Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2003

 
 
 

7.zápis ze dne 24.3.2003

Z Á P I S

ze 7.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 24.3.2003

Počet členů KM a OA        11

Přítomno:                             7

Omluveno:                            1

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

7/01/2003

 

žádost:  Žádost o stanovisko k pronájmu a následnému úplatnému převodu pozemků v k.ú. Radlice z vlastnictví obce hl. m. Prahy.

 

Žadatel:  OOA  MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku ? p. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ schválit záměr pronájmu  a následného prodeje pozemků parc. č. 311/27, 311/34, 311/33 ? zastavěných garážemi ve vlastnictví soukromých osob vše v k.ú. Radlice, z vl. obce hl. m. Prahy.

6/0/0

 

 

7/02/2003

 

žádost:  Žádost o stanovisko k pronájmu a následnému úplatnému převodu pozemků parc. č. 17, 19, 20, 21/1,2,3, 25, 29/1,3,4,5, 52/1, 55, 58/1,2,3, 74/1,3,4,5,8,9, 80/2,5,8,9,10,11,12, 87/1, 311/1,30, 312, 314/2, 316/1, 317, 318/1, 319/1,2, 321/1,2,3, 359, 361, 515, 519, 520, 521, 522/1, k.ú. Radlice z vl. obce hl. m. Prahy.

 

 žadatel: OOA MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku ? p. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAa M doporučuje RMČ neschválit záměr pronájmu a následného úplatného prodeje pozemků parcelní číslo 17, 19, 20, 21/1,2,3, 25, 29/1,3,4,5, 52/1, 55, 58/1,2,3, 74/1,3,4,5,8,9, 80/2,5,8,9,10,11,12, 87/1, 311/1,30, 312, 314/2, 316/1, 317, 318/1, 319/1,2, 321/1,2,3, 359, 361, 515, 519, 520, 521,522/1, k-ú- Radlice z vlastnictví obce hl. m. Prahy ? za účelem vybudování komerčního centra v blízkosti stanice metra Radlická.

7/0/0

 

 

 

7/03/2003

žádost:  Žádost o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 2065, k.ú. Košíře z vl. obce hl. m. Prahy ? sloučení s pozemky ve vlastnictví žadatele.

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku ? p. Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

        Materiál odložen, dále jednat se zájemci.

7/0/0

 

         7/04/2003

 

žádost: Žádost o stanovisko k pronájmu a následnému prodeji části pozemku parc. č. 298/46, k.ú. Motol z vl. obce hl. m. Prahy ? vytvoření příjezdu do garáže.

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku ? p. Končolová

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ schválit záměr pronájmu a následného prodeje části pozemku parc. č. 298/46, k. ú. Motol, dle přiložené studie, z vl. obce hl. m. Prahy, manželům Kotrbovým za účelem umožnění vjezdu do garáže v jejich vlastnictví.

7/0/0

 

 

7/05/2003

 

Žádost: Prodej parc. č. 1793/10, k.ú. Hlubočepy, ve vl. MČ Praha 5 ? snížení ceny pozemku.

Žadatel:  manželé Vytlačilovi

Předkládá: Odbor správy majetku ? p. Končolová

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ :

I.                   revokovat usnesení RMČ P5 ze dne 19.3.2002 č. 7/389/2002 takto:

souhlasí se záměrem prodeje pozemku parc. č. 1793/10, k.ú. Hlubočepy, o velikosti 192 m2 dle GP 1174-32/2002, manželům Vytlačilovým, bytem Voskovcova 931, Praha 5, za cenu cca Kč 1.231,70/m2 tj. celkem Kč 236.487,- 

7/0/0                      

 

7/06/2003

Žádost:  Žádost o souhlas se stavebními zásahy na pozemku parc. č. 19/2, k.ú. Smíchov, z vl. MČ Praha 5 za účelem změny povrchu parteru na základě nového funkčního využití přízemí objektu Arciděkanství u sv. Václava.

Žadatel: firma CIGLER/MARANI

Předkládá: Odbor správy majetku ? p. Končolová

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM  doporučuje RMČ schválit záměr využití části pozemku parc. č. 19/2, k.ú. Smíchov o výměře 57 m2 (přístupová plocha) ke stavbě ?Rekonstrukce fary a přístavba administrativní budovy na náměstí 14. října, Praha 5?.

7/0/0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

OA 7/01/2003

 

Žádost:  Žádost o uzavření nájemní smlouvy  na část pozemku č. parc. 124 v k.ú. Košíře zastavěného částí garáže ve vlastnictví žadatele.

Žadatel: p. L. Ledecký

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? p. Synková

Stanovisko KOAa M:

    KOAa M  doporučuje RMČ  schválit záměr pronájmu části pozemku č. parc. 124 (dle GP 124/3 v k.ú. Košíře o výměře 8 m2 za cenu 30,-/m2/rok tj. celkem Kč 240,- Kč p. Ledeckému bytem Praha 5, V Cibulkách 357/56 na dobu neurčitou.

7/0/0

.

 

OA 7/02/2003

Žádost: Návrh nájemní smlouvy na pronájem zahradního domku stojícího v Husových sadech na pozemku č. parc. 1357, k.ú. Košíře uzavírané s občanským sdružením Malý princ, Na Kocínce 5, Praha 6.

Žadatel:  Občanské sdružení Malý princ

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? p. Hodová H.

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAa M:

             KOAaM doporučuje RMČ schválit návrh nájemní smlouvy uzavírané s občanským sdružením Malá princ na pronájem zahradního domku v Husových sadech a přilehlých hřišť.

7/0/0

 

OA 7/03/2003

 

Žádost:  Prodej bytového domu čp. 1898 se stav. pozemkem parc. č. 1911 a zahradou parc. č. 1912, k.ú. Smíchov, Xaveriova 53, Praha 5.

Žadatel:  rozhodnutí RMČ

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? p. Bělohlávková

 

Stanovisko KOAa M:

        KOAa M doporučuje RMČ  souhlasit s prodejem bytového domu čp. 1898, Xaveriova 53, se stav. pozemkem parc. č. 1911 a zahradou parc. č. 1912, k.ú. Smíchov, Praha 5, zájemcům v pořadí dle nabídky výše kupní ceny:

1. SFERA s.r.o.                                                                       4,510.000,- Kč

    Pravoúhlá 55, 150 00  Praha 5

2. Adéla Pokorná                                                                     4,501.000,- Kč

    Xaveriova 47, Praha 5

7/0/0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NP 7/01/2003

 

Žádost:   NP ? pronájmy na základě vyvěšení.

 

Žadatel:   zájemci o pronájem

 

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Z. Jáchym

 

Stanovisko KOAa M:

 

        KOAa M  doporučuje RMČ schválit pronájmy na základě vyvěšení:

1.      Švédská 6/655, Praha 5 -  Smíchov (nabídka NP č. 13)

Stanislav Brablík, za 750,- Kč/m2/rok, doba neurčitá

7/0/0

2.      Matoušova 18/1552, Praha 5 ? Smíchov  (nabídka NP č. 14)

Odloženo,   7/0/0

3. Na  Zámyšli 8/478, Praha 5 ? Košíře (nabídka NP č. 24)

JUDr. Martin Váňa za  2.500,- Kč/m2/rok, doba neurčitá

7/0/0

4. Opětovné zveřejnění NP Lumiérů 13/453, Praha 5 ? Hlubočepy ? (nabídka č. 17) obvyklým způsobem na úřední desku za cenu 900,- Kč/m2/rok.

7/0/0

 

NP 7/02/2003

 

Žádost: NP ? Štefánikova 41/338, Praha 5 ? Smíchov, nová nájemní smlouva pro firmu Jakub Krulich.

 

Žadatel: firma Jakub Krulich

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Z. Jáchym

 

Stanovisko KOA a M:

         KOA a M  doporučuje RMČ schválit nájemní smlouvu pro Jakuba Krulicha v NP Štefánikova 41/338, Praha 5 ? Smíchov.

7/0/0

NP 7/03/2003

 

Žádost:   Nebytové prostory ? Plzeňská 441/207, Praha 5 ? Košíře, paní Helena Kotroušová ? žádost o změnu nájemní smlouvy.

 

Žadatel:  p. Helena Kotroušová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Z. Jáchym

 

Stanovisko KOA a M:

     KOA a M doporučuje RMČ schválit :

pronájem tohoto prostoru spol. ASKRO, s.r.o. za nájemné ve výši 2.368,- Kč/m2/rok.

7/0/0

NP 7/04/2003

 

Žádost: Nebytové prostory ? Ke Koulce 10/1167,  Praha 5 ? Smíchov, nové nájemní smlouvy pro Jiřího Fafejtu, Jana Valtra a Roberta Tesaře. Podílový dům: MČ P-5 id. ¼, pí Jiřina Vejvodová id. ½, pí Jitka Fakan id. ¼.

 

Žadatel: zájemci o pronájmy NP.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Z. Jáchym

 

 

Stanovisko KOA a M:

       KOA a M doporučuje RMČ  schválit:

Pronájem NP na dobu určitou ? 10 let

1.      pro pana Jiřího Fafejtu za nájem 744,- Kč/m2/rok

2.      pro pana Jana Valtra za nájem 691,- Kč/m2/rok

3.      pro pana Roberta Tesaře za nájem 1.673,- Kč/m2/rok

7/0/0

NP 7/05/2003

Žádost:  Nebytové prostory ? Radlická 401/21, Praha 5 ? Smíchov, paní Margareta Bandyová ? žádost o prominutí poplatků z prodlení.

Žadatel: p. Margareta Bandyová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ  schválit paní Bandyové prominutí poplatku z prodlení ve výši 1.860,- Kč.

7/0/0

NP 7/06/2003

Žádost: Nebytové prostory ? Ostrovského 2/33, Praha 5 ? Smíchov, Antonín Krůta, žádost o prominutí platby nájemného.

Žadatel: pan Antonín Krůta

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

         Materiál odložen.

7/0/0

NP 7/07/2003

Žádost: Nebytové prostory ? Zborovská 46/889, Praha 5 ? Smíchov, Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha, záměr pronájmu NP.

Žadatel: Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ  schválit občanskému sdružení Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha pronájem NP Zborovská 46/889, Praha 5 ? Smíchov za nájemné ve výši 260,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

7/0/0

NP 7/08/2003

Žádost: Nebytové prostory  - Radlická 47/2054, Praha 5 ? Smíchov, Iveta Jehličková, záměr pronájmu NP.

Žadatel: Iveta Jehličková

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit za podíl MČ Praha 5 předloženou nájemní smlouvu pro Ivetu Jehličkovou na NP Radlická 47/2054, Praha 5 ? Smíchov.

7/0/0

NP 7/09/2003

Žádost: Nebytové prostory ? Bozděchova 9/637, Praha 5 ? Smíchov, ACCT ? Rakousko-česká poradní a obchodní spol. s r.o., záměr pronájmu NP.

Žadatel: ACCT ? Rakousko-česká poradní a obchodní, spol. s r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

              KOAaM doporučuje RMČ  schválit správní společnosti ACCT ? Rakousko-české poradní a obchodní spol. s r.o. pronájem NP Bozděchova 9/637, Praha 5 ? Smíchov za nájemné ve výši 250,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

7/0/0

NP 7/10/2003

Žádost:  Nebytové prostory ? Svornosti 1497/1, Praha 5 ? Smíchov, pan Josef Zelinka a pan Svatopluk Baďura ? žádost o prodloužení nájemní smlouvy.

Žadatel:  Josef Zelinka a Svatopluk Baďura

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ schválit pronájem tohoto prostoru panu Zelinkovi a panu Baďurovi na dobu určitou ? 10 let za nájemné ve výši 1.100,- Kč/m2/rok (za autodílnu) a 680,- Kč/m2/rok (za ostatní) za předpokladu vrácení nebytového prostoru 1+1, umístěného v suterénu domu Svornosti 1497/1 pro potřeby ÚMČ Praha 5.

7/0/0

NP 7/11/2003

Žádost: Nebytové prostory ? U Šalamounky 2/2664, Praha 5 ? Smíchov, Ing. Vladimír Mička, žádost o poskytnutí slevy z nájemného.

Žadatel: Ing. Vladimír Mička

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ:

neschválit ing. Vladimíru Mičkovi poskytnutí slevy z nájemného za NP v ul. U Šalamounky 2/2664, Praha 5 ? Smíchov.

7/0/0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NP 7/12/2003

Žádost:  Nebytové prostory ? Švédská 39/107, Praha 5 ? Smíchov, Dům dětí a mládeže, žádost o snížení nájemného.

Žadatel: Dům dětí a mládeže

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit Domu dětí a mládeže úpravu nájemného za NP v ul. Švédská 39/107, Praha 5 ? Smíchov ve smyslu ponechání výše nájemného, tj. 204,20 Kč/m2/rok a snížení plochy NP z pův. 533,10 m2 na 66,90 m2 do doby vyhledání a přidělení náhradního prostoru DDM za keramickou dílnu, nejpozději do 30.6.2003.

7/0/0

NP 7/13/2003

Žádost: Nebytové prostory ? Nádražní 21/29, Praha 5 ? Smíchov, žádost sdružení nájemců o neplacení nájemného po dobu provádění stavebních úprav.

Žadatel:  sdružení nájemců

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

Staženo z programu.

NP 7/14/2003

 

Žádost: Nebytové prostory ? Plzeňská 198/49, Praha 5 ? Košíře, BUMA, s.r.o. ? výpověď z nájmu.

Žadatel: Správní firma Správa budov Praha a.s.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ schválit podání výpovědi firmě BUMA, s.r.o., NP Plzeňská 198/49 z důvodu neplacení nájemného.

7/0/0

 

Odložené  materiály:

Část majetková

OA 3/02/2003

 

Žádost:  KM a OA

 

Předkládá:  Odbor správy majetku ? p. Synková 

Stanovisko  KM a OA:

     OSM zmapuje všechny zahrádkářské kolonie a zjistí charakter všech staveb v těchto zahrádkářských koloniích, do 30.6.2003 předloží tento přehled komisi.

 

6/05/2003

 

Žádost: Návrh nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 1103, k.ú. Smíchov z vl. MČ Praha 5 ? rekonstrukce hřbitovního domku čp. 2556, k.ú. Smíchov.

Žadatel:  Firma MATANA a.s.

Předkládá: Odbor správy majetku ? p. Končolová

Stanovisko KOAaM:

           Materiál stažen z programu.

4/0/0

 

 

 

 

 

 

Část  obchodních aktivit

 

OA 2/03/2003

 

žádost: Informace o výsledku záměru pronájmu objektu Na Pláni, stojícího na parcele č. 1593/1, k.ú. Smíchov

Žadatel: RMČ Praha 5

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit ? p. Hodová

Stanovisko MK a OA:

      Materiál odložen, nutno zajistit prodloužení stavby dočasné, min. na 2 roky a dále pronajmout za minimální nájemné ve výši 250,- Kč/m2/rok.

6/0/0

 

NP 3/02/2003

 

Žádost: Nebytové  prostory ? Vítězná 11/530, Praha 5- Malá Strana, Vlasta Zmožková, žádost o snížení, popř. prominutí nájemného.

Žadatel:  Vlasta Zmožková

Předkládá: Odbor obchodních aktivit  - ved. ing. Z. Jáchym

Stanovisko KM a OA:

    Materiál odložen

6/0/1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NP 5/03/2003

Žádost: Nebytové prostory ? U Okrouhlíku 38, Praha 5 ? Smíchov, JUNÁK ? svaz skautů a skautek ČR středisko Mawadani, odd. 47 zast. panem Martinem Vítkem ? oznámení o změně názvu subjektu a žádost o změnu nájemní smlouvy.

Žadatel:  Martin Vítek

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Z. Jáchym

Stanovisko KOA a M:

        Materiál stažen z programu.

8/0/0

 

 

 

 

NP 5/08/2003

 

Žádost: Nebytové prostory ? Zborovská 30/1074, Praha 5 ? Smíchov, Družstvo pro rekreační bydlení, žádost o schválení podnájemní  smlouvy.

Žadatel: Družstvo pro rekreační bydlení

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Z. Jáchym

Stanovisko KOAaM:

     Materiál stažen z programu.

8/0/0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OA 6/02/2003

 

Žádost: Prodej bytového domu čp. 269, Zubatého 1, se stav. pozemkem parc. č. 2998, k.ú. Smíchov, Praha  5, dle ?Statutu??, výběr kupujícího.

Žadatel: žádost nájemníků domu

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? p. Bělohlávková J.

Stanovisko KOAaM:

        Materiál stažen z programu, dále jednat o ceně.

5/0/0

Na  stůl:

 

7/07/2003

 

žádost: Oprava rozvodu topení a doplnění radiátorů v objektu Vltavská 12, Praha 5, nájemce Vysoká škola finanční a správní.

Žadatel: Vysoká škola finanční a správní

Předkládá: Odbor správy majetku ? p. Malkusová

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ schválit čerpání částky 83.265,- Kč (včetně DPH) z rezervy plánu oprav OSM schváleného pro rok 2003 na realizaci akce: ?Oprava rozvodů topení a doplnění radiátorů? v objektu Vysoké školy finanční a správní.

7/0/0

 

 

 

 

 

7/08/2003

 

Žádost: Oprava havarijního stavu střechy objektu Klikatá 1238/90.

 

Žadatel: Akciová společnost TORES

Předkládá: Odbor správy majetku ? p. Malkusová

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ  schválit čerpání částky 59.000,- Kč (včetně DPH) z rezervy plánu oprav OSM schváleného pro rok 2003 na realizaci akce: ?Oprava střechy objektu Klikatá 1238/90c?.

7/0/0

OA 7/04/2003

 

Žádost:  Majetkoprávní vypořádání  se spoluvlastníky ing. Boháčem a spol. k pozemku č. parc. 4812, k.ú. Smíchov.

Žadatel: Ing. Boháč a spol.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? p. Synková

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ souhlasit:

a)      se záměrem nabídky prodeje id. 87/216 pozemku č. parc. 4812 (nyní č. parc. 4812/1 a 4812/2) v k.ú. Smíchov za cenu dle znaleckého posudku spoluvlastníkům ing. Boháčovi a spol.

7/0/0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.KOAa M se koná dne 7.4.2003 v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5.

 

 

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

 

Konec zasedání majetkové komise: 17,- hod.

 

    

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:25.3.2003

 Jiřina Zavadilová                      Ondřej  GÁL

                                                 předseda KOAaM

                                                      MČ Praha 5

 

Přečteno: 3982x
Publikováno: 25.03.2003, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout