Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2004

 
 
 

Zápis z 5. KOAaM ze dne 15.3.2004

Zápis je v příloze

 

Z Á P I S

z 5.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 15.3.2004

Počet členů  KOA a M        11

Přítomno:                              9                          

Omluveno:                            1                        

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

5/01/2004

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji  částí pozemku parc. č. 2463, 2464 a pronájmu částí pozemku parc. č. 2462, 2463 a 2464, vše v k.ú. Smíchov – z vl. obce hl. m. Prahy.

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit záměr úplatného převodu části pozemku parc. č. 2464 o výměře cca 207 m2 a části pozemku parc. č. 2463 o výměře cca 145 m2 a pronájmu částí pozemku parc. č. 2462, 2463 a 2464 o celkové výměře cca 600 m2 vše v k.ú. Smíchov – z vl. obce hl. m. Prahy – za účelem scelení pozemku a údržby zeleně.

7/0/0

 

5/02/2004

Žádost:  Žádost o vyjádření k odprodeji pozemku parc. č. 1316/17, k.ú. Smíchov z vl. Bytového podniku v Praze 5, s.p. v likvidaci – sjednocení vlastnictví domu a pozemku.

Žadatel:  Bytový podnik v likvidaci, Ing. Dubec

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Končolová

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 1316/17, k.ú. Smíchov o výměře 331 m2 z vl. Bytového podniku v likvidaci v Praze 5, s.p.Pražské správě  nemovitostí , s.r.o. Seifertova 9, Praha 3 za účelem sjednocení vlastnictví domu a pozemku.

6/0/0

 

 

 

5/03/2004

 

Žádost: Stanovisko k pronájmu a následnému prodeji pozemku parc. č. 564/2, k.ú. Radlice z vl. obce hl. m. Prahy – vypořádání majetkoprávních vztahů.

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ schválit záměr pronájmu pozemku parc. č. 564/2, k.ú. Radlice o výměře 168 m2 z vl. obce hl. m. Prahy firmě TBG Metrostav s.r.o. za účelem využití pozemku jako manipulační plochy, nesouhlasí s prodejem  pozemku z důvodu dostavby Radlické radiály.

6/0/0

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

OA 5/01/2004

Žádost:  Návrh dodatku č. 1 k nájemní smlouvě s Římskokatolickou farností u kostela sv. Filipa a Jakuba v Praze 5 – misijní středisko s návrhem příspěvku  MČ Praha 5 na rok 2004 ve výši 150.000,- Kč a s žádostí o uzavření podnájemní smlouvy s p. Janem Hoffmanem.

Žadatel: Římskokatolická farnost

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

1.      návrh dodatku č. 1 k nájemní smlouvě s Římskokatolickou farností u kostela sv. Filipa a Jakuba v Praze 5

2.      uzavření podnájemní smlouvy s p. Janem Hoffmanem na pronájem místností č. 15 a  16 v misijním středisku Barrandov po uvolněné  prodejně potravin pro provoz klubové literární čajovny – kavárny.

3.      souhlasí s příspěvkem ve výši 150.000,- Kč na rok 2004 pro Římskokatolickou farnost u kostela sv. Filipa a Jakuba v Praze 5, který bude pokryt z odvodu části výtěžku hracích automatů, kapitola 05, § 3541, položka 5223.

Komise doporučuje v bodě 3 zvýšit příspěvek z původní výše 150.000,- na 200.000,- Kč na rok 2004.

4/0/2

 

 

 

 

 

OA 5/02/2004

 

Žádost: Žádost  Pražské energetiky, a.s. (PRE) na uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu VŠFS Vltavská 12/585 z důvodu rekonstrukce trafostanice.

Žadatel: PRE a.s.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová

 

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM  doporučuje RMČ schválit uzavření nájemní smlouvy s PRE, a.s., Na Hroudě 1492/4, Praha 4 v objektu VŠFS Vltavská 12/585 za roční nájemné 32.000,- Kč.

6/0/0

 

NP 5/01/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Štefánikova 21/216, Praha 5 – Smíchov, o.s. HESTIA, s.r.o., žádost o pronájem NP.

Žadatel: Občanské sdružení  HESTIA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit zveřejnění NP Štefánikova 21/216, Praha 5 – Smíchov na úřední desku MČ P-5 obvyklým způsobem na dobu min. 15 dnů se záměrem pronajmout tento prostor o.s. HESTIA za cenu 305,- Kč/m2/rok na rozšíření stávajících prostor.

6/0/0

NP 5/02/2004

Žádost: Nebytové prostory – Ostrovského 2/33, Praha 5 – Smíchov, ASTRÁL, spol. s r.o., záměr pronájmu.

Žadatel: Emil Havelka – ASTRÁL spol. s r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ schválit firmě ASTRÁL, spol. s r.o. pronájem nebytového prostoru – prodejny v ul. Ostrovského 2/33, Praha 5 – Smíchov za nájemné ve výši 3.000,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

6/0/0

 

 

 

 

 

NP 5/03/2004

 

Žádost: Nebytové prostory  - Plzeňská 951/125, Praha 5 – Košíře, paní Valdemara Pospíšilová – výpovědi z nájmu.

 

Žadatel: p. Valdemara Pospíšilová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ:

 1. schválit pí. Pospíšilové, NP Plzeňská 951/125 výpovědi ze dvou NP (prodejna + kancelář) z nájmu dohodou k 31.3.2004.

 2. schválit záměr pronájmu NP firmě: AICHELBURG, Plzeňská 183/187, Praha 5 – Košíře za podmínky zachování výše nájemného 4.100,- Kč/m2/rok a úhrady dlužného nájemného vč. služeb.

6/0/0

 

NP 5/04/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Plzeňská 452/167, Praha 5 – Košíře, pan Jan Halas – uzenářství u Špejlíka – žádost o změnu z fyzické na právnickou osobu.

 

Žadatel:  pan Jan Halas

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

              KOAaM doporučuje RMČ  schválit pronájem nebytového prostoru – maso-uzeniny v ul. Plzeňská 452/167 firmě PRO PORK s.r.o. za nájemné ve výši 1.227,- Kč/m2/rok s tím, že tato firma pokračuje v nájmu podle původní smlouvy.

6/0/0

 

NP 5/05/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Petřínská 12/573, Praha 5 – Malá Strana, Ing. Petr Němeček, žádost o sloučení půdního bytu s NP.

 

Žadatel:  pan  ing. Petr Němeček

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit arch. Vladimíru Šmerdovi ukončení nájmu NP – atelieru v ul. Petřínská 12/573, Praha 5 – Malá Strana dohodou k 31.3.2004.

6/0/0

 

 

 

 

 

 

 

Na stůl:

 

NP 5/06/2004

 

Žádost:  Nebytové prostory – Vítězná 11/530, Praha 5 – Malá Strana, ARGO, s.r.o., návrh na podání žaloby na vyklizení.

Žadatel: OOA MČ Praha 5

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. Ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

        KOAaM doporučuje RMČ schválit podání žaloby na vyklizení nebytového prostoru Vítězná 11/530, k.ú. Malá Strana, Praha 5 – restaurace, užívané i po skončení výpovědní lhůty společnosti ARGO, s.r.o.

5/0/0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

6.KOAa M se koná dne : 29.3.2004 v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5.

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:16.3.2004

 Jiřina Zavadilová                      Martin Stránský

                                                  zástupce starosty

                                                      MČ Praha 5

 

Přečteno: 3785x
Publikováno: 19.03.2004, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout