Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2004

 
 
 

Zápis z 3. KOAaM ze dne 16.2.2004

Zápis z 3. KOAaM je v příloze

 

Z Á P I S

z 3.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 16.2.2004

Počet členů  KOA a M        11

Přítomno:                        10                                      

Omluveno:                                                    

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

3/01/2004

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 3632, k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy – schodiště

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit prodej pozemku parc. č. 3632, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy (přístupové schodiště k objektu čp. 70, k.ú. Smíchov) vlastníkům domu.

6/0/0

 

3/02/2004

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 942/19, v k.ú. Hlubočepy z vl. obce hl. m. Prahy – pozemek zastavěný budovou ve vlastnictví žadatele.

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Končolová

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit prodej pozemku parc. č. 942/19, k. ú. Hlubočepy z vlastnictví obce hl. m. Prahy vlastníků budovy čp. 792, k.ú. Hlubočepy na pozemku  postavené, za podmínky zachování volného průchodu mezi parkovištěm a ulicí Tréglova.

6/0/0

 

 

 

3/03/2004

 

Žádost: Smlouva o věcném břemenu na pozemky parc. č. 4547/1a 4532, k.ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5 pro Pražskou energetiku a.s.

Žadatel:  Pražská energetika a.s.

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ souhlasit s návrhem Smlouvy o zřízení věcného břemene na poz. parc. č. 4532 a 4547/1, k.ú. Smíchov, dle geometrického zaměření a znaleckého posudku pro Pražskou energetiku, a.s. se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4.

Pan starosta Jančík se zdržel hlasování.

5/0/0

3/04/2004

 

Žádost: Stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 3992/1 a 3992/2, k.ú. Smíchov ve vlastnictví obce hl. m. Prahy – přístup k opěrné zdi ve vl. MČ Praha 5.

Žadatel: OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit  záměr prodeje pozemků parc. č. 3992/1 a 3992/2, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy za podmínky, že v kupní smlouvě bude ošetřen přístup k opěrné zdi, která je součástí parku Klamovka, formou  věcného břemene.

7/0/0

3/05/2004

Žádost: Žádost o stanovisko k pronájmu a následnému prodeji části pozemku parc. č. 764/83, k.ú. Jinonice o výměře cca 152 m2.

Žadatel: OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová

Stanovisko KOAaM:

        KOAaM doporučuje RMČ schválit záměr pronájmu a následného úplatného převodu části pozemku parc. č. 764/83, k.ú. Jinonice o výměře cca 152 m2 z vl. obce hl. m. Prahy – za účelem řešení přístupové cesty k budoucímu polyfunkčnímu objektu.

7/0/0

 

 

 

 

 

Odložený materiál:

2/05/2004

 

Žádost: Žádost o možnost dlouhodobého využívání toalet na hřišti – Hořejší nábřeží (pozemek parc. č. 554, k.ú. Smíchov).

Žadatel:  provozovatel galerie „Nábřeží“

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ schválit záměr  pronájmu toalet na hřišti Hořejší nábřeží (pozemek parc. č. 554,  k.ú. Smíchov), společnosti Calm Down Production, s.r.o. se sídlem Jeneč, Karlovarská 2, okres Praha – západ, zastoupené jednatelem panem Alešem Víškem, - pro obsluhu galerie „Nábřeží“,  její návštěvníky a pro návštěvníky dětského hřiště.

8/0/0

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

OA 3//01/2004

Žádost:  Žádost  společnosti COMENIUS, o.s., nájemce Bertramky o odpuštění nájmu za II. pololetí r. 2003.

Žadatel: společnost COMENIUS, o.s.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová

 

Stanovisko KOAa M:

             KOAaM doporučuje RMČ  schválit nájemci Bertramky, společnosti COMENIUS, o.s. snížení nájemného o 30% s tím, že obřad bude za 2.000,- Kč.

8/0/0

 

OA 3/02/2004

 

Žádost: Žádost p. R. Dipolta o přechod nájmu k části pozemku č. parc. 1954/3, k.ú. Košíře

Žadatel: p. R. Dipolta

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková

 

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM  doporučuje RMČ souhlasit s přechodem nájemní smlouvy na část pozemku č. parc. 1954/3, k.ú. Košíře o výměře 82 m2 za Kč 220,-/m2/rok tj. Kč 18.040,-/rok včetně valorizace na dobu neurčitou.

8/0/0

OA 3/03/2004

 

Žádost: Žádost o prodej id. 87/216 pozemku č. parc. 4812/3, k.ú. Smíchov firmě Kalos spol. s r.o.

Žadatel: firma KALOS spol. s r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit se záměrem prodeje id. 87/216 pozemku č. parc. 4812/3, k.ú. Smíchov spoluvlastníkovi firmě KALOS spol. s r.o., se sídlem v Praze 6, Badeniho 290/1 za cenu dle znaleckého posudku tj. Kč  220.636,-.

8/0/0

OA 3/04/2004

Žádost: Žádost p. J. Motyčky, bytem Praha 5, U Akátu 17 o pronájem části pozemku č. parc. 501, k.ú. Motol.

Žadatel: p. J. Motyčka

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ schválit

1.      ukončení nájemní smlouvy na část pozemku č. parc. 501 v k.ú. Motol díl 6 p. Jaroslava Matýska, bytem Praha 5, Amforová 1888/38 dohodou k 31.3.2004.

2.      pronájem části pozemku č. parc. 501, k.ú. Motol díl 6 za cenu Kč 7,-/m2/rok o výměře 332 m2 p. J. Motyčkovi, U Akátu 725/17, Praha 5 na dobu neurčitou.

8/0/0

 

OA 3/05/2004

 

Žádost:  Žádost o pronájem částí pozemků v k.ú. Motol, Košíře, Hlubočepy pro umístění reklamních zařízení firmy News Outdoor.

Žadatel: firma News Outdoor

Předkládá: Odbor  obchodních aktivit – p. Synková

 

 

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ schválit záměr pronájmu pozemků o výměře 21 m2 – RZ 3,5 x 6,0 m: k.ú. Motol – dle návrhu usnesení.

8/0/0

 

OA 3/06/2004

 

Žádost:  Žádost odboru správy služeb o využití objektu uvolněné školičky Na Farkáně, parc. č. 233/2, k.ú. Radlice jako centrálního archivu ÚMČ Praha 5.

Žadatel: Odbor správy služeb

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM  doporučuje RMČ schválit využití bývalé školičky Na Farkáně, parc. č. 233/2 jako centrálního archivu ÚMČ Praha 5.

8/0/0

NP 3/01/2004

 

Žádost: Nebytové prostory  - pronájmy na základě vyvěšení

 

Žadatel: zájemci o pronájmy

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit

1.      pronájmy nebytových prostor na základě vyvěšení:

1.1  Štefánikova 28/249, Praha 5 – Smíchov  (nabídka NP č. 5)

  Otakar FORSTÍK, KOMFORT – CK, Aubrechtové 6, Praha 10, za 1.050,-  Kč/m2/rok, doba neurčitou.

8/0/0

 

NP 3/02/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Plzeňská 442b/211, Praha 5 – Košíře, pan Ing. The Khoi TRAN – žádost o ukončení nájemní smlouvy.

 

Žadatel:  ing. The Khoi TRAN

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

              KOAaM doporučuje RMČ  schválit ukončení nájemní smlouvy NP Plzeňská 442b/211 panu Ing. The Khoi Tranovi dohodou k 29.2.2004.

8/0/0

 

 

 

 

 

NP 3/03/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Plzeňská 452/167, Praha 5 – Košíře, pan Jan Halas – uzenářství u Špejlíka – žádost o změnu z fyzické na právnickou osobu.

 

Žadatel:  pan Jan Halas

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit zveřejnění NP – Plzeňská 452/167, Praha 5 – Košíře na úřední desku MĆ Praha 5 obvyklým způsobem na dobu 15 dnů se záměrem pronajmout tento prostor PRO POKR s.r.o. s tím, že tato firma pokračuje v nájmu podle původní smlouvy.

8/0/0

 

 

NP 3/04/2004

 

Žádost:  Nebytové prostory -  Štefánikova 4/281, Praha 5 – Smíchov, žádost Úřadu práce hl. m. Prahy o pronájem NP.

 

Žadatel:  Úřad práce hl. m. Prahy

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ  schválit

zveřejnění NP Štefánikova 4/281, Praha 5 – Smíchov na úřední desku MČ  P-5 obvyklým způsobem na dobu 15 dnů se záměrem pronajmout tento prostor Úřadu práce hl. m. Prahy, Domažlická 11, Praha 3 za nájemné ve výši 1.000,- Kč/m2/rok.

8/0/0

 

 

NP 3/05/2004

 

Žádost:  Nebytové prostory – Na Bělidle 3/64, Praha 5 – Smíchov, Kateřina Damborská – žádost o ukončení nájmu dohodou.

 

Žadatel:  Kateřina Damborská

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

 

 

 

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ schválit  Kateřině Damborské  ukončení nájmu nebytového prostoru v ul. Na Bělidle 3/64, Praha 5 – Smíchov dohodou k 29.2.2004.

8/0/0

NP 3/06/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Preslova 17/1269, Praha 5 – Smíchov, Hana Škantová – žádost o ukončení nájmu dohodou.

Žadatel: p. Hana Škantová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit  Haně Škantové ukončení nájmu nebytového prostoru v ul. Preslova 17/1269, Praha 5 – Smíchov dohodou k 29.2.2004.

8/0/0

 

NP 3/07/2004

Žádost:  Nebytové prostory – Brichtova 685/2, Praha 5 – Hlubočepy, Nemovitosti Investis, s.r.o. – žádost o souhlas s umístěním sídla společnosti.

 

Žadatel: firma Nemovitosti Investis s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – Ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ  schválit  žádost firmy Nemovitosti Investis s.r.o. s umístěním sídla společnosti na adrese Brichtova 685/2 v Praze 5.

8/0/0

NP 3/08/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Štefánikova 28/249, Praha 5 – Smíchov, Otakar Forstík, KOMFORT – Cestovní kancelář, žádost o prominutí plateb nájemného.

Žadatel: Otakar Forstík

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – Ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit Otakaru Forstíkovi, KOMFORT – Cestovní kancelář prominutí zákl. nájemného ve výši 150.000,- Kč za NP Štefánikova 28/249, Praha 5 – Smíchov a to za dobu šesti měsíců s plněním od 1.9.2003 do 28.2.2004 z titulu prováděné rekonstrukce.

7/1/0

NP 3/09/2004

Žádost: Nebytové prostory – Švédská 35/1844, Švédská 37/1845, Praha 5 – Smíchov, Milan Vosáhlo, žádost o rozšíření  nájemní  smlouvy.

Žadatel: p. Milan Vosáhlo

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – Ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit zveřejnění  NP Švédská 35/1844 (12,06 m2) a Švédská 37/1845 (40,10 m2), Praha 5 – Smíchov, nájemce Milan Vosáhlo , na úřední desku MČ P-5 obvyklým způsobem na dobu 15 dnů se záměrem rozšíření NS v osobě nájemce o pana Kristiana Langra, za nájemné ve výši 1.600,- Kč/m2/rok.

8/0/0

NP 3/10/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Plzeňská 951/125, Praha 5 – Košíře, paní Valdemara Pospíšilová – výpověď z nájmu.

Žadatel: Správa budov Praha a.s.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – Ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ schválit podání výpovědi pí. Pospíšilové, NP Plzeňská 951/125 z důvodu neplacení nájemného.

8/0/0

NP 3/11/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Plaská 14/612, Praha 5 – Malá Strana, SEKO-Semík, s.r.o., žádost o snížení nájemného.

Žadatel:  SEKO-Semík, s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – Ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit společnosti SEKO-Semík, s.r.o. snížení měsíčního nájemného (tj. 39.418,- Kč) o částku 2.953,- Kč za sklepní prostory v NP Plaská 14/612, Praha 5 – Malá Strana s platností od 1.1.2004 do doby odstranění závad, max. na dobu 6 měsíců.

8/0/0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Různé:   Závěry ze společného zasedání KOP a KOAaM k prodeji bytových domů MČ Praha 5 – viz. Příloha č. 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.KOAa M se koná dne : 1.3.2004 v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5.

 

 

 

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:

 Jiřina Zavadilová                      Martin  STRÁNSKÝ                      17.2.2004

                                                         zástupce starosty

                                                            MČ Praha 5

 

Přečteno: 4045x
Publikováno: 23.02.2004, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout