Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2003

 
 
 

17. zápis KOAaM ze dne: 15.9.2003

Zápis z jednání 17. komise obchodních aktivit a majetku

Z Á P I S

ze 17.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 15.9.2003

Počet členů KOA a M        11

Přítomno:                              7                          

Omluveno:                             3                        

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

17/01/2003

 

Žádost:  Uzavření  budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 3591/1 a parc. č. 3091, k.ú. Smíchov ve vl. MČ Praha 5 za účelem pokládky kabelového rozvozu napájecích a zpětných kabelů při stavbě „Modernizace kabelové sítě Plzeňská – měnírna Hřebenka.

 

Žadatel:  Inženýring a.s.

Předkládá: Odbor správy  majetku – p. Končolová M.

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit  s uzavřením budoucí smlouvy o bezúplatném zřízení  věcného břemene dle § 50a Občanského zákoníka na část pozemku parc. č. 3591/1, k.ú. Smíchov o výměře 98 m2 a část pozemku parc. č. 3091, k.ú. Smíchov o výměře 1 m2 dle přiložené dokumentace.

3/0/0

 

17/02/2003

Žádost: Žádost o stanovisko k úplatnému převodu pozemků parc. č. 1901, 1902, 1903, 1904 a 1905, k.ú. Košíře z vl. obce hl. m. Prahy – areál využívaný žadatelem (Pražské služby a.s.)

Žadatel: OOA MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová M..

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit záměr úplatného převodu  pozemků parc. č. 1901, 1902, 1903, 1904 a 1905, k.ú. Košíře z vl. obce hl. m. Prahy společnosti Pražské služby a.s.

3/0/0

 

 

 

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

OA 17/01/2003

Žádost:  Vzdání se předkupního práva k id. 129/216 pozemku č. parc. 4812, k.ú. Smíchov.

Žadatel:  ing. Boháč, JUDr. Černohorská

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

 

Stanovisko KOAa M:

             KOAaM doporučuje RMČ schválit vzdání se předkupního práva id. 129/216 pozemku č. parc. 4812 v k.ú. Smíchov o celkové výměře 184 m2 pro spoluvlastníky ing. Boháče a spol.

4/0/0

OA 17/02/2003

Žádost:  Záměr prodeje bytového domu čp. 289, Zubatého 3, se stav. pozemkem parc. č. 2999, k.ú. Smíchov, Praha 5 dle „Statutu…“.

Žadatel: Libertas a.s., Drtinova 10, Praha 5

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Bělohlávková Jiřina

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ souhlasit se záměrem prodeje bytového domu čp. 289, Zubatého 3, se stav. pozemkem parc. č. 2999, k.ú. Smíchov, Praha 5, dle „Statutu…“.

5/0/0

NP 17/01/2003

Žádost: Nebytové prostory – Pronájmy na základě vyvěšení

Žadatel: zájemci o pronájmy

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

Pronájmy nebytových prostor na základě vyvěšení:

1. Na Bělidle 3/64, Praha 5 - Smíchov (nabídka č.NP č. 63)

Kateřina Damborská, Praha 4 za …1.111,- Kč/m2/rok, doba neurčitá

5/0/0

NP 17/02/2003

Žádost: Nebytové prostory  - Na Celné 2/708, Praha 5 – Smíchov, Hana Mardirossianová, odvolání proti neschválení žádosti o změnu nájemce.

Žadatel: p. Hana Mardirossianová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit  zveřejnění záměru pronájmu NP – garáže v ul. Na Celné 2/708, Praha 5 – Smíchov po Bedřichu Priclovi na Hanu Mardirossianovou.

5/0/0

NP 17/03/2003

Žádost: Nebytové prostory – Janáčkovo nábřeží 37/479, Praha 5 – Smíchov, Jitka Petrová, žádost o pokračování v neplacení nájemného.

Žadatel:  p. Jitka Petrová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

              KOAaM doporučuje RMČ  schválit Jitce Petrové prominutí základního nájemného v plné výši za NP na Janáčkovo nábř. 37/479, Praha 5 – Smíchov za měsíc červen 2003, tj. celkem 2.838,- Kč.

5/0/0

 

NP 17/04/2003

Žádost: Nebytové prostoryZborovská 29/594, Praha 5 – Smíchov, nová nájemní smlouva pro Petra Němečka.

.

Žadatel:  p. ACCT spol. s r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit za podíl MČ Praha 5 zveřejnění záměru pronájmu NP Zborovská 29/594, Praha 5 – Smíchov na úřední desku na Petra Němečka.

5/0/0

 

NP 17/05/2003

 

Žádost:  Nebytové prostory -  Bieblova 4/1063, Praha 5 – Smíchov, dodatek  k nájemní smlouvě pro REP Servis Hanka.

 

Žadatel:  HC Reality , s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ  schválit za podíl MČ Praha 5 zveřejnění záměru pronájmu NP Bieblova 4/1063, Praha 5 – Smíchov  na úřední desku na firmu REP Servis Hanka.

5/0/0

 

 

NP 17/06/2003

 

Žádost:  Nebytové prostory – Vrchlického 76/886, Vrchlického 41/493a, Erbenova 7/193, Český Telecom, a.s., připomínky ke znění textu nájemních smluv.

Žadatel: Český Telecom, a.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ schválit úpravy textu v nájemních smlouvách na NP v ul. Vrchlického 76/886, Vrchlického 41/493 a Erbenova 7/193, nájemce Český Telecom, a.s., dle důvodové zprávy (čl. VIII – bod 8, čl. IX – bod 3, čl. XII – bod 1b).

5/0/0

 

NP 17/07/2003

 

Žádost: Nebytové prostory – Plzeňská 442b/211, Praha 5 – Košíře, pan Ing. The Khoi TRAN – žádost o snížení nájmu.

Žadatel: p. ing. TRAN

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. Ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

        KOAaM doporučuje RMČ schválit nájemci p. Ing. Tranovi snížení nájmu z NP – kanceláře, ul. Plzeňská 442b/211 z důvodu výskytu vlhkosti a plísně ve výši 30% ze základního nájmu od 1.7.2003 do doby odstranění zjištěných závad.

5/0/0

NP 17/08/2003

 

Žádost: Nebytové prostory – Musílkova 967/2, Praha 5 – Košíře, paní Blanka Štrobachová a paní Miluše Poustecká (Procházková) – žádost o změnu nájemní smlouvy.

Žadatel: p. Miluše Poustecká

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. Ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

        KOAaM doporučuje RMČ schválit dodatek k nájemní smlouvě č. 096700901 na NP Musílkova 967/2 Praha 5 Košíře, kterým se mění nájemce NP z Blanky Štrobachové a Miluše Poustecké  (Procházkové) na Blanku Štrobachovou.

5/0/0

 

 

Odložené  materiály:

Část majetková

OA 3/02/2003

 

Žádost:  KOA a M

 

Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. Staňková, Končolová 

Stanovisko  KM a OA:

     OSM zmapuje všechny zahrádkářské kolonie a zjistí charakter všech staveb v těchto zahrádkářských koloniích, do 30.6.2003 předloží tento přehled komisi.

 

Doplnění k odloženému bodu na 15 KOAaM dne 11.8.2003

 

Stanovisko KOAaM

    Informace o zahrádkářských osadách situovaných na území v působnosti MČ P 5 s promítáním bude předložena na 17. KOAaM dne: 15.9.2003.

 

 

15/03/2003

 

Žádost: Žádost o možnost dlouhodobého využívání toalet na hřišti – Hořejší nábřeží (pozemek parc. č. 554, k.ú. Smíchov).

Žadatel:  Provozovatel galerie „Nábřeží“

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová I.

Stanovisko KOAaM:

         Materiál odložen. Ing. Horák bude jednat se zájemcem – provozovatelem galerie „Nábřeží“.

 

 

 

 

 

 

 

 

Část  obchodních aktivit

 

OA 2/03/2003

 

žádost: Informace o výsledku záměru pronájmu objektu Na Pláni, stojícího na parcele č. 1593/1, k.ú. Smíchov

Žadatel: RMČ Praha 5

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. Hodová

Stanovisko MK a OA:

      Materiál odložen, nutno zajistit prodloužení stavby dočasné, min. na 2 roky a dále pronajmout za minimální nájemné ve výši 250,- Kč/m2/rok.

6/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

18.KOAa M se koná dne 29.9.2003 v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5.

 

 

 

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

 

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:17.9.2003

 Jiřina Zavadilová                      Martin Stránský

                                                    zástupce starosty

                                                       MČ Praha 5

 

 

 

 

Přečteno: 5243x
Publikováno: 01.10.2003, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout