAaM: 18,30 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                            Ověřil:                                      V Praze dne:

 Jiřina Zavadilová                         Martin  S T R Á N S K Ý               27.4.2004

                                                            zástupce starosty

                                                                   MČ Praha 5

 

 

Přečteno: 3315x
Publikováno: 03.05.2004, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout