Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2003

 
 
 

8.zápis ze dne 7.4.2003

Z Á P I S

z 8.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 7.4.2003

Počet členů KM a OA        10

Přítomno:                             9

Omluveno:                            1

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

8/01/2003

 

žádost:  Žádost o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 2068/3 v k.ú. Košíře z vlastnictví obce hl. m. Prahy.

 

Žadatel:  OOA  MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku ? p. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  záměr prodeje části pozemku parc. č. 2068/3, v k.ú. Košíře, z vl. obce hl. m. Prahy za účelem sloučení s pozemkem parc. č. 573/2.

5/0/0

 

 

8/02/2003

 

žádost:  Žádost o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 1475/235, k.ú. Košíře z vl. obce hl. m. Prahy ? pozemek pod garáží ve vlastnictví žadatele.

 

žadatel: OOA MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku ? p. Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAa M doporučuje RMČ schválit záměr úplatného převodu  pozemku parc. č. 1475/235, k.ú. Košíře, z vl. obce hl. m. Prahy vlastníku garáže na pozemku postavené.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

8/03/2003

žádost:  Žádost o stanovisko k úplatnému převodu  pozemku parc. č. 1475/162, k.ú. Košíře a části pozemku parc. č. 1475/251, k.ú. Košíře z vl. obce hl. m. Prahy ? pozemek pod obytným domem ve vlastnictví žadatele.

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku ? p. Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

        KOAa M doporučuje RMČ  schválit záměr úplatného převodu  pozemku parc. č. 1475/162, k.ú. Košíře a části pozemku (bude upřesněno GP) 1475/251, k.ú. Košíře z vl. obce hl. m. Prahy pro ?Společenství Trachtova 1129, Praha 5?.

7/0/0

 

8/04/2003

 

žádost: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy č. 39/OSM/02 ze dne 31.1.2002 a Smlouvě o postoupení práv a povinností ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 52/OSM/02 ze dne 8.2.2002.

Žadatel:  usnesení ZMČ Praha 5 č. 24/32/2002 ze dne 24.1.2002

Předkládá: Odbor správy majetku ? p. Končolová

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ

I.                   schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy č. 39/OSM/02 ze dne 31.1.2002 na pozemky parc. č. 1175/2,3, a 5, k.ú. Košíře.

II.                 Souhlasí s návrhem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o postoupení práv a povinností ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 52/OSM/02 ze dne 8.2.2002 na pozemky parc. č. 1175/2,3, a 5, k.ú. Košíře.

7/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

OA 8/01/2003

 

Žádost:  Návrh nájemní smlouvy na pronájem části objektu  č. parc. 1167, Ke Koulce 10, k.ú. Smíchov pro umístění reklamního poutače.

Žadatel: p.Milan Černík

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? p. Hodová Helena

Stanovisko KOAa M:

    KOAa M  doporučuje RMČ  schválit návrh nájemní smlouvy na pronájem  části objektu Ke Koulce 10/1167 pro umístění reklamního poutače pana Milana Černíka, Ke Koulce 3/1797 za roční nájemné 7.200,- Kč.

7/0/1

 

OA 8/02/2003

Žádost: Žádost  společnosti Erato s.r.o. o souhlas s umístěním 2 reklamních štítů nad provozovnou v objektu Štafánikova 21/216.

Žadatel:  Společnost Erato s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? p. Hodová Helena

 

Stanovisko KOAa M:

             KOAaM doporučuje RMČ schválit umístění 2 reklamních štítů nad výlohy provozovny v objektu Štafánikova 21/216 pro společnost Erato s.r.o. za roční nájemné 12.000,- Kč.

7/0/0

 

 

 

 

 

 

OA 8/03/2003

 

Žádost:  Žádost společnosti Rambrandt group, s.r.o. o změnu nájemce skladové haly, provozních místností a přilehlé zpevněné plochy v areálu Klikatá na pozemku č. 1512/1, k.ú. Košíře

Žadatel:  Společnost Rembrandt group, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? p. Hodová Helena

 

Stanovisko KOAa M:

        KOAa M doporučuje RMČ  schválit změnu nájemce skladové haly, provozních místností a přilehlé zpevněné plochy v areálu Klikatá na pozemku č. 1512/1, k.ú. Košíře ze společnosti  Rembrandt group, s.r.o. na společnost NEVO s.r.o.

7/0/1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OA 8/04/2003

 

Žádost:   Žádost MHMP o umístění opakovače Městského rádiového systému standardu TETRA v objektu Základní školy Pod Žvahovem 463/5, k.ú. Hlubočepy.

Žadatel:   MHMP Praha 1

 

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit ? p. Helena Hodová

 

Stanovisko KOAa M:

 

        KOAa M  doporučuje RMČ schválit umístění opakovače MRS v objektu ZŠ Pod Žvahovem 463, Praha 5 za symbolické roční nájemné 1,- Kč.

8/0/0

 

OA 8/05/2003

 

Žádost: Prodej areálu bývalé MČ čp. 206, Na Zlíchově 6, se stav. pozemkem parc. č. 553 a zahradou parc. č. 554, k.ú. Hlubočepy, Praha 5.

 

Žadatel: František Sirůček

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? p. J. Bělohlávková

 

Stanovisko KOA a M:

         Materiál stažen z programu, nutno dále jednat o ceně.

OA 8/06/2003

 

Žádost:   Žádost o uzavření NS na parkování ? Janáčkovo nábřeží 43.

 

Žadatel:  p. J. Bejšovec

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? p. P. Synková

 

Stanovisko KOA a M:

     KOA a M doporučuje RMČ schválit :

Záměr pronájmu ? parkovacího místa č. 4 (12,5 m2) ? pro p. J. Bejšovce, bytem Praha 5, Janáčkovo nábřeží 43 za Kč 2.000,-/rok.

8/0/0

OA 8/07/2003

Žádost:  Záměr prodeje  id. ½ domu čp. 189 s id. ½ stav. poz. parcel. Č. 933 a id. ½ zahrady  parc. č. 934, k.ú. Jinonice, LV 967, Klikatá 15, Praha 5, spoluvlastníkům.

Žadatel:  spoluvlastníci domu

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ?  p. J. Bělohlávková

Stanovisko KOAaM:

        Materiál stažen z programu, nutno jednat o ceně.

NP 8/01/2003

 

Žádost: Nebytové prostory ? Pronájmy na základě vyvěšení

 

Žadatel: zájemci o pronájmy NP.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Z. Jáchym

 

Stanovisko KOA a M:

       KOA a M doporučuje RMČ  schválit pronájmy nebytových prostor na základě vyvěšení:

1.      Plzeňská 470/76, Praha 5 ? Košíře (nabídka NP č. 27)

RNDr.VIET TRAN QUOC, Severní III, Praha 4  , za  2.800,- Kč/m2/rok, doba neurčitá

8/0/0

2.      Preslova 17/1269, Praha 5 ? Smíchov (nabídka NP č. 28)

Igor Ryboš, Holanská 2438, Kladno za 3.002,- Kč/m2/rok, doba neurčitá

     8/0/0

NP 8/02/2003

Žádost:  Nebytové prostory ? Erbenova 193/7, Praha 5 ? Košíře, lékárna U Zvonu s.r.o. ? žádost o odbydlení vložených nákladů do NP.

Žadatel: p. PharmDr. Lenka Beutlová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ  schválit odbydlení vlastních nákladů vložených do opravy NP ? lékárny U Zvonu ve výši 86.834,- Kč rozložených do dvou let.

8/0/0

NP 8/03/2003

Žádost: Nebytové prostory ? Plzeňská 949/129, Praha 5 ? Košíře, pan Pavel Tuhý ? žádost o pronájem NP.

Žadatel: pan Pavel Tuhý

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

         KOAaM doporučuje RMČ schválit zveřejnění NP Plzeňská 949/129, Praha 5 ? Košíře na úřední desku MČ P-5 obvyklým způsobem na dobu 15 dnů  se záměrem pronajmout tento prostor panu Pavlovi Tuhému za nájemné ve výši 2,800,- Kč/m2/rok.

8/0/0

NP 8/04/2003

Žádost: Nebytové prostory ? Ke Kotlářce 12/1146, Praha 5 ? Košíře, Irena a Petr Moulisovi,  žádost o změnu nájemce NP.

Žadatel: Vilma Kudrnáčová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ  schválit zveřejnění NP Ke Kotlářce 1146/12, Praha 5 ? Košíře, na úřední desku MČ P-5 obvyklým způsobem na dobu min. 15 dnů se záměrem pronajmout tento prostor Vilmě Kudrnáčové za cenu 970,- Kč/m2/rok.

8/0/0

NP 8/05/2003

Žádost: Nebytové prostory  - Štefánikova 21/216, Praha 5 ? Smíchov, ERATO, spol. s r.o., žádost o změnu doby nájmu z doby neurčité na dobu určitou.

Žadatel: ERATO, spol. s r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit dodatek k nájemní smlouvě č. 12/2000 uzavřené dne 1.2.2000 se spol. ERATO s r.o. na NP (restaurace) Štefánikova 21/216, Praha 5 ? Smíchov, kterým se mění doba pronájmu z doby neurčité na dobu určitou ? 3 roky, (bez opce).

8/0/0

NP 8/06/2003

Žádost: Nebytové prostory ? Lidická 34/251, Praha 5 ? Smíchov, MUDr. Eva Sládková, žádost o poskytnutí slevy z nájemného.

Žadatel: MUDr. Eva Sládková

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

              KOAaM doporučuje RMČ  schválit MUDr. Evě Sládkové poskytnutí slevy z nájemného za NP ve dvorní přístavbě (55m2) v ul. Lidická 34/251, Praha 5 ? Smíchov za měsíce leden až březen 2003 v celkové výši 13.176,- Kč.

8/0/0

 

Odložené  materiály:

Část majetková

OA 3/02/2003

 

Žádost:  KM a OA

 

Předkládá:  Odbor správy majetku ? p. Synková 

Stanovisko  KM a OA:

     OSM zmapuje všechny zahrádkářské kolonie a zjistí charakter všech staveb v těchto zahrádkářských koloniích, do 30.6.2003 předloží tento přehled komisi.

 

6/05/2003

 

Žádost: Návrh nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 1103, k.ú. Smíchov z vl. MČ Praha 5 ? rekonstrukce hřbitovního domku čp. 2556, k.ú. Smíchov.

Žadatel:  Firma MATANA a.s.

Předkládá: Odbor správy majetku ? p. Končolová

Stanovisko KOAaM:

           Materiál stažen z programu.

4/0/0

7/03/2003

 

Žádost: Žádost o  stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 2065, k.ú. Košíře z vl. obce hl. m. Prahy ? sloučení s pozemky ve vlastnictví žadatele.

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku ? p. Končolová

Stanovisko  KOAaM:

       Materiál odložen, dále jednat se zájemci.

7/0/0

Doplnění k odloženému bodu č. 7/03/2003

 

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ:

I.                   schválit

Záměr úplatného převodu vyznačené části pozemku parc. č. 2065, k.ú. Košíře takto:

½ části pozemku parc. č. 2065, k.ú. Košíře navazující na budovu čp. 109 s pozemkem parc. č. 471, k.ú. Košíře, manželům Dolášovým, vlastníkům nemovitosti

½ části pozemku parc. č. 2065, k.ú. Košíře navazující na budovu čp. 67 na pozemku parc. č. 486, k.ú. Košíře panu Pospíšilovi, vlastníku nemovitosti.

8/0/0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Část  obchodních aktivit

 

OA 2/03/2003

 

žádost: Informace o výsledku záměru pronájmu objektu Na Pláni, stojícího na parcele č. 1593/1, k.ú. Smíchov

Žadatel: RMČ Praha 5

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit ? p. Hodová

Stanovisko MK a OA:

      Materiál odložen, nutno zajistit prodloužení stavby dočasné, min. na 2 roky a dále pronajmout za minimální nájemné ve výši 250,- Kč/m2/rok.

6/0/0

 

NP 3/02/2003

 

Žádost: Nebytové  prostory ? Vítězná 11/530, Praha 5- Malá Strana, Vlasta Zmožková, žádost o snížení, popř. prominutí nájemného.

Žadatel:  Vlasta Zmožková

Předkládá: Odbor obchodních aktivit  - ved. ing. Z. Jáchym

Stanovisko KM a OA:

    Materiál odložen

6/0/1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NP 5/03/2003

Žádost: Nebytové prostory ? U Okrouhlíku 38, Praha 5 ? Smíchov, JUNÁK ? svaz skautů a skautek ČR středisko Mawadani, odd. 47 zast. panem Martinem Vítkem ? oznámení o změně názvu subjektu a žádost o změnu nájemní smlouvy.

Žadatel:  Martin Vítek

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Z. Jáchym

Stanovisko KOA a M:

        Materiál stažen z programu.

8/0/0

 

 

NP 5/08/2003

 

Žádost: Nebytové prostory ? Zborovská 30/1074, Praha 5 ? Smíchov, Družstvo pro rekreační bydlení, žádost o schválení podnájemní  smlouvy.

Žadatel: Družstvo pro rekreační bydlení

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Z. Jáchym

Stanovisko KOAaM:

     Materiál stažen z programu.

8/0/0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OA 6/02/2003

 

Žádost: Prodej bytového domu čp. 269, Zubatého 1, se stav. pozemkem parc. č. 2998, k.ú. Smíchov, Praha  5, dle ?Statutu??, výběr kupujícího.

Žadatel: žádost nájemníků domu

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? p. Bělohlávková J.

 

 

 

 

Stanovisko KOAaM:

        Materiál stažen z programu, dále jednat o ceně.

5/0/0

 

NP 7/06/2003

 

žádost: Nebytové prostory ? Ostrovského 2/33, Praha 5 ? Smíchov , Antonín Krůta, žádost o prominutí platby nájemného.

 

Žadatel: p. Antonín  Krůta

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

     Materiál odložen.

7/0/0

NP 7/13/2003

 

žádost: Nebytové prostory ? Nádražní 21/29, Praha 5 ? Smíchov, žádost sdružení nájemců o neplacení nájemného po dobu provádění stavebních úprav.

Žadatel: sdružení nájemců

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

    Staženo z programu.

7/0/0

Různé:  Na tomto jednání KOAaM byl zvolen místopředsedou  p. Jančík Milan     8/0/0

9.KOAa M se koná dne 28.4.2003 v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5.

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:8.4.2003

 Jiřina Zavadilová                      Milan JANČÍK

 zapisovatelka                                   starosta

                                                      MČ Praha 5

 

    

 

 

 

 

 

 

Přečteno: 3996x
Publikováno: 11.04.2003, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout