10.zápis ze dne 12.5.2003

Z Á P I S

z 10.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 12.5.2003

Počet členů KOA a M        11

Přítomno:                              9

Omluveno:                            2

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru ? 1. ODLOŽENO ? k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu ? bod zrušen !

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

10/01/2003

 

žádost:  Žádost o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 4198/32, k.ú. Smíchov ? z vl. obce hl. m. Prahy.

 

Žadatel:  OOA  MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku ? p. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit záměr pronájmu části pozemku parc. č. 4198/32  k.ú. Smíchov ? z vl. obce hl. m. Prahy ? (plocha mezi   staveništěm a příjezdovou komunikací o výměře 150 m2) po dobu výstavby, max. na dobu 18 měsíců, za účelem zařízení staveniště pro výstavbu bytového areálu Na Hřebenkách.

 5/0/1

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

OA 10/01/2003

 

Žádost:  Záměr prodeje garáže včetně pozemku parc. č. 955/11, k.ú. Košíře, Praha 5 oprávněnému nájemci p. Pavlu Bidrmanovi.

Žadatel: Pavel Bidrman

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? p. Porkertová Zina

Stanovisko KOAa M:

    KOAa M  doporučuje RMČ  souhlasit  se  záměrem prodeje garáže včetně pozemku parc. č. 955/11, k.ú. Košíře, Praha 5 oprávněnému nájemci p. Pavlu Bidrmanovi, bytem Na Šmukýřce 35/932, Praha 5 ? Košíře za cenu  190.000,- Kč.

5/0/0

.

 

OA 10/02/2003

Žádost: Prodej id. 1/6 domu čp. 103 s id. 1/6 stav. poz. parc. č. 115 a id. 1/6 zahrady parc. č. 116, k.ú. Hlubočepy, LV 1114, Pod Žvahovem 29, Praha 5.

Žadatel:  RMČ Praha 5

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? p. Bělohlávková Jiřina

 

Stanovisko KOAa M:

             KOAaM doporučuje RMČ I. Revokovat usnesení RMČ 20/1185/2002 ze dne 20.8.2002 takto:

Souhlasí s prodejem  id. 1/6 domu čp. 103 s id. 1/6 stav. poz. parc. č. 115 a id. 1/6 zahrady parc. č. 116,  k.ú. Hlubočepy,  Pod Žvahovem 29, Praha 5, manželům Davidu a Petře Šebestíkovým za kupní cenu 545.000,- Kč.

5/0/1

 

 

OA 10/03/2003

 

Žádost:  Žádost p. D. Dvouletého, Duby a Chlumského o pronájem části pozemku č. parc. 437, k.ú. Motol pro umístění a provozování golfového odpaliště.

Žadatel: 

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? p. Synková Pavla

 

Stanovisko KOAa M:

        KOAa M doporučuje RMČ  souhlasit se záměrem pronájmu části pozemku č. parc. 437, k.ú. Motol o výměře cca 50.000 m2 pro sportovní účely ? golfové odpaliště se zázemím za 1,- /m2/rok, tj. 50.000,- Kč s každoročním navýšením o 75% inflace oficiálně vyhlášené ČSÚ žadatelům po založení společnosti s ručením omezeným zřízené pro provozování tohoto sportovního areálu.

6/0/0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NP 10/01/2003

 

Žádost: Nebytové prostory ? Pronájmy na základě vyvěšení

 

Žadatel: zájemci o pronájmy NP.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Z. Jáchym

 

Stanovisko KOA a M:

       KOA a M doporučuje RMČ  schválit pronájmy nebytových prostor na základě vyvěšení:

1.      Pod Kavalírkou 486/32, Praha 5 ? Smíchov (nabídka NP č. 34)

E. Kožíšek,Na Cihlářce 1977/6, P5 za 1.040,- Kč/m2/rok, doba neurčitá

6/0/1

2.      Plzeňská 198/49,Praha 5 ? Smíchov (nabídka NP č. 35)

J. Vesecký, Grafická 709/8, Praha 5, za 1.650,- Kč/m2/rok, doba neurčitá.

Komise doporučuje řešit otázku zachování původního interieru prodejny.

      7/0/0

NP 10/02/2003

Žádost:  Nebytové prostory ? Ke Koulce 1167/10 Praha 5 ? Smíchov, nová nájemní smlouva pro Jana Valtra.

Podílový dům: MČ P-5 id. ¼, pí. Jiřina Vejvodová id. ½, pí. Jitka Fakan id. ¼.

Žadatel: správce domu p. J. Vejvodová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ  schválit uzavření nájemní smlouvy na NP na dobu určitou ? 10 let s účinností od 1.6.2003 s panem   Janem Valtrem za nájem 500,- Kč/m2/rok.

7/0/0

NP 10/03/2003

Žádost: Nebytové prostory ? Krškova 783/15 ? paní Klára Cimburová ? Návrh na výpověď z nájmu NP Krškova 783/15 pro pí. Cimburovou.

 Žadatel: MČ Praha 5

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

         KOAaM doporučuje RMČ schválit :

podání výpovědi z nájmu NP Krškova 783/15 Praha 5-Hlubočepy paní Kláře Cimburové.

7/0/0

NP 10/04/2003

Žádost: Nebytové prostory ? Janáčkovo nábřeží 43/476, Praha 5 ? Smíchov, Jiří Miška VIA LUCIS STUDIO, žádost o prodloužení pokračování v neplacení nájemného.

Žadatel: Jiří Miška VIA LUCIS STUDIO

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ  schválit Jiřímu Miškovi VIA LUCIS STUDIO pokračování v prominutí základního nájemného v plné výši za NP v ul. Janáčkovo nábř. 43/476, Praha 5 ? Smíchov do 30.6.2003, tj. celkem 23.624,- Kč.

7/0/0

NP 10/05/2003

Žádost: Nebytové prostory  - Švédská 37/1845 a 35/1844, Praha 5 ? Smíchov, návrh na podání výpovědi z nájmů obou NP nájemci Milanu Vosáhlovi.

Žadatel: OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

   Materiál stažen z programu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NP 10/06/2003

Žádost: Nebytové prostory ? Staropramenná 9/439, Praha 5 ? Smíchov, Petr Kolář ? Autoservis Pegas, úprava nájemní smlouvy k pozemku.

Žadatel: Autoservis Pegas

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

              KOAaM doporučuje RMČ  schválit.úpravu nájemní smlouvy č. 276/95/53 ze dne 21.5.1995 s nájemcem Petrem Kolářem ? Autoservis Pegas k nájmu pozemku, č. parcely 439, k.ú. Smíchov u domu čp. 547, Staropramenná 9:

1.      v čl. 1 Předmět nájmu ? zmenšení pronajaté části pozemku na výměru 659,97 m2

2.      změnu čl. 3 ? Doba nájmu ? na dobu určitou do 30.4.2007

3.      doplnění čl. 7 ? Další ujednání ? užívání společného klíče s dálkovým ovládáním do dvora s nájemcem bezbariérového bytu s tím, že tento doplněk bude zapracován i do NS s nájemcem bezbariérového bytu.

7/0/0

Na  stůl:

NP 10/07/2003

Žádost: Dohoda o narovnání se spol. STENA, s.r.o., bývalého nájemce  p. Najdra po prodeji domu Zubatého 2/268, k.ú. Smíchov.

Žadatel:  OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

      Materiál stažen z programu.

 

 

NP 10/08/2003

 

Žádost: Nebytové prostory ? Souhlas se změnou užívání částí suterénních prostor Nádražní 21/29, Praha 5 ? Smíchov.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ souhlasit s navrženou změnou užívání bývalé prádelny a NP po p. Kuškovi, Nádražní 21/29, k.ú. Smíchov.

6/0/0

NP 10/09/2003

 

Žádost:  Nebytové prostory ? pronájmy na základě vyvěšení

Žadatel: zájemci o pronájem

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ schválit pronájem NP na základě vyvěšení:

1.      Plzeňská 470/76, Praha 5 ? Košíře (nabídka NP č. 27)

Komise doporučuje opětovně vyvěsit.

6/0/0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odložené  materiály:

Část majetková

OA 3/02/2003

 

Žádost:  KM a OA

 

Předkládá:  Odbor správy majetku ? p. Synková 

Stanovisko  KM a OA:

     OSM zmapuje všechny zahrádkářské kolonie a zjistí charakter všech staveb v těchto zahrádkářských koloniích, do 30.6.2003 předloží tento přehled komisi.

 

6/05/2003

 

Žádost: Návrh nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 1103, k.ú. Smíchov z vl. MČ Praha 5 ? rekonstrukce hřbitovního domku čp. 2556, k.ú. Smíchov.

Žadatel:  Firma MATANA a.s.

Předkládá: Odbor správy majetku ? p. Končolová

Stanovisko KOAaM:

           Materiál stažen z programu.

4/0/0

 

Část  obchodních aktivit

 

OA 2/03/2003

 

žádost: Informace o výsledku záměru pronájmu objektu Na Pláni, stojícího na parcele č. 1593/1, k.ú. Smíchov

Žadatel: RMČ Praha 5

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit ? p. Hodová

Stanovisko MK a OA:

      Materiál odložen, nutno zajistit prodloužení stavby dočasné, min. na 2 roky a dále pronajmout za minimální nájemné ve výši 250,- Kč/m2/rok.

6/0/0

 

 

NP 3/02/2003

 

Žádost: Nebytové  prostory ? Vítězná 11/530, Praha 5- Malá Strana, Vlasta Zmožková, žádost o snížení, popř. prominutí nájemného.

Žadatel:  Vlasta Zmožková

Předkládá: Odbor obchodních aktivit  - ved. ing. Z. Jáchym

Stanovisko KM a OA:

    Materiál odložen

6/0/1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NP 5/03/2003

Žádost: Nebytové prostory ? U Okrouhlíku 38, Praha 5 ? Smíchov, JUNÁK ? svaz skautů a skautek ČR středisko Mawadani, odd. 47 zast. panem Martinem Vítkem ? oznámení o změně názvu subjektu a žádost o změnu nájemní smlouvy.

Žadatel:  Martin Vítek

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Z. Jáchym

Stanovisko KOA a M:

        Materiál stažen z programu.

8/0/0

 

NP 5/08/2003

 

Žádost: Nebytové prostory ? Zborovská 30/1074, Praha 5 ? Smíchov, Družstvo pro rekreační bydlení, žádost o schválení podnájemní  smlouvy.

Žadatel: Družstvo pro rekreační bydlení

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Z. Jáchym

Stanovisko KOAaM:

     Materiál stažen z programu.

8/0/0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NP 7/06/2003

 

žádost: Nebytové prostory ? Ostrovského 2/33, Praha 5 ? Smíchov , Antonín Krůta, žádost o prominutí platby nájemného.

 

Žadatel: p. Antonín  Krůta

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

     Materiál odložen.

7/0/0

NP 7/13/2003

 

žádost: Nebytové prostory ? Nádražní 21/29, Praha 5 ? Smíchov, žádost sdružení nájemců o neplacení nájemného po dobu provádění stavebních úprav.

Žadatel: sdružení nájemců

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

    Staženo z programu.

7/0/0

 

 

 

OA 8/05/2003

Žádost: Prodej areálu bývalé MČ čp. 206, Na Zlíchově 6, se stav. pozemkem parc. č. 553 a zahradou parc. č. 554, k.ú. Hlubočepy, Praha 5.

Žadatel: František Sirůček

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? p. Bělohlávková

Stanovisko KOAaM:

        Materiál stažen z programu, nutno dále jednat o ceně.

OA 8/07/2003

 

Žádost:  Záměr prodeje id. ½ domu čp. 189 s id. ½ stav. poz. parcel. č. 933 a id. ½ zahrady parc. č. 934, k.ú. Jinonice, LV 967, Klikatá 15, Praha 5, spoluvlastníkům.

Žadatel: spoluvlastníci domu

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? p. J. Bělohlávková

Stanovisko KOAaM:

    Materiál stažen z programu, nutno jednat o ceně.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OA 9/05/2003

 

Žádost:  Záměr prodeje bytového domu čp. 261, Cetýňská 8, k.ú. Košíře, se zast. pozemkem parc. č. 577 dle Statutu.

Žadatel: nájemce bytu

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? p. L. Laštůvková

Stanovisko KOAaM:

 

    Materiál stažen z programu

7/0/0

OA 9/06/2003

 

Žádost: Prodej bytového domu čp. 269, Zubatého 1, se stav. pozemkem parc. č. 2998, k.ú. Smíchov, P5, dle ?Statutu??

Žadatel:  nájemníci domu

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? p. J. Bělohlávková

Stanovisko KOAaM:

       Materiál stažen z programu

7/0/0

NP  9/09/2003

 

Žádost: Nebytové prostory ? Matoušova 18/1552, Praha 5 ? Smíchov, Dům dětí a mládeže, pronájem uvolněných prostor.

Žadatel: Mgr. Jiří Dolejš, ředitel Domu dětí a mládeže

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

    Materiál stažen z programu.

 

 

 

 

11.KOAa M se koná dne 26.5.2003 v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5

 

 

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

 

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:13.5.2003

 Jiřina Zavadilová                      Milan JANČÍK

 zapisovatelka KOAaM          starosta  MČ Praha 5

                                                     

 

Přečteno: 5053x
Publikováno: 14.05.2003, poslední změna: 16.02.2009