Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2003

 
 
 

20. zasedání Komise obchodních aktivit a majetku

Zápis z 20. zasedáno Komise obchodních aktivit a majetku ze dne 10.11.2003

Z Á P I S

z 20.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konaného dne 10.11.2003

Počet členů KOA a M        11

Přítomno:                             7                                    

Omluveno:                            3                         

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

20/01/2003

 

Žádost:  Žádost o snížení dlužné částky za pronájem pozemku parc. č. 382, k.ú. Smíchov

 

Žadatel:  žádost  Petra Jenšovského

Předkládá: Odbor správy  majetku – p. Prokopcová I.

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

1.      ukončení nájemní smlouvy uzavřené mezi MČ P5 a panem Petrem Jenšovským ze dne 13.6.1996 na pronájem pozemku parc. č. 382, k.ú. Smíchov zpětně ke dni 12.8.2002 (povodně, likvidace provozovny).

2.     uzavření splátkového kalendáře na úhradu dlužné částky ve výši 105.463,- Kč ve splátkách rovnoměrně rozložených na dobu 3 let..

3/0/0

 

20/02/2003

Žádost:  Stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 1977/1, k.ú. Hlubočepy vl. obce hl. m. Prahy – dořešení majetkoprávních vztahů.

Žadatel: OOA MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit záměr úplatného převodu části pozemku parc. č. 1977/1, k.ú. Hlubočepy o výměře cca 90 m2 z vl. obce hl. m. Prahy – dořešení majetkoprávních vztahů vlastníku objektu čp. 803, k.ú. Hlubočepy.

3/0/1

 

 

 

20/03/2003

 

Žádost: Stanovisko k úplatnému převodu dílu „a“ pozemku parc. č. 358/1, k.ú. Jinonice o výměře 61 m2, včetně dílu „b“ pozemku parc. č. 1451, k.ú. Jinonice o výměře 30 m2 z vl. obce hl. m. Prahy – zřízení příjezdové cesty.

Žadatel:  MHMP

Předkládá:  Odbor správy majetku – p. Končolová M.

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ schválit záměr úplatného převodu části pozemku (díl“a“), k.ú. Jinonice o výměře 61 m2, včetně dílu „b“ pozemku parc. č.  1451, k.ú. Jinonice o výměře 30 m2 z vl. obce hl. m. Prahy manželům Keilovým bytem Souběžná IV 597/17, Praha 5, za účelem vybudování příjezdové cesty a oplocení pozemku.

4/0/0

20/04/2003

Žádost:  Návrh  plánu oprav domovního a bytového fondu spravovaného správními firmami Centrou, ACCT, Správou budov a ostatními správci v roce 2004.

Žadatel: MČ Praha 5

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Cejnar

Stanovisko KOAaM:

      Bod zrušen

 

 

20/05/2003

 

Žádost: Žádost Jany Mádlové, Na Bělidle 293/32, Praha 5 o rekolaudaci NP na bytovou jednotku.

Žadatel:  Jana Mádlová

Předkládá:  Odbor správy bytům – ing. Matoušek Jan

Stanovisko KOAaM:

       Bod zrušen – řeší OOA

20/06/2003

Žádost:  Stanovisko k pronájmu pozemku parc. č. 2315/1, k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy – uzavření nájemní smlouvy se zahrádkářskou kolonií  Mrázovka

 

 

 

 

Žadatel:  MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová M.

Stanovisko KOAaM:

     Materiál stažen z programu – požádat o svěření.

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

OA 20/01/2003

Žádost:  Žádost  o pronájem částí pozemku č. parc. 501 v k.ú. Motol.

 

Žadatel: Jiří Kepka, Praha 5

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

 

Stanovisko KOAa M:

             KOAaM doporučuje RMČ schválit záměr pronájmu části pozemku č. parc. 501 v k.ú. Motol p. J. Kepkovi, bytem Praha 5, V Stráni 10/370 – díl č. 7 za cenu Kč 7,-/m2/rok na dobu neurčitou.

5/0/0

OA 20/02/2003

Žádost:  Stanovení ceny za krátkodobé užívání části pozemku ve vlastnictví MČ Praha 5 pro sezónní  stánkový prodej.

Žadatel: žadatelé o pronájem

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit udělování souhlasů s jednorázovou platbou za užívání pozemku pro krátkodobý sezonní prodej za Kč 25,-/m2den v rozmezí 1 – 20 dnů.

5/0/0

KOAaM  žádá připravit do Rady materiál  - záměr pronájmů komplexně.

OA 20/03/2003

Žádost: Žádost  pí. Z. Vondráčkové o prodej části pozemku č. parc. 1141/1 (nyní 1141/4) k.ú. Košíře.

Žadatel: p. Z. Vondráčková

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

Stanovisko KOAaM:

         KOAaM doporučuje RMČ souhlasit se záměrem prodeje části pozemku č. parc. 1141/1 k.ú. Košíře (dle GP 1141/4) o výměře 72 m2 za cenu minimálně dle cenové mapy tj. za 1.790,-/m2 tj. celkem Kč 128.880,- vlastnicím nemovitosti čp. 678, k.ú. Košíře tj. Z. Vondráčkové, bytem Praha 5, Práchnerova 606/12, N. Mejtové, bytem Praha 5, Vrchlického 678/80 a D. Spitzerové, bytem Praha 2, Podskalská 368/29.

5/0/0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OA 20/04/2003

Žádost: Pronájem pozemků č. parc. 355/18, 25, 26 k.ú. Houžná (chata Lenora) od Pozemkového fondu ČR.

Žadatel: OSM

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ souhlasit:

1.      se záměrem pronájmu pozemků č. parc. 355/18, 25, 26 v k.ú. Houžná (chata Lenora) od vlastníka ČR – Pozemkového fondu ČR, v zastoupení územního pracoviště Prachatice, U Stadionu č. 383, Prachatice za celkovou cenu á Kč 180,-/rok do doby odkoupení,

2.       se záměrem podkoupení pozemků č. parc. 355/18, 25, 26 v k.ú. Houžná o celkové výměře 1.449 m2 (chata Lenora) za cenu Kč 35,-/m2 tj. celkem Kč 50.715,- od vlastníka ČR – Pozemkového fondu ČR.

5/0/0

OA 20/05/2003

Žádost: Informace o výsledku  záměru pronájmu štítové zdi domu čp. 1552, Matoušova 184, k.ú. Smíchov.

Žadatel: MČ Praha 5

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová H.

Stanovisko KOAaM:

         KOAaM doporučuje RMČ  schválit pronájem štítu domu čp. 1552, k.ú. Smíchov, Matoušova 18 k využití pro reklamní účely  společnosti Česká distribuční, s.r.o., Ježkova 9, Praha 3 za částku 156.000,- Kč ročně.

5/0/0

OA 20/06/2003

Žádost: Žádost S.V.P. – Stavební práce, s.r.o. o rozšíření základnové stanice GSM zařízení společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. na objektu Vltavská 12/980, k.ú. Smíchov.

Žadatel: S.V.P – Stavební práce

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová H.

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ schválit uzavření dodatku č. 1 s rozšířením základnové stanice GSM společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. na objektu Vltavská 12/980 a s navýšením nájmu na 90.000,- Kč/rok.

5/0/0

OA 20/07/2003

Žádost:  Prodej id. 1/6 domu čp. 103 s id. 1/6 stav. poz. parc. č. 115 a id. 1/6 zahrady parc. č. 116, k.ú. Hlubočepy, LV 1114, Pod Žvahovem 29, Praha 5.

Žadatel: MĄPraha 5

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Bělohlávková J.

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ revokovat usnesení RMČ 36/1275/2003 takto:

souhlasí s prodejem id. 1/6 domu čp. 103 s id. 1/6 stav. poz. parc. č.115 a id. 1/6 zahrady parc. č. 116, k.ú. Hlubočepy, Pod Žvahovem 29, Praha 5 Tomáši Pecánkovi, Plzeňská 170, Praha 5 za nabídnutou kupní cenu 753. 190,- Kč.

5/0/0

 

 

OA 20/08/2003

 

Žádost: Žádost firmy Rezidence Development, s.r.o. o prodej pozemků č. parc. 3423/1, 3423/3, k.ú. Smíchov.

Žadatel:  f. Rezidence Development s.r.o.

Předkládá:  Odbor správy majetku – p. Synková P.

Stanovisko KOAaM:

       Materiál stažen z programu , předložit k projednání do komise pro územní rozvoj.

NP 20/01/2003

Žádost: Nebytové prostory  - pronájmy na základě vyvěšení.

Žadatel: zájemci o pronájem

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit pronájmy NP na základě vyvěšení:

1.      Starokošířská 959/3, Praha 5 - Košíře (nabídka NP č. 73)

…V. Symůnek-Ložiska Praha, Praha 5, -Vrchlického 32,  za  cenu  1.800,- Kč /m2/rok, doba neurčitá

2.      Brožíkova 1/15, Praha 5 – Košíře (nabídka NP č. 74)

…M. Čtvrtník, Sládkova 259/6, Praha 7, za 1.500,-Kč/m2/rok, doba neurčitá

3.      opětovné zveřejnění nebytového prostoru na úřední desku:

Na Loužku 2/2859, Praha 5 – Smíchov (nabídka NP č. 75) za cenu  500,- Kč/m2/rok.

5/0/0

NP 20/02/2003

Žádost: Nebytové prostory – Plzeňská 167/452, Praha 5 – Košíře, Jan Halas, žádost o snížení nájemného.

Žadatel:  p. Jan Halas

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

              KOAaM doporučuje RMČ  schválit  Janu Halasovi – uzenářství u Špejlíka prodloužení snížení základního nájemného z 20.101,- Kč/měsíc na zákl. nájemné ve výši 3.000,- Kč/měsíc za NP v ul. Plzeňská 167/452, Praha 5  - Košíře po dobu rekonstrukce od 1.11.2003 do 31.12.2003.

 5/0/0

 

NP 20/03/2003

 

Žádost: Nebytové prostory – Na Bělidle 32/293, Praha 5 -. Smíchov, Jana Mádlová, žádost o souhlas s rekonstrukcí NP na byt.

 

Žadatel:  Jana Mádlová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ souhlasit  s rekolaudací  nebytového prostoru v přízemí domu v ul. Na Bělidle32/293, Praha 5 – Smíchov na bytovou jednotku s pracovnou pro Janu Mádlovou na vl. náklady nájemce (byt 2+1 s přísl. 83,69 m2 – pravá strana + pracovna – 2 místn. s předsíní 39,76 m2 – levá strana) a dojednat výši nájemného.

5/0/0

 

NP 20/04/2003

 

Žádost:  Nebytové prostory -  Lidická 41/406, Praha 5 – Smíchov, Marie Kočí a Jindřich Kočí, změna NS v osobě nájemce

 

Žadatel:  Ak. malířka Marie Kočí

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ

I. vzít na vědomí, že nájemce ak. arch. Jindřich Kočí odstoupil od NS.

II. doporučuje schválit dodatek k nájemní smlouvě č. 351/95/128 ze dne 12.6.1995 na NP Lidická 41/406, Praha 5 – Smíchov, kterým se vymazává nájemce NP Jindřich Kočí a nájemce NP tak zůstává pouze ak. mal. Marie Kočí s tím, že výše nájemného bude upravena na částku min. 250,- Kč/m2/rok.

5/0/0

 

 

NP 20/05/2003

 

Žádost:  Nebytové prostory – K vodojemu 10/211, Praha 5 – Smíchov, Eva Brabcová (dříve Rosenbaumová), změna příjmení nájemce v NS.

Žadatel:  Eva Brabcová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ schválit  dodatek k nájemní smlouvě č. 35/99 ze dne 5.5.1999 na NP K vodojemu 10/211, Praha 5 – Smíchov, kterým se zaznamená změna příjmení nájemce z Evy Rosenbaumové na Evu Brabcovou.

5/0/0

 

NP 20/06/2003

Žádost: Nebytové prostory – Štefánikova 27/17, Praha 5 – Smíchov, Ing. Jan Kalaš, záměr pronájmu NP.

Žadatel: ing. Jan Kalaš

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

        KOAaM doporučuje RMČ schválit ing. Janu Kalašovi pronájem NP (l místnost – 49,80 m2) v 1. patře v ul. Štefánikova 27/17, Praha 5- Smíchov za nájemné ve výši 250,- Kč/měsíc na dobu neurčitou.

4/0/1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NP 20/07/2003

 

Žádost: Nebytové prostory – Pod Kavalírkou 486/32, Praha 5 – Košíře, pan Ervín Kožíšek – ukončení nájemní smlouvy

Žadatel: p. Ervín Kožíšek

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ schválit ukončení nájemní smlouvy NP Pod Kavalírkou 486/13 panu Ervínu Kožíškovi dohodou k 30.11.2003.

5/0/0

Odložené  materiály:

Část majetková

OA 3/02/2003

 

Žádost:  KOA a M

 

Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. Staňková, Končolová 

Stanovisko  KM a OA:

     OSM zmapuje všechny zahrádkářské kolonie a zjistí charakter všech staveb v těchto zahrádkářských koloniích, do 30.6.2003 předloží tento přehled komisi.

 

Doplnění k odloženému bodu na 15 KOAaM dne 11.8.2003

 

Stanovisko KOAaM

    Informace o zahrádkářských osadách situovaných na území v působnosti MČ P 5 s promítáním bude předložena na 20. KOAaM dne: 10.11..2003.

 

 

 

15/03/2003

 

Žádost: Žádost o možnost dlouhodobého využívání toalet na hřišti – Hořejší nábřeží (pozemek parc. č. 554, k.ú. Smíchov).

Žadatel:  Provozovatel galerie „Nábřeží“

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová I.

Stanovisko KOAaM:

         Materiál odložen. Ing. Horák bude jednat se zájemcem – provozovatelem galerie „Nábřeží“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.KOAa M se koná dne : 24.11.2003 v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5.

 

 

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne: 11.11.2003

 Jiřina Zavadilová                      Martin   STRÁNSKÝ

                                                         zástupce starosty

                                                             MČ Praha 5

 

Přečteno: 5960x
Publikováno: 20.11.2003, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout