Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2004

 
 
 

Zápis z 2. KOAaM ze dne 2.2.2004

Zápis je v příloze

 

Z Á P I S

z 2.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 2.2.2004

Počet členů KOA a M        11

Přítomno:                        6                                     

Omluveno:                       4                             

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

2/01/2004

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 1430/12, k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy – dořešení majetkoprávních vztahů.

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 1430/12, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy společnosti Pražská energetika a.s. se sídlem Na Hroudě 1492, Praha 10 za účelem užívání objektu v jejím vlastnictví.

3/0/0

 

2/02/2004

Žádost:  Žádost o stanovisko ke směně pozemků v k.ú. Smíchov a k.ú. Motol z vl. ½ obce hl. m. Prahy a ½ pana Ladislava  Cirhana – dořešení  majetkoprávních vztahů.

Žadatel:  OSM MHMP

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Končolová

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ neschválit směnu pozemků dle  návrhu usnesení  viz.  příloha.

4/0/0

 

 

 

2/03/2004

 

Žádost: Stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 477/2 k.ú. Radlice o výměře 6.205 m2.

Žadatel:  MHMP Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ neschválit záměr úplatného převodu pozemku parc. č. 477/2, k.ú. Radlice o výměře 6.205 m2 z vl. obce hl. m. Prahy -  za účelem pěstování zemědělských plodin.

4/0/0

2/04/2004

 

Žádost: Žádost o stanovisko k pozemkům v k.ú. Motol mezi ulicemi Plzeňská a Nad Hliníkem..

Žadatel: OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ neschválit záměr pronájmu pozemků parc. č. 376, 377, 378, 381/2, 382, 485 vše v k.ú. Motol a pozemků parc. č. 1881/1, 1882/1, k.ú. Košíře o celkové výměře 36.453 m2 (vč. Pozemků parc. č. 380 a 381/1 – NS) z vl.. obce hl. m. Prahy – za účelem vybudování Areálu závodiště Motol dle studie dat. 07/2003.

4/0/0

2/05/2004

 

Žádost: Žádost o možnost dlouhodobého využívání toalet na hřišti – Hořejší nábřeží (pozemek parc. č. 554, k.ú. Smíchov).

Žadatel:  provozovatel galerie „Nábřeží“

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ schválit pronájem toalet na hřišti Hořejší nábřeží (pozemek parc. č. 554,  k.ú. Smíchov), společnosti Calm Down Production, s.r.o. se sídlem Jeneč, Karlovarská 2, okres Praha – západ, zastoupené jednatelem panem Alešem Víškem, - pro obsluhu galerie „Nábřeží“,  její návštěvníky a pro návštěvníky dětského hřiště.

Na žádost ing. P. Horáka – materiál odložen na příští jednání.

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

OA 2//01/2004

Žádost:  Prodej objektu č.p. 2087 Nad Buďánkami II č.o. 24 k.ú. Smíchov.

Žadatel: Gest, s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Porkertová.

 

Stanovisko KOAa M:

             KOAaM doporučuje RMČ nesouhlasit s prodejem nebytového domu č.p. 2087 Nad Buďánkami II č.o. 24 Praha 5 – k.ú. Smíchov.

Komise žádá aby bylo postupováno dle NS a dodatků ze dne 24.11.1999 – nutno opravit střechu dle platnosti NS – odst. V. bod. 1 a odst. VII. Bod 2, pokud nebude provedeno postupovat dle NS odst. V. bod 6 – smluvní pokuta.

4/0/0

 

2/02/2004

Žádost:  Prodej id. 1/6 domu čp. 103 s id. 1/6 stav. poz. parc. č. 115 a id. 1/6 zahrady parc. č. 116, k.ú. Hlubočepy, LV 1114, Pod Žvahovem 29, Praha 5.

 

Žadatel: Odbor obchodních aktivit

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Bělohlávková

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ :

I.                    vzít na vědomí odstoupení zájemce Tomáše Pecánka od koupě id. 1/6 nemovitostí

II.                 revokovat usnesení RMČ 44/1505/2003 ze dne 18.11.2003 takto:

souhlasí

s prodejem id. 1/6 domu čp. 103 s id . 1/6 stav. poz. parc. č. 115 a id. 1/6 zahrady parc. č. 116, k.ú. Hlubočepy, Pod Žvahovem 29, Praha 5 za kupní cenu 300.000,- Kč.

 

4/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 2/01/2004

 

Žádost: Nebytové prostory  - pronájmy na základě vyvěšení

 

Žadatel: zájemci o pronájmy

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit

1.      pronájmy nebytových prostor na základě vyvěšení:

1.1  Zborovská 40/512, Praha 5 – Smíchov (nabídka NP č. 3)

Dokořán s.r.o., Kováků 10, P 5 za 2.101,-Kč/m2/rok, doba neurčitá

1.2. Na Loužku 2/2859, Praha 5 – Smíchov (nabídka NP č. 4)

Jana Benešová, Na Loužku 3/2081 P-5 za 500,- Kč/m2/rok, doba neurčitá

2.      opětovné zveřejnění nebytového prostoru na úřední desku MČ P-5 Zborovská 29/594, Praha 5 – Smíchov (nabídka NP č. 2), za nájemné ve výši 1.500,- Kč/m2/rok.

4/0/0

 

NP 2/02/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Kmochova 11/858, Praha 5 – Smíchov, Luboš Přibyl, záměr pronájmu NP po firmě AQUA obnova staveb, s.r.o.

 

Žadatel:  Luboš Přibyl

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

              KOAaM doporučuje RMČ  schválit Luboši Přibylovi pronájem nebytového prostoru – garáže v ul. Kmochova 11/858, Praha 5 – Smíchov za nájemné ve výši 689,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou (po uvolnění prostoru firmou AQUA obnova staveb, s.r.o.)

4/0/0

 

NP 2/03/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Ostrovského 2/33, Praha 5 – Smíchov, Emil Havelka – ASTRÁL, změna z fyzické na právnickou osobu.

 

Žadatel:  Emil Havelka

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit zveřejnění NP – prodejny v ul. Ostrovského 2/33, Praha 5 – Smíchov pronajatého Emilu Havelkovi – ASTRÁL na úřední desku se záměrem pronajmout tento prostor firmě ASTRÁL, spol. s r.o. za nájemné ve výši 3.000,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

4/0/0

 

 

NP 2/04/2004

 

Žádost:  Nebytové prostory -  Lidická 18/797,  Lidická 36/276, Praha 5 – Smíchov, DISPO – Družstvo invalidů, oznámení o změně prodejního sortimentu..

 

Žadatel:  p. Miloš Sovadina

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ

I.                    vzít na vědomí oznámení Družstva invalidů DISPO o změně prodejního sortimentu v NP Lidická 18/797, Praha  5 ze sex schopu na prodej mobilních telefonů a v NP v NP Lidická 36/276, Praha 5 z módní konfekce na prodej pracovních oděvů.

II.                 Schválit „Dodatek“ k NS na NP Lidická  18/797, Praha 5 a „Dodatek“ k NS na NP Lidická 36/276, Praha 5 uzavřených s Družstvem invalidů DISPO, kterými bude upravena změna účelu nájmu (čl. II NS).

4/0/0

 

NP 2/05/2004

 

Žádost:  Nebytové prostory – Zborovská 62/96, Praha 5 – Malá Strana, Realitní kancelář Sever, s.r.o., žádost o prominutí plateb nájemného a odbydlení.

 

Žadatel:  SF ACCT, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ schválit  společnosti Realitní kancelář Sever, s.r.o., která má pronajatý nebytový prostor v ul. Zborovská 62/96, Praha 5 – Malá Strana.

l. prominutí základního nájemného na dobu 2 měsíců s plněním od 1.2.2004 do 31.3.2007 při provádění rekonstrukce NP v úhrnné výši 26.770,- Kč.

2.odbydlení vynaložených nákladů na rekonstrukci NP v celkové výši 107.395,- Kč.

4/0/0

NP 2/06/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Janáčkovo nábřeží 45/474, Praha 5 – Smíchov, nájemci Ing. Petr Skála a Petr Fiala, žádost o prominutí nájemného

Žadatel: ACCT, s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym

 

 

 

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit   prominutí nájemného za dobu od září do prosince 2003 za nebytový prostor (stání v garáži) na Janáčkově nábřeží 45/474,  Praha 5 – Smíchov nájemcům.

1)      Ing. Petru Skálovi v celkové výši 2.356,- Kč

2)      Petru Fialovi v celkové výši 2.356,- Kč

4/0/0

 

NP 2/07/2004

Žádost:  Nebytové prostory – návrh  správní firmy Centra v,o.s. na uzavření „Dohod o uznání dluhů“ a uzavření splátkových kalendářů k posouzení a následnému podpisu.

 

Žadatel: CENTRA v.o.s.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – Ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ  schválit  dohody o uznání dluhu:

Janě Fialové, NP Renoirova 652

Františku Skořepovi – Capt. Flint s.r.o., NP Nádražní 761

Pavle Bandyové, NP Lamačova 859

4/0/0

Na stůl:

OA 2/03/2004

 

Žádost: Záměr prodeje domu č.p. 415, Újezd 15 a poz. parc. č. 901, k.ú. Malá Strana.

Žadatel: nájemníci domu

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Z. Porkertová

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ souhlasit s návrhem usnesení – viz. příloha

4/0/0

 

 

3.KOAa M se koná dne : 16.2.2004 v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5.

 

 

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:

 Jiřina Zavadilová                      Martin STRÁNSKÝ                       3.2.2004

                                                        zástupce starosty

                                                            MČ Praha 5

 

Přečteno: 3362x
Publikováno: 05.02.2004, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout