Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2003

 
 
 

18. KOAaM ze dne 29.9.2003

Zápis z 18. jednání komise obchodních aktivit a majetku ze dne 29.9.2003

Z ÁP I S

z 18.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 29.9.2003

Počet členů KOA a M        11

Přítomno:                             7                               

Omluveno:                           4                             

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

18/01/2003

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 4994/2, k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy – vytvoření funkčního celku s pozemky ve vlastnictví žadatele.

 

Žadatel:  žádost OOA MHMP.

Předkládá: Odbor správy  majetku – p. Končolová M.

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  neschválit záměr úplatného převodu pozemku parc. č. 4994/2, k.ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy za účelem vytvoření funkčního celku s pozemky ve vlastnictví žadatele.

3/0/1

 

18/02/2003

Žádost: Žádost o stanovisko k úplatnému převodu pozemků parc. č. 555 a 556/2, k.ú. Košíře z vl. obce hl. m. Prahy – výstavba bytového domu.

Žadatel: OOA MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová M..

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit záměr úplatného převodu  pozemků parc. č. 555 a 556/2  k.ú. Košíře z vl. obce hl. m. Prahy  za účelem výstavby bytového domu.

4/0/0

18/03/2003

 

Žádost: Žádost o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 3722/1, k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy – výstavba garáží.

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá:  Odbor správy majetku – p. Končolová M.

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ schválit záměr úplatného převodu části pozemku parc. č. 3722/1, k.ú. Smíchov, z vl. obce hl. m. Prahy za účelem výstavby dvou garáží dle přiložené situace. OSM doplní materiál o výměru pozemku na stavbu 2 garáží.

5/0/0

18/04/2003

 

Žádost: Pronájem pozemku parc. č. 1592/19, k.ú. Smíchov z vl. MČ Praha 5 za účelem užívání garáže ve vlastnictví žadatele.

Žadatel: p. Bírová, Štěpánská 32, Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová M.

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ schválit pronájem pozemku parc. č. 1592/19, k.ú. Smíchov za cenu Kč 30,-/m2/rok paní Martině Bírové, bytem Štěpánská 32, Praha 1.

5/0/0

 

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

OA 18/01/2003

Žádost:  Zrušení odloženého materiálu  č. OA/2/03/2003 – Záměr pronájmu objektu Na Pláni, bývalá pobočka ZŠ Radlická, stojícího na parcele č. parc. 1593/1, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel: OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová  H.

 

Stanovisko KOAa M:

             KOAaM bere informaci na vědomí.

5/0/0

OA 18/02/2003

Žádost:  Žádost S.V.P. STAVEBNÍ  PRÁCE, s.r.o. o rozšíření telekomunikačního zařízení společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. na objektu ZŠ U Santošky 1, čp. 1007 a 951, k.ú. Smíchov.

Žadatel: T-MobileCzech Republic a.s.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová H.

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit  uzavření dodatku č. 32 s rozšířením telekomunikačního zařízení společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. na objektu ZŠ U Santošky 1/1007 a 951 a s navýšením nájmu na 100.000,- Kč/rok.

4/0/0

OA 18/03/2003

Žádost: Žádost občanského sdružení ADRA o pronájem bývalé vrátnice, která je součástí objektu administrativní budovy čp. 1238, Klikatá 90c.

Žadatel: Občanské sdružení ADRA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – Hodová H.

Stanovisko KOAaM:

         KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      pronájem bývalé vrátnice o rozměru 34 m2 v objektu Klikatá 90c/1238 občanskému sdružení ADRA za nájemné  130,-Kč/m2/rok,

2.      zrušení pronájmu bývalé vrátnice o rozměru 34 m2 v objektu Klikatá 90c/1238 společnosti Tores, a.s.

5/0/0

OA 18/04/2003

Žádost: Žádost BD Klamovka-A o prodej části pozemku č. parc. 4359/2 k.ú. Smíchov.

Žadatel: BD Klamovka-A

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová H.

Stanovisko KOAaM:

       Materiál stažen z programu jednání.

.

OA 18/05/2003

Žádost: Žádost BD Vltava II. o prodej části pozemku č. parc. 516, k.ú. Košíře.

Žadatel: BD Vltava II

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová H.

Stanovisko KOAaM:

         Materiál stažen z programu jednání.

NP 18/01/2003

Žádost: Nebytové prostory – Matoušova 18/1552, Praha 5 – Smíchov, rekonstrukce prostor dle účelu užívání na náklady MČ Praha 5 – nájemci l) Dům dětí a mládeže a 2) Klub dvojčat a vícečat.

Žadatel: OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ  I. schválit realizaci rekonstrukce NP v ul. Matoušova 18/1552, Praha 5 – Smíchov v rozsahu podle studie z 08/2003:

1.      prostory v suterénu na učebny pro keramickou a výtvarnou činnost ve výši cca 1,838.000,- Kč, nájemce Dům dětí a mládeže

2.      prostory v přízemí domu na kancelář a poradnu ve výši cca 348.000,- Kč, nájemce Klub dvojčat a vícečat.

5/0/0

NP 18/02/2003

Žádost: Nebytové prostory  - Preslova 17/1269, Praha 5 – Smíchov, Igor Ryboš, revokace usn. č. 28/959/2003 ze dne 1.7.2003.

Žadatel: Igor Ryboš

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  revokovat usn. RMČ Praha 5 č. 28/959/2003 ze dne 1.7.2003 takto:

Doporučuje schválit Igoru Rybošovi  prominutí nájemného za NP v ul. Preslova 17/1269, Praha 5 – Smíchov s platností od 1.6.2003 do 30.9.2003, tj. celkem 40.816,- (měsíční nájemné včetně služeb činí 10.204,- Kč)

5/0/0

NP 18/03/2003

Žádost: Nebytové prostory – Štefánikova 27/17, Praha 5 – Smíchov, Ing. Jan Kalaš – XEROX, žádost o přijetí stanoviska.

Žadatel:  p. ing. Jan Kalaš

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

              KOAaM doporučuje RMČ  schválit  dle návrhu usnesení variantu č. II.

1.      přijmout rozhodnutí, že NP – salonek – v domě čp. 17, Štefánikova  27, Praha 5 – Smíchov bude stavebně oddělen od vstupu z domu čp. 18, Štefánikova 25, Praha 5 – Smíchov a zajistit sloučení se sousedním bytem.

2.      upravit nájemní vztah současného nájemce sousedního bytu, provést prohlášení vlastníka a poté vyzvat současného nájemce bytu k privatizaci podle zák. č. 72/1994 Sb. (alt. mu nabídnout jiný byt)

5/0/0

 

NP 18/04/2003

 

Žádost: Nebytové prostory – Na Valentince 647/13, Praha 5 – pan Drahoslav Pacák.

 

Žadatel:  p. Drahoslav Pacák

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit

1.      za NP, který se nachází ve dvoře za období 02 až 06/2003 prominutí nájemného ve výši  57.500,- Kč z titulu vážných stavebních závad  na užívání NP

2.      za NP, který se nachází v přední části objektu, snížení předepsané výše nájmu z titulu stále vzlínající vlhkosti v podlaze a stěnách zadní části krejčovské dílny o 38% na částku 5.000,- Kč/měs. s účinností od 1.7.2003,

za podmínky úhrady částky vzniklé rozdílem celkového dlužného nájemného a částky za prominutí nájemného . Dále za podmínky ponechání kauce v odpovídající výši nájemného.

 

Doporučuje souhlasit v případě, že nájemce nebude souhlasit  s výše uvedenými slevami, bude mu navrženo ukončení nájmu.

5/0/0

 

NP 18/05/2003

 

Žádost:  Nebytové prostory -  Plaská 14/612, Praha 5 – Malá Strana, SEKO-Semík, s.r.o., žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu.

 

Žadatel:  SEKO-Semík, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ  schválit  společnosti SEKO-Semík, s.r.o. zpětvzetí výpovědi z nájmu nebytového prostoru, Plaská 14/612, Praha 5 – Malá Strana – prodejna potravin.

5/0/0

 

 

NP 18/06/2003

 

Žádost:  Nebytové prostory – Radlická 112/2070, Praha 5 – Smíchov, Václav Šírek, návrh na úpravu nájemních vztahů.

Žadatel:  p. Václav Šírek

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ schválit:

 Návrh usnesení v předloženém úplném znění.

5/0/0

 

 

 

Odložené  materiály:

Část majetková

OA 3/02/2003

 

Žádost:  KOA a M

 

Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. Staňková, Končolová 

Stanovisko  KM a OA:

     OSM zmapuje všechny zahrádkářské kolonie a zjistí charakter všech staveb v těchto zahrádkářských koloniích, do 30.6.2003 předloží tento přehled komisi.

 

Doplnění k odloženému bodu na 15 KOAaM dne 11.8.2003

 

Stanovisko KOAaM

    Informace o zahrádkářských osadách situovaných na území v působnosti MČ P 5 s promítáním bude předložena na 19. KOAaM dne: 13.10.2003.

 

 

15/03/2003

 

Žádost: Žádost o možnost dlouhodobého využívání toalet na hřišti – Hořejší nábřeží (pozemek parc. č. 554, k.ú. Smíchov).

Žadatel:  Provozovatel galerie „Nábřeží“

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová I.

Stanovisko KOAaM:

         Materiál odložen Ing. Horák bude jednat se zájemcem – provozovatelem galerie „Nábřeží“.

 

 

 

 

 

 

Na  stůl:

 

18/05/2003

 

Žádost:  Kontrola stavu říms u objektů v majetku MČ Praha 5 statikem

Žadatel: Odbor správy majetku

Předkládá: Odbor správy majetku – p. M. Cejnar

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ schválit posouzení stavu říms u objektů v majetku MČ Praha 5 statikem.

5/0/0

 

NP 18/07/2003

 

Žádost:  Nebytové prostory – Vítězná 11/530, Praha 5 – Malá Strana, ARGO, s.r.o., návrh na podání výpovědi z nájmu.

Žadatel: OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM  doporučuje RMČ schválit společnosti ARGO, s.r.o. výpověď z nájmu nebytového prostoru Vítězná 11/530, k.ú. Malá Strana, Praha 5 – restaurace.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Různé:

 

 

1.      a)KOAaM  vznesla požadavek na OSM – zmapovat  pozemky pod garážemi  a řešit jejich případný odprodej vlastníkům garáží.

b) Zmapovat  všechny pozemky na kterých stojí cizí stavby.

Termín: informaci předložit KOAaM do  31.5.2004.

 

 

2.   Termíny k předkládání materiálů do KOAaM

 

Dle požadavku členů komise KOAaM  - předat  materiály členům komise k prostudování v termínu:

čtvrtek -   do 12 hod.

 

Tajemnici KOAaM  musí předkladatelé odevzdat materiály k dalšímu zpracování  nejpozději  vždy:

 do středy - do 12 hod.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

19.KOAa M se koná dne 13.10.2003 v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5.

 

 

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:30.9.2003

 Jiřina Zavadilová                      Martin STRÁNSKÝ

                                                        zástupce starosty

                                                            MČ Praha 5

                                                     

 

Přečteno: 5225x
Publikováno: 01.10.2003, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout