Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2004

 
 
 

Zápis z 6. KOAaM ze dne 29.3.2004

Zápis je v příloze

 

Z Á P I S

ze 6.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 29.3.2004

Počet členů  KOA a M        11

Přítomno:                                                        

Omluveno:                                                    

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

6/01/2004

 

Žádost:  Žádost nájemců parkovacích míst ve vnitrobloku domu Štefánikova 27 o prominutí platby nájemného s účinností od 9.2.2004 do doby ukončení stavebních prací v tomto domě (půdní vestavba – oprava střechy).

 

Žadatel:  nájemci parkovacích míst

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit nájemcům parkovacích míst ve vnitrobloku domu Štefánikova 27 prominutí úhrady nájemného (cca 900,- Kč za jedno parkovací místo – částka bude upřesněna po ukončení záboru) za pronájem části pozemku parc. č. 2982, k.ú. Smíchov (parkování ve vnitrobloku Štefánikova 27) za období od 9.2.2004 – do doby ukončení stavebních prací v domě – půdní vestavba (oprava střešní krytiny).

5/0/0

 

6/02/2004

Žádost:  Žádost o pronájem části pozemku parc. č. 3724/1, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  M. a J. Barochovi

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Prokopcová

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ neschválit pronájem části pozemku parc. č. 3724/1, k.ú. Smíchov o výměře 110 m2 paní Michaele a Jitce Barochovým, bytem Na Hřebenkách 88/1392, Praha 5.

5/0/0

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

OA 6/01/2004

Žádost:  Záměr  společného prodeje domu čp. 366 se stav. poz. prac. Č. 3123, k.ú. Smíchov, Holečkova 13, Praha 5, spoluvlastníci id. 4/5 obec hl. m. Praha – MČ Praha 5, id. 1/5 paní Jiřina Stachová, třetí osobě.

Žadatel: spoluvlastníci domu

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Bělohlávková

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit se záměrem společného prodeje domu čp. 366 se stav. poz. parc. č. 3123, k.ú. Smíchov, Holečkova 13, Praha 5 třetí osobě za cenu obvyklou dle znaleckého posudku tj. 7.400.000,- Kč, za id. 4/5  5.920.000,- Kč, za id. 1/5  1.480.000,- Kč.

5/0/0

 

OA 6/02/2004

 

Žádost: Žádost  o pokračování podnájemní smlouvy na parkování v areálu MŠ Renoirova 7 k.ú. Hlubočepy na pozemku č. parc. 1020/73.

Žadatel: zájemce o pronájem

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková

 

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM  doporučuje RMČ souhlasit se záměrem pronájmu části pozemku pro parkování vozidla za cenu Kč 3.500,-/rok v areálu bývalé MŠ Renoirova 7, čp. 614 na pozemku č. parc. 1020/73, k.ú. Hlubočepy na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou.

5/0/0

 

 

OA  6/03/2004

 

Žádost: Stanovení cen za parkování ve vnitroblocích a dvorech na pozemcích ve vlastnictví MČ Praha 5.

Žadatel: RMČ

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková

Materiál stažen z programu.

 

 

 

OA 6/04/2004

Žádost: Žádost  společnosti NEVO, s.r.o. o odprodej pronajmutých skladových prostor v areálu Klikatá na pozemku č. 1512/1, k.ú. Košíře.

Žadatel: společnost NEVO, s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ neschválit odprodej pronajmutých skladových prostor v areálu Klikatá na pozemku č. 1512/1, k.ú. Košíře pro společnost NEVO, s.r.o., Dalimilova 338, Praha 3.

5/0/0

OA 6/05/2004

 

Žádost:  Záměr prodeje id. ½ domu čp. 1265 s id. ½ stav. poz. parcel. č. 3373 a id. ½ zahrady parcel. č. 3374 a parcel. č. 3375 v k.ú. Smíchov, Holečkova 36, Praha 5, spoluvlastnici.

 

Žadatel: spoluvlastnice domu

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. J. Bělohlávková

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit se záměrem prodeje id. ½ domu čp. 1265 s id. ½ stav. poz. parc. č. 3373 a id. ½ zahrady parcel. č. 3374 a 3375, k.ú. Smíchov, Holečkova 36, Praha 5, spoluvlastnici za cenu 2.770.000,- Kč s podmínkou uhrazení celé částky hotově.

5/0/0

 

 

OA 6/06/2004

 

Žádost: Návrh pravidel, kterými se určí další postup prodeje bytových domů.

 

Žadatel:  RMČ Praha 5

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. odd. privatizace – P. Plichta

 

Stanovisko KOAaM:

Materiál bude projednán spolu se členy privatizační komise na některém z dalších zasedání.

 

NP 6/01/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Štefánikova 4/281, Praha 5 – Smíchov, Úřad práce hlavního města Prahy, záměr pronájmu.

Žadatel:  Úřad práce hl. m. Prahy

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit Úřadu práce hl. m. Prahy pronájem nebytového prostoru v ul. Štefánikova 4/281, Praha 5 – Smíchov za nájemné ve výši 1.000,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

5/0/0

 

 

NP 6/02/2004

 

Žádost:  Nebytové prostory – přímý pronájem NP Brožíkova 15/1.

Žadatel: spoluvlastníci domu

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. Ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

        KOAaM doporučuje RMČ schválit záměr pronájmu nebytového prostoru Brožíkova 15/1, Praha 5 – Košíře Jánu Žigovi, bytem V. Lodina 2, Košice, za 1.000,- Kč/m2/rok, doba neurčitá.

5/0/0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NP 6/03/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – objekt na parc. č. 66/2, k.ú. Motol, pan Pavel Zelenka – žádost o prodloužení nájemní smlouvy, jejíž platnost končí dnem 1.8.2004.

Žadatel: p. Zelenka Pavel

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. Ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

 

Materiál odložen. (Na další projednání přiložit kopii nájemní smlouvy).

 

5/0/0

NP 6/04/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Vrchlického 483/47, Praha 5 – Košíře, paní Gabriela Navrátilová – žádost o souhlas s prodloužením podnájmů.

Žadatel: p. Gabriela Navrátilová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – Ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ souhlasit:

1.      s podnájemními vztahy v NP (kadeřnictví) Vrchlického 483/47 uzavřenými mezi nájemcem – Gabrielou Navrátilovou a podnájemci Dagmar Vystrčilovou, Dagmar Pustinovou, Veronikou Reichmanovou a Evou Kulhavou na další dva roky, tj. do 30.6.2006.

2.      s uzavřením podnájemní smlouvy pro paní Kristinu Chlaňovou na dobu určitou do 30.6.2006.

5/0/0

NP 6/05/2004

 

Žádost: Pan Bejvl Slavomír – žádost o prodloužení nájmů – nájmu dvou místností v přízemí domu a dále z truhlárny ve dvoře a plochy části dvora Stroupežnického 493/10, k.ú. Smíchov.

Žadatel:  zájemci o pronájmy

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. Ing. Z. Jáchym

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ:

1.      nesouhlasit s uzavřením nových NS k NP kanceláře a truhlárny vč. pronájmu plochy ve dvoře domu Stroupežnického 10/493 s panem Slavomírem Bejvlem a to ani formou dodatku k původním NS.

2.      souhlasit s dosavadním postupem dokončování uvolnění pronajatých NP pro firmu BEJVL a spol., spol. s r.o., pro firmu Bejvl Slavomír a pro firmu Bejvl Slavomír – Bejvl, s.r.o. s tím, že dokončení uvolnění prostoru tak bude provedeno do 31.7.2004.

5/0/0

 

 

NP 6/06/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Mahenova 294/4, Praha 5 – Košíře, paní Anna Cábová – žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou.

Žadatel: p. Anna Cábová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Z. Jáchym

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ schválit ukončení nájemní smlouvy NP Mahenova 294/4 paní Anně Cábové dohodou k 31.5.2004.

5/0/0

NP 6/07/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Švédská 35/1844, Švédská  37/1845, Praha 5 – Smíchov, Milan Vosáhlo a  Kristian  Langr, záměr pronájmu.

Žadatel: p. Milan Vosáhlo

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Z. Jáchym

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ schválit rozšíření nájemních smluv uzavřených s p. Milanem Vosáhlem na nebytové prostory v ul. Švédská 35/1844 (12,06 m2) a Švédská 37/1845 (40,10 m2), Praha 5 – Smíchov o pana Kristiana Langra a to formou „Dodatků“ k NS č. 63/98 a č. 64/98 ze dne 24.7.1998 za nájemné ve výši 1.600,- Kč/m2/rok s tím, že ostatní ustanovení NS se nemění.

5/0/0

NP 6/08/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Janáčkovo nábřeží 47/475, Praha 5 – Smíchov, Riad Fayad – FTC, žádost o ukončení nájmu dohodou.

Žadatel: Riad Fayad – FTC

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – ved. Ing. Z. Jáchym

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ schválit Riadu Fayadovi – FTC ukončení nájmu nebytového prostoru v domě na Janáčkově nábř. 47/475, Praha 5 – Smíchov dohodou k 31.5.2004.

5/0/0

NA STŮL:

 

OA 6/07/2004

Žádost: Valorizace u nájemních smluv spravovaných OOA a OSM týkající se pronájmu pozemků, nebytových domů, prostor pro antény a základové stanice GSM a štíty domů pro reklamy

Žadatel: RMČ

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí Synková

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ schválit ponechání cen za pronájem pozemků, nebytových domů, prostor pro antény a základové stanice GSM a štíty domů pro reklamu ve výši nájmů stanovených v roce 2003 s tím, že valorizace v roce 2004 nebude nebude uplatňována vzhledem k nízkému procentu (0,1 %)

5/0/0

 

NP 6/09/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Janáčkovo nábřeží 9/84, Praha 5 – Smíchov, Městská knihovna v Praze, žádost o ukončení nájmu dohodou.

Žadatel: Městská knihovna v Praze

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – ved. Ing. Z. Jáchym

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ schválit Městské knihovně v Praze ukončení nájmu nebytového prostoru v domě na Janáčkově nábř. 9/84, Praha 5 – Smíchov dohodou k 31.3.2004.

5/0/0

7. KOAaM se koná dne : 26.4.2004 v 16.00 hod. v 6. patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5.

 

 

 

 

Začátek zasedání komise obch. aktivit a majetku: 16.05 hod.

Konec zasedání komise obch. aktivit a majetku:    17.00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                                   Ověřil:                                 V Praze dne: 29.3.2004

 

 

 Jiřina Zavadilová                                Ing. Petr Horák             

  Lenka Holubová                        zástupce starosty MČ Praha 5

 

 

 

 

Přečteno: 3354x
Publikováno: 06.04.2004, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout