Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2003

 
 
 

11 Zápis ze dne 26.5.2003

Z Á P I S

z 11.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 26.5.2003

Počet členů KOA a M        11

Přítomno:                             9

Omluveno:                           2

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru ? 1. ODLOŽENO ? k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu ? bod zrušen !

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

11/01/2003

 

žádost:  Návrh na poskytnutí zpětného čerpání finančních prostředků na opravu domů po povodni.

 

Žadatel:  OOA  

Předkládá: Odbor správy majetku ? p. M. Cejnar

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit návrh na poskytnutí zpětného čerpání finančních prostředků na opravu domů po povodni u objektů: Na Bělidle 4/961, 15/997, Zborovská 30/1074, 56/79, J. Plachty 20/1162, 22/1119 ve výši 977.037,- Kč.

6/0/0

 

11/02/2003

Žádost:  Žádost o snížení ceny za prodej pozemků parc. č. 298/123, 298/113, 298/122, k.ú. Motol

Žadatel: Společenství vlastníků bytových jednotek čp. 284-289 Brdlíkova

Předkládá: Odbor správy majetku ? p. Prokopcová I.

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ:

I.souhlasit  se záměrem prodeje pozemků parc. č. 298/123 o výměře 29 m2, parc. č. 298/113 o výměře 16 m2 a parc. č. 298/122 o výměře 132 m2, k.ú. Motol za sníženou cenu z původních 1.870,- Kč/m2 na 1.100,- Kč/m2. Společenství vlastníků jednotek čp. 284-289 v ulici Brdlíkova, Praha 5, za předpokladu zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 298/122, spočívajícího v povinnosti ponechat pozemek jako veřejné prostranství s neomezeným přístupem pěší veřejnosti.

II. Revokuje

Usnesení RMČ P5 č. 16/964/2002 ze dne 11.6.2002 takto:

souhlasí :

se záměrem prodeje  pozemků parc. č. 298/123 o výměře 29 m2, parc. č. 298/113 o výměře 16 m2 a parc. č. 298/122 o výměře 132 m2, k.ú. Motol za částku 1.100,- Kč/m2, tj. celkem 194.700,- Kč Společenství vlastníků jednotek čp. 284-289 v ulici Brdlíkova, Praha 5, za předpokladu zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 298/122, spočívajícího v povinnosti ponechat pozemek jako veřejné prostranství s neomezeným přístupem pěší veřejnosti.

6/0/0

11/03/2003

 

Žádost: Žádost o umístění nové TS 3527 v ulici U dvou Srpů na pozemku parc. č. 4547/1, k.ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5.

Žadatel: firma ELEN

Předkládá: Odbor správy majetku ? p. Končolová M.

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ: I. Schválit:

umístění stavby nové TS 3527 pro PRE a.s. na pozemku parc. č. 4547/1, k.ú. Smíchov dle přiložené situace, stávající TS 3527 na parc. č. 4509/2, k.ú. Smíchov, bude zrušena a povrch sjednocen s okolím.

II. souhlasit se záměrem prodeje zastavěné části pozemku parc. č. 4547/1, k.ú. Smíchov cca 7m2 (bude upřesněno GP) po kolaudaci stavby.

6/0/0

11/04/2003

 

Žádost:  Žádost Zastupitelstvu hl. m. Prahy o odsvěření pozemku parc. č. 370/28, k.ú. Radlice ve vlastnictví MČ Praha 5 ? komunikace .

Žadatel: OSM

Předkládá: Odbor správy majetku ? p. Končolová M.

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ souhlasit se záměrem žádosti Zastupitelstvu  hl. m. Prahy o odsvěření pozemku parc. č. 370/28, k.ú. Radlice o výměře 922 m2.

6/0/0

11/05/2003

 

Žádost:   Žádost o stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 1385/3, 1385/4 a části pozemku parc. č. 1385/1, k.ú. Košíře z vl. obce hl. m. Prahy ? provozování pneuservisu.

Žadatel:  MHMP Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku ? p- Končolová M.

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ schválit záměr prodeje pozemků parc. č. 1385/3, 1385/4 a části pozemku parc. č. 1385/1, k.ú. Košíře z vl. obce hl. m. Prahy firmě David Franc-Auto Franco, za předpokladu, že bude přístup na zbývající část parcely č. 1385/1, k.ú. Košíře a k nemovitosti na parc. č. 1385/2, k.ú. Košíře zachován na úrovni stávajícího stavu.

6/0/0

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

OA 11/01/2003

 

Žádost:  Žádost Družstva náj. domu čp. 544 Vodní 4 o prodej pozemku č. parc. 218 v k.ú. Smíchov.

Žadatel: Družstvo nájemníků domu čp. 544

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? p. Synková P.

Stanovisko KOAa M:

    Staženo z programu !

 

OA 11/02/2003

Žádost: Majetkoprávní vypořádání k pozemku č. parc. 2121/2 zastavěnému stavbou ve vlastnictví MČ Praha 5 a č. parc. 2121/3 ost. plocha.

Žadatel:  FS českobratrské církve evangelické

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? p. Synková P.

 

Stanovisko KOAa M:

             KOAaM doporučuje RMČ souhlasit se záměrem odkoupení pozemků č. parc. 2121/2 o výměře 6 m2 a 2121/3 o výměře 18 m2 v k.ú. Smíchov z vlastnictví Farního sboru českobratrské církve evangelické za cenu podle znaleckého posudku. Do RMČ doplnit o cenu dle znal. Posudku.

6/0/0

 

OA 11/03/2003

 

Žádost:  Žádost BD Vltava II. o prodej pozemků č. parc. 2502/1 a 2502/3 k.ú. Smíchov.

Žadatel:  BD Vltava II.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? p. Synková Pavla

 

 

 

 

Stanovisko KOAa M:

        Materiál odložen, doplnit o stanovisko ODE.

7/0/0

OA 11/04/2003

 

Žádost: Žádost Družstva Skalka o prodej pozemku č. parc. 4732/2, k.ú. Smíchov.

Žadatel: Družstvo Skalka.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? p. Synková P.

 

Stanovisko KOA a M:

       KOA a M doporučuje RMČ  souhlasit se záměrem prodeje pozemku č. parc. 4732/2, k.ú. Smíchov o výměře 291 m2 za cenu Kč 350,-/m2 tj. celkem Kč 101.850,- vlastníkovi domu čp. 2736 v 

            k.ú. Smíchov Družstvu Skalka (IČO 45808210) se sídlem Pod Skalkou 2736/5, Praha 5.

Cena je stanovena na základě usnesení ZHLMP č. 45/37 ze dne 12.9.2002.

7/0/0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NP 11/01/2003

Žádost:  Nebytové prostory ? Radlická 70/571, Praha 5 ? Smíchov, Nám. J. Machka 9/890, Praha 5 ? Košíře, návrh na ponechání obou NP bez pronájmu.

Žadatel: OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ  schválit

1.      ponechání NP Radlická 70/571, Praha 5 ? Smíchov do doby prodeje domu bez pronájmu.

2.      ponechání NP Nám. J. Machka 9/890, Praha 5 ? Košíře do doby privatizace domu bez pronájmu.

7/0/0

NP 11/02/2003

Žádost: Nebytové prostory ? Plzeňská  949/129, Praha 5 ? Košíře, pan Pavel Tuhý ? žádost o pronájem NP.

 Žadatel: p. Tuhý Pavel

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

         KOAaM doporučuje RMČ schválit  pronájem uvedeného prostoru panu  Pavlu Tuhému za nájemné ve výši 2.800,- Kč/m2/rok s tím, že nájemce si zajistí změnu účelu užívání samostatně.

7/0/0

NP 11/03/2003

Žádost: Nebytové prostory ? Ke Kotlářce 12/1146, Praha 5 ? Košíře, Irena  a Petr Moulisovi, žádost o změnu nájemce NP.

Žadatel: manželé Moulisovi

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ  schválit pronajmout tento prostor Vilmě Kudrnáčové za cenu 970,- Kč/m2/rok.

7/0/0

NP 11/04/2003

Žádost: Nebytové prostory  - Janáčkovo nábřeží 37/479, Praha 5 ? Smíchov, Jitka Petrová, žádost o pokračování v neplacení nájemného.

Žadatel: Jitka Petrová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit Jitce Petrové prominutí základního nájemného v plné výši za NP na Janáčkovo nábřeží 37/479, Praha 5 ? Smíchov za měsíc květen 2003, tj. celkem: 2.838,- Kč.

7/0/0

NP 11/05/2003

Žádost: Nebytové prostory ?   Na Celné 2/708, Praha 5 ? Smíchov, Hana Mardirossianová, žádost o změnu nájemce.                                               

Žadatel: Hana Mardirossianová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

              KOAaM doporučuje RMČ  neschválit záměr pronájmu NP ? garáže v ul. Na Celné 2/708, Praha 5 ? Smíchov po Bedřichu Priclovi na Hanu Mardirossianovou.

7/0/0

NP 11/06/2003

Žádost: Nebytové prostory ? Plaská 14/612, Praha 5 ? Malá Strana, SEKO-Semík, s.r.o., návrh na podání výpovědi z nájmu.

.

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit společnosti SEKO-Semík, s.r.o. výpověď z nájmu nebytového prostoru, Plaská 14/612, Praha 5 ? Malá Strana ? prodejna potravin.

7/0/0

 

NP 11/07/2003

 

Žádost: Dům ? Zubatého 2/268, Praha 5 ? Smíchov, Dohoda o narovnání se spol. STENA, s.r.o. po prodeji domu.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ schválit uzavření Dohody o narovnání zůstatku technického zhodnocení domu Zubatého 2/268, Praha 5 ? Smíchov za předpokladu, že spol. STENA, s.r.o. jako dřívější nájemce nebude uplatňovat po MČ Praha 5 žádná další vypořádání zůstatku neodbydlené částky vložených investic a že poskytnuté odklady v placení nájemného za pronajatý NP jsou konečné a postačující.

7/0/0

NP 11/08/2003

 

Žádost:  Nebytové prostory ? Matoušova 18/1552, Praha 5 ? Smíchov, pronájem uvolněných prostor.

Žadatel: zájemci o pronájem

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ schválit

1.      Domu dětí a mládeže pronájem NP ? 132,76 m2 v suterénu domu v ul. Matoušova 18/1552, Praha 5 ? Smíchov na dobu neurčitou za nájemné ve výši 103,- Kč/m2/rok /tj. 1.140,- Kč/měsíc)

2.      Klubu dvojčat a vícečat pronájem NP ? 36,60 m2 v přízemí domu v ul. Matoušova 18/1552, Praha 5 ? Smíchov na dobu neurčitou za nájemné ve výši 984,- Kč/m2/rok (tj. 3001,- Kč/měsíc).

7/0/0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Odložené  materiály:

Část majetková

OA 3/02/2003

 

Žádost:  KOA a M

 

Předkládá:  Odbor správy majetku ? pí. Staňková, Končolová 

Stanovisko  KM a OA:

     OSM zmapuje všechny zahrádkářské kolonie a zjistí charakter všech staveb v těchto zahrádkářských koloniích, do 30.6.2003 předloží tento přehled komisi.

 

Část  obchodních aktivit

 

OA 2/03/2003

 

žádost: Informace o výsledku záměru pronájmu objektu Na Pláni, stojícího na parcele č. 1593/1, k.ú. Smíchov

Žadatel: RMČ Praha 5

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit ? p. Hodová

Stanovisko MK a OA:

      Materiál odložen, nutno zajistit prodloužení stavby dočasné, min. na 2 roky a dále pronajmout za minimální nájemné ve výši 250,- Kč/m2/rok.

6/0/0

 

 

NP 3/02/2003

 

Žádost: Nebytové  prostory ? Vítězná 11/530, Praha 5- Malá Strana, Vlasta Zmožková, žádost o snížení, popř. prominutí nájemného.

Žadatel:  Vlasta Zmožková

Předkládá: Odbor obchodních aktivit  - ved. ing. Z. Jáchym

 

Stanovisko KM a OA:

    Materiál odložen

6/0/1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NP 5/08/2003

 

Žádost: Nebytové prostory ? Zborovská 30/1074, Praha 5 ? Smíchov, Družstvo pro rekreační bydlení, žádost o schválení podnájemní  smlouvy.

Žadatel: Družstvo pro rekreační bydlení

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Z. Jáchym

Stanovisko KOAaM:

     Materiál stažen z programu.

8/0/0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OA 8/07/2003

 

Žádost:  Záměr prodeje id. ½ domu čp. 189 s id. ½ stav. poz. parcel. č. 933 a id. ½ zahrady parc. č. 934, k.ú. Jinonice, LV 967, Klikatá 15, Praha 5, spoluvlastníkům.

Žadatel: spoluvlastníci domu

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? p. J. Bělohlávková

Stanovisko KOAaM:

    Materiál stažen z programu, nutno jednat o ceně.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OA 9/06/2003

 

Žádost: Prodej bytového domu čp. 269, Zubatého 1, se stav. pozemkem parc. č. 2998, k.ú. Smíchov, P5, dle ?Statutu??

Žadatel:  nájemníci domu

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? p. J. Bělohlávková

Stanovisko KOAaM:

       Materiál stažen z programu

7/0/0

 

Na  stůl:

 

11/06/2003

 

Žádost: Návrh na poskytnutí zpětného čerpání finančních prostředků na opravu domů po povodni  II. část.

Žadatel: OOA

Předkládá: Odbor správy majetku ? p. Cejnar

 

 

 

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ schválit  návrh na poskytnutí zpětného čerpání finančních prostředků na opravu domů po povodni II. část, u objektů uvedených v tabulce č. 1.

OSM doplní tabulku o kolonku s výpočtem limitu nad 20%.

6/0/0

 

12.KOAa M se koná dne 9.6.2003 v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5.

 

 

 

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

 

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne: 27.5.2003

 Jiřina Zavadilová                      Milan JANČÍK

                                                         starosta

                                                       MČ Praha 5

 

Přečteno: 4227x
Publikováno: 29.05.2003, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout