Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2003

 
 
 

15.Zápis ze dne 11.8.2003

Z Á P I S

z 15.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 11.8.2003

Počet členů KOA a M        11

Přítomno:                              8      

Omluveno:                             3

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se  

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

15/01/2003

 

Žádost:  Návrh na vyřešení podílového vlastnictví domu Holečkova 366/13, Praha 5 – Smíchov.

 

Žadatel:  SF ACCT s.r.o.

Předkládá: Odbor správy bytů – p. Ing. Matoušek Jan, Žaneta Dvořáková – ved. OSB

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit se:

a)      zahájením jednání s paní Stachovou o odprodeji jejího podílu 1/5 domu čp. 366 v Praze 5 – Smíchov, holečkova 13 MČ Praha 5,

b)      zahájením jednání s paní Stachovou o společném prodeji domu čp. 366 v Praze 5 – Smíchov, Holečkova 13 třetí osobě.

6/0/0

 

15/02/2003

Žádost: Žádost o stanovisko k prodeji částí pozemků parc. č. 1430/1 a 1431/8, k.ú. Smíchov.

Žadatel: OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová I.

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit záměr úplatného převodu částí pozemku parc. č. 1430/1 a 1431/8, k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy – za účelem výstavby garáží, případně objektu pro bydlení.

4/0/0

 

 

 

 

15/03/2003

Žádost:  Žádost o možnost dlouhodobého využívání toalet na hřišti – Hořejší nábřeží (pozemek parc. č. 554, k.ú. Smíchov).

Žadatel:  Provozovatel galerie „Nábřeží“

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová I.

Stanovisko KOAaM:

         Materiál odložen.

Ing. Horák bude jednat se zájemcem – provozovatelem galerie „Nábřeží“.

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

OA 15/01/2003

Žádost:  Žádost BD Vltava II. o prodej pozemků č. parc. 1433/5, 1433/6, 1433/7 k.ú. Smíchov.

Žadatel:  nájemníci domů

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková

 

Stanovisko KOAa M:

             KOAaM doporučuje RMČ souhlasit se záměrem prodeje pozemků v Radlické ulici č. parc. 1433/5 (zastavěného domem čp. 2730) o výměře 207 m2, č. parc. 1433/6 (zastavěného domem čp. 2731) o výměře 250 m2, č. parc. 1433/7 (zastavěného domem čp. 2732) o výměře 206 m2 za Kč 350,- /m2 tj. celkem 663 m2 za Kč 232.050,- vlastníkovi staveb BD Vltava II. (IČO 62409905) se sídlem Praha 5, Slávy Horníka 16a. Cena je stanovena na základě usnesení ZHLMP č. 45/37 ze dne 12.9.2002.

4/0/0

OA 15/02/2003

Žádost:  Žádost p. Trešla o směnu pozemků č. parc. 1385 za část č. parc. 1453 v k.ú. Jinonice.

Žadatel: p. J. Trešl

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ nesouhlasit se záměrem směny pozemku č. parc. 1385 z vlastnictví p. J. Trešla, bytem Praha 5, Butovická 26/323 za část pozemku č. parc. 1453 o výměře 1.074 m2 z vlastnictví MČ Praha 5.

4/0/0

OA 15/03/2003

Žádost: Prodej pozemků č. parc. 128/2 a 128/3 v k.ú. Smíchov zastavěných garážemi..

Žadatel: vlastníci garáží

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

Stanovisko KOAaM:

         KOAaM doporučuje RMČ souhlasit se záměrem prodeje pozemků č. parc. 128/2 a 128/3 v k.ú. Smíchov oby o výměře 18 m2 vlastníkům staveb (garáží) za cenu dle cenové mapy Prahy 2003 Kč 5.760,-/m2 tj. 103.680,- Kč tj. parc. č. 128/2 k.ú. Smíchov – manželům Královým, bytem Praha 5, Zborovská 19 a č. parc. 128/3 v k.ú. Smíchov manž. Vojtěchovským, bytem Praha 5, Zborovská 26. Garáže se nacházení ve dvoře domu čp. 387 Pavla Švandy 18, který je privatizován s věcným břemenem průchodu a průjezdu pro vlastníky garáží na pozemcích č. parc. 128/2 a 128/3 v k.ú. Smíchov.

4/0/0

OA 15/04/2003

Žádost: Záměr prodeje id ½ domu čp. 189 s id.1/2 stav. poz. parcel. č. 933 a id. ½ zahrady parcel. č. 934, k.ú. Jinonice, LV 967, Klikatá 15, Praha 5, spoluvlastníkům.

Žadatel: spoluvlastníci domu manž. Petrovovi.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Bělohlávková J.

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ souhlasit se záměrem prodeje id. ½ domu čp. 189 s id. ½ stav. poz. parcel. č. 933 a id. ½ zahrady parcel. č. 934, k.ú. Jinonice, LV 967, Klikatá 15, Praha 5, spoluvlastníkům manželům Ing. Janu Petrovovi a Jitce Pertovové za kupní cenu 1, 100.000,- Kč.

4/0/0

OA 15/05/2003

Žádost: Prodej id. ½ domu čp. 587 s id. ½ stav. poz. parc. č. 857, id. ½ zahrady parc. č. 858/1 a id. ½ zast. plochy parc. č. 859, k.ú. Košíře, Nad Kuliškou 1, Praha 5 spoluvlastníkům.

Žadatel: spoluvlastníci domu

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Bělohlávková J.

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ souhlasit s prodejem id. ½ domu čp. 587 s id. ½ stav. poz. parc. č. 857, id. ½ zahrady parc. č. 858/1 a id. ½ zast. plochy parc. č. 859, k.ú. Košíře, Nad Kuliškou 1, Praha 5 z majetku MČ Praha 5 za kupní cenu 6, 100.000,- Kč spoluvlastníkům manželům Petru Szalayovi a Evě Szalayové, Francouzská 64, Praha 10.

4/0/0

OA 15/06/2003

Žádost:  Žádost s.r.o. Real Estate Prague 1992 o prodej pozemku č. parc. 3095, k.ú. Smíchov.

Žadatel:  Project International, a.s.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ souhlasit se záměrem prodeje pozemku č. parc. 3095 – zastavěná plocha a nádvoří (zastavěného domem čp. 517, Kmochova 2) o výměře 366 m2 v k.ú. Smíchov za cenu Kč 4.450,-/m2 tj celkem Kč 1,628.700,- vlastníkovi  stavby s.r.o. Real Estate Prague 1992, se sídlem P. Švandy ze Semčic 12/495, Praha 5, IČO 45804168.

4/0/0

OA 15/07/2003

Žádost:  Žádost o pronájem částí pozemku č. parc. 501 v k.ú. Motol.

Žadatel: p. Jelínková a manž. Vintrovi.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit záměr pronájmu části pozemku č. parc. 501 v k.ú. Motol pí J. Jelínkové, bytem Praha 9, Zárybská 671/8 – díl č. 4 a manž. Vintrovým , bytem Praha 5, Mahenova 6 – díl č. 8 za cenu Kč7,-/m2/rok na dobu neurčitou.

4/0/0

OA 15/08/2003

Žádost: Žádost společnosti REKAL, s.r.o. o snížení ročního nájemného za pronájem části objektu Plzeňská 174/2076 na 42.000,- Kč a o snížení složené kauce na 10.000,- Kč.

Žadatel: společnost REKAL, s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová H.

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit úpravu nájmu dodatkem ke smlouvě č. 690/00A/03 na pronájem části objektu Plzeňská 174/2076 pro reklamní účely společnosti REKAL, s.r.o. na 42.000,- Kč/rok a snížení složené kauce na 10.000,- Kč.

5/0/0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OA 15/09/2003

Žádost: Návrh dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 25/OSM/98 ve znění dodatku č. 1 uzavřené s Českou spořitelnou, a.s. na pronájem nebytových prostor v objektu Štefánikova 17/247.

Žadatel: Česká spořitelna a.s.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit -  p. Hodová

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit návrh dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 25/OSM/98 ve znění dodatku č. 1 uzavřené s Českou spořitelnou, a.s. na pronájem nebytových prostor v objektu Štefánikova 17/247.

5/0/0

OA 15/10/2003

Žádost: Žádost  OŠT o projednání pronájmu částí pozemku č. parc. 130/3 v k.ú. Hlubočepy

Žadatel: p. J. Ježek

Předkládá: Odbor  obchodních aktivit – p. Pavla Synková

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ schválit záměr pronájmu části pozemku č. parc. 130/3 v k.ú. Hlubočepy o výměře 30 m2 p. Ježkovi, bytem Praha 5, Hlubočepská čp 82/42 za cenu Kč 7,-/m2/rok tj. Kč 210,-/rok na dobu neurčitou, za podmínky zachování cesty podél Dalejského potoka pro pěší v návaznosti na lávku.

6/0/0

OA 15/11/2003

Žádost: Žádost rodiny Keilových o prodej id. 87/216 pozemku č. parc. 4684/5, k.ú. Smíchov.

Žadatel: rod. Keilových

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Pavla Synková

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit :

1.Vzdání se předkupního práva k id. 129/216 pozemku č. parc. 4684/5 v k.ú. Smíchov .

 doporučuje:

2. Souhlasit se záměrem prodeje id. 87/216 pozemku č. parc. 4684/5 k.ú. Smíchov o celkové výměře 48 m2 za cenu Kč 1.750,-/m2 tj. 19,30 m2 za cenu Kč 33.833,30 vlastníkům domu čp. 2885 v k.ú. Smíchov manž. Haně a Jaroslavu Keilovým, bytem Praha 4 – Újezd, Krajanská 386/9 id. ½ a manž. Janě a Radanovi Keilovým , bytem Kladno – Kročehlavy, Švýcarská 2432.

6/0/0

OA 15/12/2003

Žádost:  Žádost o pronájem pozemku č. parc. 2114/2, k.ú. Košíře

Žadatel: p. D. Satscheková

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Pavla Synková

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ schválit záměr  pronájmu pozemku č. parc. 2114/2 k.ú. Košíře o výměře 5 m2 za cenu Kč 30,-/m2/rok tj. celkem Kč 150,- ročně na dobu neurčitou pí. D. Satschekové, bytem Praha 5, U Lesíka 409/5,  pro užívání garáže.

6/0/0

NP 15/01/2003

Žádost: Nebytové prostory – Pronájmy na základě vyvěšení

Žadatel: zájemci o pronájmy

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

Pronájmy nebytových prostor na základě vyvěšení:

1. Na Hutmance 33, Praha 5 Radlice (nabídka č.NP č. 55)

Alan Stovawski, Vrchlického 4, za …581,60 Kč/m2/rok, doba neurčitá

6/0/0

2. Prachnerova 952/3, Praha 5 – Smíchov (nabídka NP č. 58)

ARDEA, spol. s r.o., Klecanská 29., za 1.550,-Kč/m2/rok, doba neurčitá

6/0/0

3. Vrchlického 504/4, Praha 5 – Smíchov (nabídka NP č. 60)

Andrea Špačková ,Vrchlického 6/286, za …1.150,- Kč/m2/rok, doba neurčitá

6/0/0

NP 15/02/2003

Žádost: Nebytové prostory  - Ke Koulce 1167/10, Praha 5 – Smíchov, nová nájemní smlouva pro Věru Chmelařovou.

Žadatel: p. J. Vejvodová – spoluvlastník domu

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit uzavření nájemní smlouvy na NP na dobu určitou – 10 let s účinností od 1.10.2003 s paní Věrou Chmelařovou za nájem 462,- Kč/m2/rok.

6/0/0

NP 15/03/2003

Žádost: Nebytové prostory – Zborovská 36/715, Praha 5 – Smíchov, Pavla Večeřová, žádost o změnu nájemce.

Žadatel:  p. Pavla Večeřová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

              KOAaM doporučuje RMČ  schválit pronájem nebytového prostoru – prodejny ul. Zborovská 715/36 paní Pavle Večeřové za nájemné ve výši 3.300,- Kč/m2/rok.

6/0/0

 

 

NP 15/04/2003

Žádost: Nebytové prostory – Vítězná 11/530, Praha 5 – Malá Strana, Czech Paintings, s.r.o., rozšíření předmětu nájmu.

.

Žadatel:  F. Czech Paintings, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit „Dodatek“ k NS č. 65/2000 dle návrhu usnesení v bodě 1. a 2.

.

6/0/0

 

 

NP 15/05/2003

 

Žádost:  Nebytové prostory -  Na Bělidle 3/64, Praha 5 – Smíchov, Andrej Prokop, žádost správní firmy o prominutí nájemného.

 

Žadatel:  SF ACCT s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ  schválit prominutí nájemného za NP v ul. Na Bělidle 3/64, Praha 5 – Smíchov – nájemce Andrej Prokop za dobu od 1.1.2003 do 30.4.2003 ve výši 34.196,- Kč + služby.

5/0/0

 

 

NP 15/06/2003

 

Žádost:  Nebytové prostory – Plzeňská 167/452, Praha 5 – Košíře, Jan Halas, žádost o snížení nájemného.

Žadatel: Jan Halas

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ schválit Janu Halasovi – uzenářství u Špejlíka snížení základního nájemného z 20.101,- Kč/měsíc na zákl. nájemné ve výši 3.000,- Kč/ měsíc za NP v ul. Plzeňská 167/452, Praha 5 – Košíře po dobu rekonstrukce od 1.8.2003 do 31.10.2003 s tím, že toto snížení nájemného je konečné.

6/0/0

 

NP 15/07/2003

 

Žádost: Nebytové prostory – Nám. 14. října 10/2173, Praha 5 – Smíchov, LOKAL BLOK, s.r.o., žádost o prominutí plateb nájemného.

Žadatel: LOKAL BLOK, s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. Ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

        KOAaM doporučuje RMČ schválit společnosti LOKAL BLOK, s.r.o. prominutí základního nájemného na NP Nám. 14. října 10/2173, Praha 5 – Smíchov a to na dobu šesti měsíců s plněním od 1.8.2003 do 31.1.2004 při provádění rekonstrukce objektu býv. Lázní v úhrnné výši 166.728,- Kč.

6/0/0

NP 15/08/2003

 

Žádost: Nebytové prostory – Ostrovského 2/33, Praha 5 – Smíchov, Antonín Krůta,  žádost o dočasné přerušení plateb nájemného

Žadatel:  Antonín Krůta

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. Ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

        KOAaM doporučuje RMČ schválit Antonínu Krůtovi dočasné přerušení  placení základního nájemného v plné výši po dobu prováděných stavebních úprav za NP v ul. Ostrovského 2/33, Praha 5 – smíchov, nejdéle však na období až šest měsíců, tj. od 1.8.2003 max. do 31.1.2004 v celkové výši až do objemu 192.678,- Kč.

6/0/0

 

 

 

 

Odložené  materiály:

Část majetková

OA 3/02/2003

 

Žádost:  KOA a M

 

Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. Staňková, Končolová 

Stanovisko  KM a OA:

     OSM zmapuje všechny zahrádkářské kolonie a zjistí charakter všech staveb v těchto zahrádkářských koloniích, do 30.6.2003 předloží tento přehled komisi.

 

Doplnění k odloženému bodu na 15 KOAaM dne 11.8.2003

 

Stanovisko KOAaM

    Informace o zahrádkářských osadách situovaných na území v působnosti MČ P 5 s promítáním bude předložena   na 16. KOAaM dne 1.9.2003.

 

Část  obchodních aktivit

 

OA 2/03/2003

 

žádost: Informace o výsledku záměru pronájmu objektu Na Pláni, stojícího na parcele č. 1593/1, k.ú. Smíchov

Žadatel: RMČ Praha 5

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. Hodová

Stanovisko MK a OA:

      Materiál odložen, nutno zajistit prodloužení stavby dočasné, min. na 2 roky a dále pronajmout za minimální nájemné ve výši 250,- Kč/m2/rok.

6/0/0

 

 

NP 3/02/2003

 

Žádost: Nebytové  prostory – Vítězná 11/530, Praha 5- Malá Strana, Vlasta Zmožková, žádost o snížení, popř. prominutí nájemného.

Žadatel:  Vlasta Zmožková

Předkládá: Odbor obchodních aktivit  - ved. ing. Z. Jáchym

 

Stanovisko KM a OA:

    Materiál odložen k doplnění.

6/0/1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doplnění k odloženému bodu na 15 KOAaM dne: 11.8.2003

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit Vlastě Zmožkové prominutí nájemného za NP v ul. Vítězná 11/530, Praha 5 – Malá Strana za dobu dvou měsíců, tj. 3.886,- Kč.

6/0/0

 

OA 11/03/2003

 

Žádost:  Žádost BD Vltava II. o prodej pozemků č. parc. 2502/1 a 2502/3 k.ú. Smíchov.

Žadatel: BD Vltava II.

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

 

 

Stanovisko KOAaM:

     Materiál odložen, doplnit o stanovisko ODE.

Doplnění k odloženému bodu na 15 KOAaM dne 11.8.2003

 

 

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ souhlasit:

1.      se záměrem prodeje pozemku č. parc. 2502/3, k.ú. Smíchov o výměře 170 m2 zastavěného garážemi vlastníkovi BD Vltava II. (IČO 62409905) se sídlem Praha 5, Slávy Horníka  16a za cenu Kč 255,-/m2 tj. celkem Kč 43.350,-.

Cena je stanovena na základě usnesení ZHLMP č. 45/37 ze dne 12.9.2002.

2.      se záměrem pronájmu pozemku parc. č. 2502/1 o výměře 419 m2 v k.ú. Smíchov za cenu 1,-/m2/rok na dobu neurčitou s podmínkou údržby celého pronajímaného pozemku.

6/0/0

NP 12/08/2003

 

Žádost: Nebytové prostory – U Mrázovky 13/2344, Praha 5 – Smíchov, Zdeněk Tomáš, žádost o souhlas s umístěním sídla společnosti ROUNDOP, s.r.o.

 

 

 

 

Žadatel: Zdeněk Tomáš  

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

     Materiál odložen do vyřešení privatizace.

Doplnění k odloženému bodu na 15 KOAaM dne 11.8.2003

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ nesouhlásit s umístěním sídla společnosti ROUNDOP spol. s r.o. na adrese NP a bytu v domě U Mrázovky 13/2344, Praha 5, Smíchov.

6/0/0

 

 

 

16.KOAa M se koná dne:  1.9.2003 v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5.

 

 

 

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne: 12.8.2003

 Jiřina Zavadilová                      Ing. Petr Horák

                                                   zástupce starosty

                                                       MČ Praha 5

 

 

 

Přečteno: 3757x
Publikováno: 14.08.2003, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout