Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2003

 
 
 

14 zápis KOAaM ze dne 11.8.2003

Z Á P I S

ze 14.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 14.7.2003

Počet členů KOA a M        11

Přítomno:                              9

Omluveno:                            2

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

14/01/2003

 

žádost:  Zahradní domek Husovy sady, Praha 5 – oprava střechy

 

Žadatel:  MČ Praha 5

Předkládá: Odbor správy majetku  – p. Cejnar M.

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit opravu střechy zahradního domku v Husových sadech, Praha 5 firmou Sadovnictví Havránek a spol. s r.o., v částce 70.140,- Kč vč. DPH.

5/0/0

 

14/02/2003

Žádost: Žádost paní Ivany Krausové o prominutí platby nájemného za období od 1.2.2003 do 30.7.2003.

Žadatel: pí. Krausová Ivana

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová I.

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit paní Ivaně Krausové, bytem Stroupežnického 12/706 prominutí úhrady nájemného za období od 1.2. – 31.7.2003 (tj. 1.097,- Kč) za pronájem části pozemku parc. č. 2933, k.ú. Smíchov – vnitroblok Stroupežnického 12 – parkování.

5/0/0

 

 

 

 

 

14/03/2003

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji částí pozemků parc. č. 1430/1 a 1431/8, k.ú. Smíchov.

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová I.

Stanovisko KOAaM:

           Materiál odložen

OSM prověří možnost svěření pozemku parc. č. 1430/1 včetně budov na tomto pozemku stojících, tj. stav. poz. č. 1430/7, 1430/8, 1430/9, 1430/10, 1430/11.

14/04/2003

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 4923, k.ú. Smíchov.

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová I.

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM  doporučuje RMČ  neschválit záměr úplatného převodu části pozemku parc. č. 4923, k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy – za účelem výstavby bytových domů a doporučuje řešit v rámci celého území – tj. pozemku č.4923 a pozemku č. 4924/1.

7/0/0

14/05/2003

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 4872, k.ú. Smíchov.

Žadatel: OOA MHMP Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová I.

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit záměr pronájmu a následného úplatného prodeje části pozemku parc. č. 4872, k.ú. Smíchov o výměře cca 11,4 m2, z majetku obce hl. m. Prahy – za účelem výstavby TS 22/0,4 vč. kabelů VN a NN.

7/0/0

14/06/2003

Žádost:  Návrh na prodej použitého movitého majetku odlouč. Prac. V Úvalu 88E – Mateřská škola „U krtečka“ Praha 5 – Motel, Kudrnova 1a Občanskému sdružení Animare Porteus.

Žadatel: RMČ P 5

Předkládá:  Odbor školství a tělovýchovy – ved. PaedDr. Dagmar Drmotová

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ:

I.                   schválit

1.      prodej použitého movitého majetku odlouč. prac. V Úvalu 88E novému nájemci objektu Občanskému sdružení Animare Porteus na základě znaleckého posudku v hodnotě 50.000,- Kč (pořizovací hodnota uvedeného majetku – 128.959,52 Kč)

2.      prodej dalšího použitého movitého majetku, který MŠ nevyužije k vlastní činnosti a majetku s pořizovací hodnotou do 3.000,- Kč za cenu 10% pořizovací hodnoty majetku v seznamu – příloha č. 2, tj. za celkovou cenu 49.600,- Kč. (pořizovací hodnota uvedeného majetku – 495.633,29 Kč).

3.      návrh znění kupní smlouvy na prodej použitého movitého majetku – příloha č. 3.

7/0/0

14/07/2003

Žádost:  Návrh na prodej použitého movitého majetku odlouč. prac. U Nesypky 26 – Mateřská škola, Praha 5 – Smíchov, Nad Palatou 29 Soukromá MŠ „Korálek“, s.r.o. a ponechání části majetku MŠ Nad Palatou k vlastnímu využití.

Žadatel: RMČ Praha 5

Předkládá: Odbor školství a tělovýchovy – ved. PaedDr. Dagmar Drmotová

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ :

I.                   schválit

1.      prodej použitého movitého majetku odlouč. Prac. U Nesypky 26 novému nájemci objektu Soukromé MŠ „Korálek“, s.r.o. na základě znaleckého posudku v hodnotě 84.860,- Kč. /pořizovací hodnota uvedeného majetku – 233.656,50 Kč)

2.      prodej staršího použitého movitého majetku a majetku s pořizovací hodnotou do 3.000,- Kč za cenu 10% pořizovací hodnoty uvedeného majetku v seznamu – příloha č. 2, tj. za celkovou  cenu 28.400,- Kč. /pořizovací hodnota uvedeného majetku – 283.991,14 Kč).

3.      ponechání části movitého majetku na kmenové MŠ Nad Palatou a odlouč. Pracovišti Pod Lipkami 5 k vlastnímu využití – příloha č. 3. (pořizovací hodnota uvedeného majetku – 198.259,50 Kč).

4.      návrh znění kupní smlouvy na prodej použitého movitého majetku – příloha č. 4.

7/0/0

14/08/2003

Žádost: Oprava elektroinstalace objektu Radlická 112/ č.p. 2070, Praha 5.

Žadatel:  MČ Praha 5

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Cejnar M.

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM  doporučuje RMČ schválit opravu elektroinstalace objektu Radlická 112/ čp. 2070, Praha 5 firmou Elektros s.r.o., Sokolovská 40, 186 00  Praha 8 v částce 1, 091.649,91 Kč vč. DPH.

7/0/0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

OA 14/01/2003

Žádost:  Záměr prodeje bytového domu čp. 269, se stav. pozemkem parc. č.  2998, k.ú. Smíchov, Praha 5, dle „Statutu…“

Žadatel:  nájemníci domu čp. 269

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Bělohlávková J.

 

Stanovisko KOAa M:

             KOAaM doporučuje RMČ souhlasit se záměrem prodeje bytového domu čp. 269, se stav. Pozemkem parc. Č. 2998, k.ú. Smíchov, Zubatého 1, Praha 5, Denika Real 2000 a.s. Mařátkova 1075/11, Ostrava – Mariánské hory, za nabídnutou cenu 33, 500.000,- Kč.

7/0/0

OA 14/02/2003

Žádost:  Prodej areálu bývalé MŠ čp. 206, Na Zlíchově 6, se stav. pozemkem parc. č. 553 a zahradou parc. č. 554, k.ú. Hlubočepy, Praha 5

Žadatel: p. František Sirůček

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Bělohlávková J.

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ :

I.                   nesouhlasit s prodejem objektu bývalé MŠ čp. 206, Na Zlíchově 6, se stav. Pozemkem parc. Č. 553 a zahradou parc. Č. 554, k.ú. Hlubočepy, Praha 5, zájemcům, kteří podali nabídky k zveřejněnému záměru prodeje dne: 17.2.2003.

II.                 doporučuje RMČ souhlasit se zveřejněním nového záměru:

a)      na prodej objektu bývalé MŠ čp. 206, Na Zlíchově 6, se stav. pozemkem parc. č. 553 a zahradou parc. č. 554, k.ú. Hlubočepy, Praha 5, minimálně za cenu 18,000.000,- Kč

b)       na pronájmem objektu bývalé MŠ čp. 206, Na Zlíchově 6, se stav. pozemkem parc. č. 553 a zahradou parc. č. 554, k.ú. Hlubočepy, Praha 5.

6/0/1

OA 14/03/2003

Žádost: Žádost o pronájem části pozemku č. parc. 1413, k.ú. Smíchov pro letní zahrádku – restaurace U Svaté Anny – Radlická ulice.

Žadatel: Václav Šírek

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

Stanovisko KOAaM:

         KOAaM doporučuje RMČ schválit:

pronájem části pozemku č. parc. 1413 o výměře 21 m2 pro letní zahrádku u restaurace U Sv. Anny na období od 1.5. do 31.9. toho kterého roku za cenu Kč 700,-/měs. tj. celkem Kč 3.500,- / období nájemci restaurace U Sv. Anny – V. Šírkovi, Praha 4, Na záhonech 68.

7/0/0

OA 14/04/2003

Žádost: Žádost  Vysoké školy finanční a správní, o.p.s. o úpravu nájmu za pronájem plochy pod reklamním panelem na objektu Vltavská 12/980.

Žadatel: VŠFS

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová H.

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit úpravu nájmu dodatkem ke smlouvě č. 3080/OSM/02 na pronájem části plochy pod reklamním panelem VŠFS na objektu Vltavská 12/980 na 10.000,- Kč/rok.

7/0/0

OA 14/05/2003

Žádost: Žádost firmy Karel Mutinský – FRAVIK o prodloužení nájemní smlouvy č. 304/95-96 ve znění dodatku č. 1 na pronájem nebytových prostor v objektu čp. 1093, U Santošky 17, k.ú. Smíchov.

Žadatel: Firma Karel Mutinský – FRAVIK

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová H.

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ schválit prodloužení platnosti nájemní smlouvy č. 304/95-96 ve znění dodatku č. 1 dodatkem č. 2 pro firmu Karel Mutinský – FRAVIK na pronájem nebytových prostor v objektu čp. 1093, U Santošky 17, k.ú. Smíchov.

7/0/0

OA 14/06/2003

Žádost:  Žádost společnosti Project International, a.s. o pronájem části objektu Janáčkovo nábřeží 9/84 pro základnovou stanici GSM Oskar společnosti Český Mobil, a.s.

Žadatel:  Project International, a.s.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová H.

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit pronájem části objektu Janáčkovo nábřeží 9/84 pro základnovou stanici GSM Oskar společnosti Český Mobil, a.s. za částku 80.000,- Kč ročně.

7/0/0

OA 14/07/2003

Žádost:  Žádost společnosti Okrouhlík, s.r.o o prodloužení nájemní smlouvy ve znění dodatků č. 1, 2, 3 na pronájem nebytových prostor v objektu Na Hřebenkách 3/2765 pro výkon lékařské a rehabilitační praxe.

Žadatel: Společnost Okrouhlík, s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová H.

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit prodloužení platnosti nájemní smlouvy se společností Okrouhlík, s.r.o. ve znění dodatků 1, 2 , 3 dodatkem č. 4 na dobu určitou 10 let na pronájem nebytových prostor v objektu Na Hřebenkách 3/2765, k.ú. Smíchov za nájemné 1.200,- Kč/m2/rok pro ordinace, 600,- Kč/m2/rok pro rehabilitaci a 800,- Kč/m2/rok pro vedlejší prostory.

7/0/0

OA 14/08/2003

Žádost: Žádost Diakonie Českobratrské církve evangelické o prodloužení nájemní smlouvy ve znění dodatků č. 1 a 2 na pronájem nebytových prostor v objektu Podbělohorská 7/2072 pro účely sociálních služeb.

Žadatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová H.

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit prodloužení platnosti nájemní smlouvy s Diakonií Českobratrské církve evangelické ve znění dodatků 1 a 2 dodatkem č. 3 na dobu určitou 5 + 5 let na pronájem nebytových prostor v objektu Podbělohorská 7/2072, k.ú. Smíchov za současné nájemné 225,- Kč/m2/rok. Zajistit vyjádření sociálního a zdravotního odboru.

7/0/0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NP 14/01/2003

Žádost: Nebytové prostory – Pronájmy na základě vyvěšení

Žadatel: zájemci o pronájmy

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

Pronájmy nebytových prostor na základě vyvěšení:

1.      1. Štefánikova 28/249, Praha 5 – Smíchov (nabídka č.NP č. 51)

Otakar Forstík, Komfort za  11.400,- Kč/m2/rok, doba neurčitá

Náhradník: MIRO PRAGUE s.r.o., za 5.250,- Kč/m2/rok, doba neurčitá

7/0/0

2.2. Pod Barvířkou 14/2259, Praha 5 – Smíchov (nabídka NP č. 52)

Jakub Zahradník, Praha 5 za 900,- Kč/m2/rok, doba neurčitá

Náhradník: Pavel Kiš, Praha 5, za 780,- Kč/m2/rok, doba neurčitá

7/0/0

2.      mimo vývěsku – přímý pronájem dle rozhodnutí 18. RMČ P-5

Brožíkova 1/15, Praha 5 – Košíře

RCL service s.r.o., za 1.500,- Kč/m2/rok, doba neurčitá

7/0/0

NP 14/02/2003

Žádost: Nebytové prostory  - Brožíkova 281/6, Praha 5 – Košíře, pan Oldřich Kocum – SEKO POTRAVINY NP – prodejna potravin a nápojů.

Žadatel: p. Kocum Oldřich

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  vzít na vědomí že nájemce p. Kocum bude v NP – Potraviny a nápoje, ul. Brožíkova 281/6 podnikat s paní Vladimírou Smoleňákovou na základě Obč. zák. § 829 o sdružení s tím, že uzavřená nájemní smlouva zůstává beze změny.

7/0/0

NP 14/03/2003

Žádost: Nebytové prostory – Matoušova 18/1552, Praha 5 – Smíchov, žádost nájemců o prominutí nájemného po dobu provádění stavebních úprav.                       

Žadatel:  nájemci NP

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

              KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

1.      Domu dětí a mládeže prominutí nájemného za NP v suterénu domu ul. Matoušova 18/1552, Praha 5 – Smíchov s platností od 1.7.2003 do doby ukončení stavebních úprav, nejdéle však po dobu šesti měsíců (zákl. měs. nájemné 1.140,- Kč + služby).

2.      Klubu dvojčat a vícečat prominutí nájemného za NP v přízemí domu v ul. Matoušova 18/1552, Praha 5 – Smíchov s platností od 1.7.2003 do doby ukončení stavebních úprav, nejdéle však po dobu šesti měsíců (zákl. měs. nájemné 2.989,- Kč + služby)

3.      Klubu dvojčat a vícečat, že při uzavírání nájemní smlouvy na pronájem NP v ul. Matoušova 18/1552, Praha 5 – Smíchov nebude uplatněno ustanovení o kauci.

7/0/0

 

NP 14/04/2003

Žádost: Nebytové prostoryZborovská 62/96, Praha 5 – Malá Strana, EDEN TRANSPORT SERVICE, s.r.o., žádost o ukončení nájmu dohodou.

.

Žadatel:  EDEN TRANSPORT SERVICE, s.r.o. žádá o ukončení nájmu NP (kanceláře) dohodou k 31.8.2003.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit společnosti EDEN TRANSPORT SERVICE, s.r.o. ukončení nájmu NP Zborovská 62/96, Praha 5 – Malá Strana dohodou k 31.8.2003.

7/0/0

 

NP 14/05/2003

 

Žádost:  Nebytové prostory -  U Okrouhlíku 38, Praha 5 – Smíchov, JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR středisko Mawadani, odd. 47 zast. panem Martinem Vítkem – oznámení o změně názvu subjektu a žádost o změnu nájemní smlouvy.

 

Žadatel:  p. Martin Vítek

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ

1.      vzít na vědomí změnu názvu subjektu, změnu adresy sídla sdružení.

2.      schválit provedení změny ve smlouvě o nájmu nebytových prostor formou dodatku ke smlouvě – úprava výše nájmu na cenu 100,- Kč/m2/rok.

7/0/0

 

NP 14/06/2003

 

Žádost:  Nebytové prostory – Svornosti 1497/1, Praha 5 – Smíchov, předání volného NP.

Žadatel: OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ schválit převedení uvolněného prostoru v ul. Svornosti 1497/1 k využití v působnosti odboru správy bytů na zřízení přístřeší.

7/0/0

 

NP 14/07/2003

 

Žádost: Nebytové prostory – Na Neklance 1958/7, Praha 5 – Smíchov, pan Leoš Borský – ukončení nájemní smlouvy.

Žadatel: p. Leoš Borský

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. Ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

        KOAaM doporučuje RMČ schválit ukončení nájemní smlouvy NP Na Neklance 1958/7 panu Leoši Borskému dohodou k 31.7.2003.

7/0/0

NP 14/08/2003

 

Žádost: Nebytové prostory – Ostrovského 2/33, Praha 5 – Smíchov, Antonín Krůta, oznámení o změně sídla firmy.

Žadatel:  Antonín Krůta

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. Ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

        KOAaM doporučuje RMČ:

1.      vzít na vědomí oznámení Antonína Krůty o změně sídla firmy na adresu Lamačova 28/861,  152 00  Praha 5.

2.      schválit „Dodatek“ k nájemní smlouvě č. 1/2003 uzavřené s Antonínem Krůtou na NP Ostrovského 2/33, Praha 5 – Smíchov, kterým se mění sídlo firmy nájemce dle Živnostenského listu s tím, že ostatní ustanovení NS se nemění.

7/0/0

 

 

Odložené  materiály:

Část majetková

OA 3/02/2003

 

Žádost:  KOA a M

 

Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. Staňková, Končolová 

Stanovisko  KM a OA:

     OSM zmapuje všechny zahrádkářské kolonie a zjistí charakter všech staveb v těchto zahrádkářských koloniích, do 30.6.2003 předloží tento přehled komisi.

 

 

 

Část  obchodních aktivit

 

OA 2/03/2003

 

žádost: Informace o výsledku záměru pronájmu objektu Na Pláni, stojícího na parcele č. 1593/1, k.ú. Smíchov

Žadatel: RMČ Praha 5

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. Hodová

Stanovisko MK a OA:

      Materiál odložen, nutno zajistit prodloužení stavby dočasné, min. na 2 roky a dále pronajmout za minimální nájemné ve výši 250,- Kč/m2/rok.

6/0/0

 

 

NP 3/02/2003

 

Žádost: Nebytové  prostory – Vítězná 11/530, Praha 5- Malá Strana, Vlasta Zmožková, žádost o snížení, popř. prominutí nájemného.

Žadatel:  Vlasta Zmožková

Předkládá: Odbor obchodních aktivit  - ved. ing. Z. Jáchym

 

Stanovisko KM a OA:

    Materiál odložen k doplnění.

6/0/1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OA 8/07/2003

 

Žádost:  Záměr prodeje id. ½ domu čp. 189 s id. ½ stav. poz. parcel. č. 933 a id. ½ zahrady parc. č. 934, k.ú. Jinonice, LV 967, Klikatá 15, Praha 5, spoluvlastníkům.

Žadatel: spoluvlastníci domu

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. J. Bělohlávková

Stanovisko KOAaM:

    Materiál stažen z programu, nutno jednat o ceně.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OA 11/03/2003

 

Žádost:  Žádost BD Vltava II. o prodej pozemků č. parc. 2502/1 a 2502/3 k.ú. Smíchov.

Žadatel: BD Vltava II.

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

 

Stanovisko KOAaM:

     Materiál odložen, doplnit o stanovisko ODE.

NP 12/08/2003

 

Žádost: Nebytové prostory – U Mrázovky 13/2344, Praha 5 – Smíchov, Zdeněk Tomáš, žádost o souhlas s umístěním sídla společnosti ROUNDOP, s.r.o.

Žadatel: Zdeněk Tomáš  

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

     Materiál odložen do vyřešení privatizace.

 

 

 

 

 

 

Na stůl:

 

OA 14/09/2003

 

Žádost: Žádost společnosti Julius Meinl, a.s. o uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 75/OSM/00 ve znění dodatku č. 1 se zmenšením užívané plochy nebytových prostor a s příslušným snížením ročního nájemného od r. 2002 na 1,5 mil. Kč za pronájem objektu Smíchovské tržnice, čp. 83, Nám. 14. října 15.

Žadatel: Julius Meinl, a.s.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. H. Hodová

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ souhlasit  s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 75/OSM/00 ve znění dodatku č. 1 se zmenšením užívané plochy a s příslušným snížením nájemného od r. 2002 na 1,5 mil. Kč ročně pro společnost Julius Meinl, a.s.

7/0/0

OA 14/10/2003

 

Žádost: Záměr koupě id. 1/3 domu čp. 758 s id. 1/3 stav. poz. parcel. č. 2935, k.ú. Smíchov, Bozděchova 8, Praha 5, od spoluvlastníka.

Žadatel: spoluvlastník Karel Skýba

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. J. Bělohlávková

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ nesouhlasit se záměrem koupě id. 1/3 domu čp. 758 s id. 1/3 stav poz. parcel. č. 2935, k.ú. Smíchov, Bozděchova 8, v rámci předkupního práva od spoluvlastníka Karla Skýby za kupní cenu 4,894.563,30 Kč za podmínek stanovených v nabídce.

Doporučuje RMČ navrhnout společný prodej třetí osobě za  minimální cenu dle znaleckého posudku.

7/0/0

 

15.KOAa M se koná dne 11.8.2003 v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5.

 

 

 

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne: 15.7.2003

 Jiřina Zavadilová                      Milan JANČÍK

                                                starosta MČ Praha 5

                                                      

 

 

 

 

Přečteno: 6044x
Publikováno: 15.08.2003, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout