Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2003

 
 
 

12 Zápis ze dne 9.6.2003

Z A P I S

z 12.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 9.6.2003

Počet členů KOA a M        11

Přítomno:                              6   

Omluveno:                             4

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru ? 1. ODLOŽENO ? k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu ? bod zrušen !

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

12/01/2003

 

žádost:  Pronájem pozemků parc. č. 1487/2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13, k.ú. Smíchov z vl. MČ Praha 5 za účelem užívání garáží ve vlastnictví nájemce.

 

Žadatel:  MČ Praha 5  

Předkládá: Odbor správy majetku ? p. Končolová M.

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit pronájem pozemků pod garážemi za 30,- Kč/m2/rok:

Parc. č. 1487/2, k.ú. Smíchov o výměře 23 m2 ? nájemce pan Hoffman, parc. č. 1487/3 a 13, k.ú. Smíchov o výněře 26 m2 a 27 m2 ? nájemce pan Šťastný Miroslav, bytem Nad Koločavou 906/6, Praha 9, parc. č. 1487/5, k.ú. Smíchov o výměře 17 m2 ? nájemce pan Ruso Miroslav, Zoubkova 3, parc. č. 1487/6, k.ú. Smíchov o výměře 17 m2 ? nájemce Olšbaur Václav, Alšova 387, Mirovice ? okres Písek, parc. č. 1487/7, k.ú. Smíchov o výměře 17 m2 ? nájemce paní Dvořáková Olga, U Malvazinky 16, Praha 5 ? Smíchov, parc. č. 1487/8, k.ú. Smíchov o výměře 17 m2 ? nájemce Ing. Kolář Miloslav, Plavecká 10, Praha 2, parc. č. 1487/9, k.ú. Smíchov  o výměře 19 m2 ? nájemce pan Hejzman Jan, bytem Na Pláni, Praha 5, parc. č. 1487/10, k.ú. Smíchov o výměře 18 m2 ? nájemce pan Weiss Zdeněk, bytem U Smíchovského hřbitova 13, Praha 5, parc. č. 1487/11, k.ú. Smíchov o výměře 14 m2 ? nájemce pan Šťastný Pavel, Nad Santoškou 13, Praha 5, parc. č. 1487/12, k.ú. Smíchov o výměře 23 m2 ? nájemce pan Uhlíř Viktor, bytem Na Pláni 23, Praha 5.

3/0/0

 

12/02/2003

Žádost: Revokace usnesení RMČ Praha 5 ze dne 4.2.2003 č. 4/132/2003.

Žadatel: Jaroslav  Němec

Předkládá: Odbor správy majetku ? p. Prokopcová I.

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ:

I.                    neschválit pronájem části pozemku parc. č. 2472/2, k.ú. Smíchov o výměře 475 m2 za sníženou cenu z 200,- Kč/m2/rok na 100,- Kč/m2/rok panu Jaroslavu Němcovi, bytem Kmochova 1/825 za účelem provozování zahradní restaurace ? na dobu neurčitou.

II.                 trvá na  usnesení RMČ P5 č. 4/132/2003 ze dne 4.2.2003.

3/0/0

12/03/2003

 

Žádost: Žádost o stanovisko k úplatnému převodu částí pozemků parc. č. 3925/1 a 4845/1, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy.

Žadatel: OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku ? p. Prokopcová I.

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ:  schválit záměr prodeje částí pozemků oddělených geometrickým plánem č. 1368-63/98 z pozemků parc. č. 3925/1 a 4845/1 ? zastavěných garážemi ve vlastnictví soukromých osob v k.ú. Smíchov, z vl.  obce hl. m. Prahy.

 

3/0/0

 

Na  stůl:

12/04/2003

Zádost:  Zádost o stanovisko k pronájmu a následnému prodeji části pozemku parc. č. 539/2, k.ú. Radlice z vl. obce hl. m. Prahy ? nové zaměření hranic.

Zadatel: MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku ? p. Končolová M.

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMC schválit záměr pronájmu a následného prodeje části pozemku (bude upřesněno GP) parc. č. 539/2, k.ú. Radlice z vl. obce hl. m. Prahy Finančnímu ředitelství pro hl. m. Prahu.

3/0/0

 

 

 

 

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

OA 12/01/2003

 

Žádost:  Dohoda o ukončení příkazní smlouvy se společností SEVIN, s.r.o. na správu objektu čp. 1986, U Mrázovky 17.

Žadatel: Společnost SEVIN, s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? p. Hodová H..

Stanovisko KOAa M:

    KOAaM doporučuje RMČ schválit ukončení  příkazní smlouvy se společností SEVIN, s.r.o. dohodou ke dni 30.6.2003.

3/0/0

 

OA 12/02/2003

Žádost: Žádost společnosti ALFA-GEO, s.r.o. o pronájem uvolněné kanceláře č. 114 a společných prostor po pí. Anně Haňkovské v objektu administrativní budovy čp. 1238, Klikatá 90c.

Žadatel:  Společnost ALFA-GEO, s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? p. Hodová H..

 

Stanovisko KOAa M:

             KOAaM doporučuje RMČ schválit

1.      záměr pronájmu kanceláře č. 114 za 1.300,- Kč/m2/rok a ostatních společných prostor za 135,- Kč/m2/rok v objektu administrativní budovy čp. 1238, Klikatá 90c pro společnost ALFA-GEO, s.r.o.

2.      uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 460/OOA/03 se společností ALFA-GEO, s.r.o. na pronájem kanceláře č. 114 o rozměru 10,10 m2 za roční nájemné 1.300,- Kč/m2 a pronájem společných prostor za roční nájemné 135,- Kč/m2 v objektu administrativní budovy čp. 1238, Klikatá 90c.

3.      uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 126/OSM/99 ve znění dodatku č. 1 na snížení plochy pronajatých kanceláří a ostatních společných prostor s pí. Annou Haňkovskou.

3/0/0

 

 

 

 

OA 12/03/2003

 

Žádost:  Parkovací místa ve vnitrobloku ? dvůr domu Nádražní 82, č. parc. 518, č.p. 42, k.ú. Smíchov.

Žadatel:  zájemci o parkování

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? p. Synková Pavla

 

Stanovisko KOAa M:

        KOAaM doporučuje RMČ souhlasit se záměrem pronájmu části pozemku č. parc. 518, k.ú. Smíchov (dvůr domu Nádražní čp. 42 )pro 4 automobily z toho 2 invalidé (parkování zdarma) za Kč 3.500,-/místo/rok.

3/0/0

OA 12/04/2003

 

Žádost: Žádosti o uzavření nájemních smluv na část pozemku č. parc. 501 v k.ú. Motol.

 

Žadatel: Pí. Kotulová a p. Dusík

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? p. Synková P.

 

Stanovisko KOA a M:

       KOA a M doporučuje RMČ  schválit :

1.      pronájem části pozemku č. parc. 501 v k.ú. Motol pí. E. Kotulové, bytem Praha 10, Madridská 18 ? díl č. 7, p. M. Dusíkovi, bytem Praha 13, Ovčí Hájek 2157/12 ? díl č. 2 za cenu Kč 7,-/m2/rok na dobu neurčitou,

2.      ukončení pronájmu části pozemku č. parc. 501 v k.ú. Motol díl 4 a 8 z důvodu neužívání k datu 31.12.2001 p. Pospíšil, bytem Praha 6, Malobřevnovská 16.

3/0/0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NP 12/01/2003

Žádost:  Nebytové prostory ? pronájmy na základě vyvěšení

Žadatel: zájemci o pronájmy

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ  schválit

1.      Donátova 8/617, Praha 5 ? Smíchov (nabídka NP č. 39)

Bytový podnik  s.p. v likvidaci, za 200,- Kč/m2/rok, doba neurčitá

2.      Plzeňská 209/442a, Praha 5 ? Košíře (nabídka NP č. 40)

ALL-UNICO s.r.o. ? jednat o vyšší ceně  , nabídnutá cena 1100,- Kč/m2/rok, doba neurčitá

3.      Plzeňská 167/452, Praha 5 ? Košíře (nabídka NP č. 42)

Jan  Halas, Nádražní 42, Praha 5 1.227,- Kč/m2/rok, doba neurčitá

4.      Vltavská 26/350, Praha 5 ? Smíchov (nabídka NP č. 44)

Patricia Urbanová, Vltavská 15/523,    700,- Kč/m2/rok, doba neurčitá

5.      Prachnerova 3/952, Praha 5 ? Košíře (nabídka NP č. 46)

Snížení ceny za m2/rok na 1.500,- Kč, opět zveřejnit. doba neurčitá

4/0/0

NP 12/02/2003

Žádost: Nebytové prostory ? U Okrouhlíku 38, Praha 5 ? Smíchov, JUNÁK ? svaz skautů a skautek ČR středisko Mawadani, odd. 47 zast. panem Martinem Vítkem ? oznámení o změně názvu subjektu a žádost o změnu nájemní smlouvy.

Žadatel: Junák ? svaz skautů a skautek ČR

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

         KOAaM doporučuje RMČ schválit  zveřejnění NP U Okrouhlíku 38, Praha 5 ? Smíchov na úřední desku MČ P-5 obvyklým způsobem na dobu 15 dnů se záměrem pronajmout tento prostor Junáku, svazu skautů a skautek ČR, středisko Mawadani.

4/0/0

NP 12/03/2003

Žádost: Nebytové prostory ? Na Hutmance 300, Praha 5 ? Jinonice, pan Milan Miláček ? žádost o převod NP ? garáže.

Žadatel: p. Milan Miláček

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ  schválit pronájem nebytového prostoru ? garáže Na Hutmance 300 panu Milanu Miláčkovi za nájemné ve výši 660,- Kč/m2/rok.

4/0/0

NP 12/04/2003

Žádost: Nebytové prostory  - Erbenova 3/228, Praha 5  - Košíře, pan Ing. Tomáš Listoň ? žádost o převod NP ? noční klub.

Žadatel: Ing. Tomáš Listoň

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit pronájem NP Erbenova 228/3 Ing. Tomáši Listoňovi za nájemné ve výši 3.054,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

4/0/0

NP 12/05/2003

Žádost: Nebytové prostory ? U Mrázovky 13/2344, Praha 5 ? Smíchov, Nám. J. Machka 8/891, Praha 5 ? Koš., Plzeňská 24/558 a 26/559, Praha 5 ? Smíchov, návrh na ponechání NP bez pronájmu.                                                 

Žadatel:  OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

              KOAaM doporučuje RMČ  schválit

1.      ponechání volných nebytových prostor v uvedených domech do doby privatizace bez pronájmu:

-         U Mrázovky 13/2344, Praha 5 ? Smíchov (NP po D. Nebeském),

-         Nám. J. Machka 8/891, Praha 5 ? Košíře (NP po Středočeské fotografii).

2.      ponechání volných nebytových prostor v uvedených domech do doby prodeje bez pronájmu:

-         Plzeňská 24/558, Praha 5 ? Smíchov (NP po firmě Bipro, s.r.o.)

-         Plzeňská 26/559, Praha 5 ? Smíchov (NP po G. Surenovi)

4/0/0

NP 12/06/2003

Žádost: Nebytové prostory ? Brichtova 685, Praha 5 ? Hlubočepy, pan Pavel Dvořák ? ukončení nájemní smlouvy.

.

Žadatel:  p. Pavel Dvořák

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit ukončení nájemní smlouvy NP Brichtova 685 panu Pavlu Dvořákovi dohodou k 30.6.2003.

4/0/0

 

NP 12/07/2003

 

Žádost:  Nebytové prostory -  Lidická 18/797, DISPO Družstvo invalidů, žádost o změnu označení prodejny.

 

Žadatel:  DISPO Družstvo invalidů

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ schválit Družstvu  invalidů DISPO změnu označení portálu prodejny v ul. Lidická 18/797, Praha 5 ? Smíchov z VIDEOPUJČOVNA E-rotika na EROS SHOP, videopůjčovna-video-DVD s tím, že bude uveden štít do souladu se stavebním řádem.

4/0/0

NP 12/08/2003

 

Žádost:  Nebytové prostory ? U Mrázovky 13/2344, Praha 5 ? Smíchov, Zdeněk Tomáš, žádost o souhlas s umístěním sídla společnosti ROUNDOP, s.r.o.

Žadatel: Zdeněk Tomáš

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

       Materiál odložen do vyřešení privatizace.

4/0/0

NP 12/09/2003

 

Žádost: Nebytové prostory ? Plzeňská 198/49, Praha 5 ? Košíře, BUMA, s.r.o. ? žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu.

Žadatel: BUMA, s.r.o.

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit ? ved. Ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ schválit zpětvzetí výpovědi BUMA, s.r.o., NP Plzeňská 198/49.

4/0/0

NP 12/10/2003

 

Žádost: Nebytové prostory Mošnova 2381/41 ? návrh nájemní smlouvy

Žadatel: spoluvlastník domu p. Šperk

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. Ing. Zdeněk Jáchym

 

 

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ schválit uzavření nájemní smlouvy na NP Mošnova 2381/41 s panem J. Spáčilem za cenu 850,- Kč/m2/rok za garáž.

4/0/0

 

 

Odložené  materiály:

Část majetková

OA 3/02/2003

 

Žádost:  KOA a M

 

Předkládá:  Odbor správy majetku ? pí. Staňková, Končolová 

Stanovisko  KM a OA:

     OSM zmapuje všechny zahrádkářské kolonie a zjistí charakter všech staveb v těchto zahrádkářských koloniích, do 30.6.2003 předloží tento přehled komisi.

 

Část  obchodních aktivit:

 

NP 3/02/2003

 

Žádost: Nebytové  prostory ? Vítězná 11/530, Praha 5- Malá Strana, Vlasta Zmožková, žádost o snížení, popř. prominutí nájemného.

Žadatel:  Vlasta Zmožková

Předkládá: Odbor obchodních aktivit  - ved. ing. Z. Jáchym

 

Stanovisko KM a OA:

    Materiál odložen k doplnění.

6/0/1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NP 5/08/2003

 

Žádost: Nebytové prostory ? Zborovská 30/1074, Praha 5 ? Smíchov, Družstvo pro rekreační bydlení, žádost o schválení podnájemní  smlouvy.

Žadatel: Družstvo pro rekreační bydlení

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Z. Jáchym

Stanovisko KOAaM:

     Materiál stažen z programu.

8/0/0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doplnění k odloženému materiálu č. NP 5/08/2003 ze dne : 24.2.2003

 

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ  I. schválit :

Družstvu pro rekreační bydlení zvýšení nájemného za NP Zborovská 30/1074, Praha 5 ? Smíchov na částku ve výši 1.950,- Kč/m2/rok.

II.  doporučuje RMČ schválit  podnájemní smlouvu na část NP (22 m2) Zborovská 30/1074, Praha 5 ? Sm., uzavřenou mezi nájemcem NP ? Družstvem pro rekreační bydlení a podnájemcem ? spol. Inženýring Praha, a.s. ( v příp. schválení bodu  I-1)

4/0/0

 

OA 8/07/2003

 

Žádost:  Záměr prodeje id. ½ domu čp. 189 s id. ½ stav. poz. parcel. č. 933 a id. ½ zahrady parc. č. 934, k.ú. Jinonice, LV 967, Klikatá 15, Praha 5, spoluvlastníkům.

Žadatel: spoluvlastníci domu

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? p. J. Bělohlávková

Stanovisko KOAaM:

    Materiál stažen z programu, nutno jednat o ceně.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OA 11/03/2003

 

Žádost:  Žádost BD Vltava II. o prodej pozemků č. parc. 2502/1 a 2502/3 k.ú. Smíchov.

Žadatel: BD Vltava II.

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit ? p. Synková P.

 

Stanovisko KOAaM:

     Materiál odložen, doplnit o stanovisko ODE.

 

13.KOAa M se koná dne 23.6.2003 v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5.

 

 

Začátek zasedání KOAaM: 16 hod.

Konec zasedání KOAaM: 17,30 hod.

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne: 10.6.2003

 Jiřina Zavadilová                      Martin Stránský

                                             zástupce starosty MC Praha 5

 

                                                     

 

 

 

Přečteno: 4306x
Publikováno: 16.06.2003, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout