Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2003

 
 
 

Zápis z 16 KOAaM ze dne 1.9.2003

zápis z 16 jednání komise obchodních aktivit a majetku konané dne 1.9.2003

Z Á P I S

z 16.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 1.9.2003

Počet členů KOA a M        11

Přítomno:                              5

Omluveno:                             3

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

16/01/2003

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 3352, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  OOA MHMP  Praha 1

Předkládá: Odbor správy  majetku – p. Prokopcová I.

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  neschválit záměr úplatného převodu části pozemku parc. č. 3352, k.ú.

Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy – za účelem výstavby garáží.

3/0/0

 

16/02/2003

Žádost: Žádost o stanovisko k prodeji části  pozemku parc. č. 381/1, k.ú. Motol.

Žadatel: OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová I.

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit záměr úplatného převodu části pozemku parc. č. 381/1, k.ú. Motol o výměře cca 5.200 m2 z vl. obce hl. m. Prahy – za účelem výstavby obchodního centra. (nutnost zajistit nový přístup na stávající fotbalové hřiště).

3/0/0

 

 

 

 

 

16/03/2003

Žádost:  Žádost o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 1040/1, k.ú. Hlubočepy.

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová I.

Stanovisko KOAaM:

           KOAaM  doporučuje  RMČ neschválit záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1040/1, k.ú. Hlubočepy o výměře cca 1.450  m2 z vl. obce hl. m. Prahy – za účelem výstavby sportovního areálu.

3/0/0

 

16/04/2003

 

Žádost: Žádost o pronájem parkovacích míst ve vnitrobloku Stroupežnického 22 na pozemku parc. č. 2948/2, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  žadatelé o pronájem

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová I.

 

Stanovisko KOAaM:

           KOAaM doporučuje RMČ schválit pronájem cca 13 parkovacích míst na pozemku parc. č. 2948/2, k.ú. Smíchov (vnitroblok Stroupežnického 22) za ceny schválené 26. zasedáním OR MČ Praha 5 ze dne 16.12.1996 číslo usnesení 26/815/96.

OOA  předloží  do komise materiál s návrhem na úpravu ceny parkovného.

1/0/2

 

 

16/05/2003

 

Žádost: Žádost o převod areálu DH Wassermannova na pozemku parc. č.1798/4, k.ú. Hlubočepy – do správy OOP.

 

Žadatel:  Odbor ochrany prostředí

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová I.

 

Stanovisko KOAaM:

           KOAaM doporučuje RMČ schválit předání pozemku se stávající stavbou (hřiště s domečkem – objekt po bývalé MŠ) ve Wassermannově ul., Praha 5 - Hlubočepy do správy odboru ochrany prostředí – za účelem provozování dětského hřiště.

3/0/0

 

 

16/06/2003

 

Žádost:  Odstranění event. zabezpečení havarijních objektů v lokalitě Buďánka

 

Žadatel:  Odbor správy majetku

 

Předkládá: Odbor správy majetku – Ing. Wild

 

Stanovisko KOAaM:

           KOAaM doporučuje RMČ schválit

1)      zajištění demolice staticky narušených objektů, případně zabezpečovací práce těchto objektů v bývalé dělnické kolonii Buďánka

2)       navýšení nákladů z původně plánované částky 1 ,000.000,- Kč na projektem upřesněných

       2,800. 000,- Kč

3)      použít účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Magistrátem hl. m. Prahy ve výši 3,000.000,- Kč na asanaci lokalita Buďánka pro rok 2003.

 

3/0/0

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

OA 16/01/2003

Žádost:  Žádost PharmDr. MUDr. Jana Šimona z lékárny U nádraží  o umístění reklamních obrazů a informačních tabulí na fasádu objektu Nádražní 20/286.

Žadatel:  Lékárna U nádraží

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová Helena

 

Stanovisko KOAaM:

             KOAaM doporučuje RMČ schválit uzavření nájemní smlouvy s PharmDr. MUDr. Janem Šimonem na pronájem fasády pro umístění 5 reklamních obrazů barokního lékárenského zátiší a 2 informačních tabulí na objekt Nádražní 20/286 za roční nájemné 17.000,- Kč.

3/0/0

OA 16/02/2003

Žádost:  Schválení smlouvy o zajištění provozu tržiště na Tilleho náměstí, k. ú. Hlubočepy uzavřené    

  se společností LUKAS, k.s.

Žadatel: společnost  LUKAS, k.s.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová Helena

Stanovisko KOAaM:

              KOAaM doporučuje RMČ schválit uzavření smlouvy o zajištění provozu tržiště na Tilleho  

náměstí mezi MČ Praha 5 a společností LUKAS, k.s. za roční nájemné 153.300,- Kč.

0/0/3

NP 16/01/2003

Žádost: Nebytové prostory – Pronájmy na základě vyvěšení

Žadatel: zájemci o pronájmy

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

Pronájmy nebytových prostor na základě vyvěšení:

1. Brichtova 685/2, Praha 5 - Hlubočepy (nabídka č.NP č. 61)

Nemovitosti INVEST s.r.o., Voskovcova 1075za 1.410,-Kč/m2/rok, doba neurčitá

2. Pod Kesnerkou 189/1 Praha 5 – Smíchov (nabídka NP č. 62)

ALMAL CZ s.r.o., Holečkova 93, za …900- Kč/m2/rok, doba neurčitá

3/0/0

NP 16/02/2003

Žádost: Nebytové prostory  - Na Konvářce 192, Praha 5 – Smíchov, pan Josef Ortelt – žádost o převod NP – garáže.

Žadatel: p. J. Ortelt

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit pronájem nebytového prostoru – garáže Na Konvářce 192 panu Petru Malému za nájemné ve výši 430,- Kč/m2/rok.

3/0/0

NP 16/03/2003

Žádost: Nebytové prostory – Radlická 112/2070, Praha 5 – Smíchov, Václav Šírek, návrh na úpravu nájemních vztahů.

Žadatel:  p. Václav Šírek

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

              KOAaM doporučuje RMČ  - I. schválit:

1.      úpravu výše nájemného za pronájem restaurace U svaté Anny na adrese Radlická 112/2070, k.ú. Smíchov na částku 50. tis. Kč/měs. s účinností od 1.5.2003

2.      prominutí nájemného za měsíc duben 2003 ve výši 55.000,- Kč.změnu doby trvání uzavřené NS č. 22/2002 ze dne 8.7.2002 v čl. III. – Doba nájmu z doby neurčité na dobu určitou 5ti let s účinností od 1.5.2003 do 30.4.2008 s principem opce na prodloužení doby nájmu o dalších 5 let v případě řádného dodržování smluvních závazků při plnění uzavřené nájemní  smlouvy,

3.      umožnění odbydlení  vložených nákladů nájemce za provedené opravy na pronajatém majetku a to ve výši 1,429.118,- Kč dle znaleckého posudku Ing. J. Beneše č. 1493-169/03 tak, že sjednané nájemné ve výši 50.000,- Kč/měs. bude v předpisu nájmu měsíčně sníženo o částku 23.818,- Kč po dobu 60ti měsíců, tj. až do 30.4.2008. kdy takto bude vložená částka zcela vykompenzována touto slevou na nájemném.                                                                                                                             II. doporučuje RMČ neschválit

1.      rozšíření NS na NP Radlická 112/2070 o další osobu na straně nájemce vedle p. Václava Šírka bez vyvěšení na úřední desce MČ P-5.

3/0/0

 

NP 16/04/2003

Žádost: Nebytové prostoryNepomucká 442c/2, Praha 5 – Košíře, paní Marie Tichá NP – atelier.

.

Žadatel:  p. Marie Tichá

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ vzít na vědomí že nájemkyně pí. Marie Tichá bude NP – atelier, ul. Nepomucká 442/2 spoluužívat s paní Veronikou Palečkovou ak. mal. s tím, že uzavřená nájemní smlouva zůstává beze změny.

3/0/0

 

 

NP 16/05/2003

 

Žádost:  Nebytové prostory -  Zahradníčkova 1127/20, Praha  5 – Motol, pan MUDr. Jaroslav Macháček, žádost o prodloužení podnájmu pro MUDr. Stjepaničovou.

 

Žadatel:  MUDr. Jaroslav Macháček

 

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

 

 

 

Stanovisko KOAaM:

     Materiál stažen z programu

 

NP 16/06/2003

 

Žádost:  Nebytové prostory – Plzeňská 470/76, Praha 5 – Košíře, paní Květoslava Havelková – žádost o snížení nájemného.

Žadatel: p. Květoslava Havelková

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ neschválit snížení nájmu za NP Plzeňská 470/76, neboť tramvajovou dopravu ve všech zastávkách nahrazuje doprava autobusová.

3/0/0

 

NP 16/07/2003

 

Žádost: Nebytové prostory – Stroupežnického 2324/26, Praha 5 – Smíchov, paní Hana Kopřivová – žádost o ukončení nájmu.

Žadatel: p. Hana Kopřivová.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. Ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

        KOAaM doporučuje RMČ schválit ukončení nájemní smlouvy NP Stroupežnického 2324/26 paní Haně Kopřivové dohodou k 30.9.2003.

3/0/0

NP 16/08/2003

 

Žádost: Nebytové prostory – Stroupežnického 493/10, Praha 5 – Smíchov, podání žaloby na vyklizení z nájmu pro firmu Bejvl Slavomír – Bejvl, s.r.o., z nájmu dvou místností v přízemí domu s termínem do 30.9.2003 a dále z truhlárny ve dvoře s termínem do 31.12.2003 – ul. Stroupežnického 493/10, k.ú Smíchov.

Žadatel: Odbor obchodních aktivit

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. Ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

        KOAaM doporučuje RMČ schválit,

1.      že NS s firmou Bejvl Slavomír – Bejvl, s.r.o. o nájmu dvou místností s příslušenstvím v přízemí domu Stroupežnického 493/10, k.ú. Smíchov nebude po 31.8.2003 prodlužována

2.      podání  žaloby na vyklizení k OS P-5 firmě Bejvl Slavomír – Bejvl s.r.o. pronajatého prostoru o velikosti 39,26 m2 v přízemí domu Stroupežnického 493/10, k.ú. Smíchov s termínem podání žaloby do 30.9.2003

3.      podání žaloby na vyklizení k OS P-5 firmě Bejvl Slavomír z NP truhlárny o velikosti 325 m2 pronajatého prostoru na shodné adrese po datu 1.12.2003 s termínem plnění podání žaloby do 31.12.2003 v případě, že nájemce k datu 30.11.2003 pronajatý NP nepředá vyklizený správní firmě CENTRA, v.o.s.

 

3/0/0

Odložené  materiály:

Část majetková

OA 3/02/2003

 

Žádost:  KOA a M

 

Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. Staňková, Končolová 

Stanovisko  KM a OA:

     OSM zmapuje všechny zahrádkářské kolonie a zjistí charakter všech staveb v těchto zahrádkářských koloniích, do 30.6.2003 předloží tento přehled komisi.

 

 

Doplnění k odloženému bodu na 15. KOAaM dne 11.8.2003

 

 

Stanovisko KOAaM

 

    Informace o zahrádkářských osadách situovaných na území v působnosti MČ P 5 s promítáním bude předložena na 16. KOAaM dne: 1.9.2003.

 

 

15/03/2003

 

Žádost: Žádost o možnost dlouhodobého využívání toalet na hřišti – Hořejší nábřeží (pozemek parc. č. 554, k.ú. Smíchov).

Žadatel:  Provozovatel galerie „Nábřeží“

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová I.

Stanovisko KOAaM:

         Materiál odložen. Ing. Horák bude jednat se zájemcem – provozovatelem galerie „Nábřeží“.

 

Část  obchodních aktivit

 

 

OA 2/03/2003

 

žádost: Informace o výsledku záměru pronájmu objektu Na Pláni, stojícího na parcele č. 1593/1, k.ú. Smíchov

Žadatel: RMČ Praha 5

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. Hodová

Stanovisko MK a OA:

      Materiál odložen, nutno zajistit prodloužení stavby dočasné, min. na 2 roky a dále pronajmout za minimální nájemné ve výši 250,- Kč/m2/rok.

6/0/0

 

 

Na stůl:

 

16/07/2003

 

Žádost: Oprava půdní vestavby objektu Plaská 14/612, Praha 5

Žadatel: OSM MČ Praha 5

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Cejnar M.

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit opravu půdní vestavby objektu Plaská 14/612, Praha 5, v částce 845.500,- Kč vč. DPH.

3/0/0

16 KOAaM se koná dne: 15.9.2003 v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5.

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne: 2.9.2003

 Jiřina Zavadilová                      Ing. Petr Horák

                                                   zástupce starosty

                                                      MČ Praha 5

Přečteno: 6190x
Publikováno: 08.09.2003, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout