Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2003

 
 
 

6. zápis ze dne 10.3.2003

Z Á P I S

z 6.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 10.3.2003

Počet členů KM a OA        11

Přítomno:                             8

Omluveno:                            2

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

6/01/2003

 

žádost:  Žádost o stanovisko k pronájmu a následnému úplatnému převodu pozemků v k.ú. Radlice z vlastnictví obce hl. m. Prahy.

 

Žadatel:  OOA  MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku ? p. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ schválit záměr pronájmu  a následného prodeje pozemků parc. č. 141/2,3,4, 141/6-17, 182/2,5,6,7 ? zastavěných garážemi ve vlastnictví soukromých osob a příjezdové plochy ke garážím pozemku parc. č. 141/1, vše v k.ú. Radlice, z vl. obce hl. m. Prahy.

4/0/0

 

 

6/02/2003

 

žádost:  Žádost o stanovisko úplatného převodu části pozemku parc. č. 2065, k.ú. Košíře z vlastnictví obce hl. m. Prahy.

 

 žadatel: OOA MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku ? p. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAa M doporučuje RMČ schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 2065, k.ú. Košíře ve vlastnictví hl. m. Prahy ? za účelem zarovnání hranice pozemků parc. č. 476 a 477, k.ú. Košíře.

4/0/0

 

 

 

 

 

 

 

6/03/2003

žádost:  Ukončení  nájemní smlouvy č. 50/OSM/99 ze dne 15.4.1999 dohodou.

 

Žadatel:  Pavel Pačes, Praha 5

Předkládá: Odbor správy majetku ? p. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

        KOAa M doporučuje RMČ  schválit ukončení nájemní smlouvy č. 50/OSM/99 uzavřené mezi MČ Praha 5 a panem Pavlem Pačesem ke dni 31.8.2002 (odstěhování z Prahy ? zdravotní důvody)

4/0/0

 

         6/04/2003

 

žádost: Žádost o povolení uložení plynovodního potrubí na pozemku parc. č. 784/3 a 786/1, k.ú. Smíchov.

Žadatel:  Jana Chilková

Předkládá: Odbor správy majetku ? p. Prokopcová

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ schválit znění předkládaného souhlasu s uložením plynovodního potrubí odběrného  plynového zařízení na pozemcích parc. č. 784/3 a 786/1, k.ú. Smíchov pro objekt čp. 3141, Na Konvářce 26.

4/0/0

 

 

6/05/2003

 

Žádost: Návrh nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 1103,  k.ú. Smíchov z vl. MČ Praha 5 ? rekonstrukce  hřbitovního domku čp. 2556, k.ú. Smíchov.

Žadatel:  firma MATANA a.s.

Předkládá: Odbor správy majetku ? p. Končolová

Stanovisko KOAaM:

     Materiál stažen z programu.

4/0/0

 

 

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

OA 6/01/2003

 

Žádost:  Žádosti o ukončení nájemních smluv na část pozemku č. parc. 501 v k.ú. Motol a uzavření nových nájemních smluv.

Žadatel: RMČ Praha 5

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? p. Synková

Stanovisko KOAa M:

    KOAa M  doporučuje RMČ  schválit

1.      ukončení nájemních smluv na část pozemku č. parc. 501 v k.ú. Motol p. Jana Kracíka (díl č. 9), p. R. Krejčího (díl č. 7), pí E. Dostálové (díl č. 6) k 30.4.2002 a ukončení nájemní smlouvy pí K. Kropáčkové-Uchytilové (díl č. 2) k 31.12.2002. Podmínkou ukončení NS je finanční vyrovnání k datu ukončení smlouvy.

2.      záměr pronájmu části pozemku č. parc. 501 v k.ú. Motol p. B. Pardubickému, bytem Praha 5, Suchý Vršek 2107/30 ? díl č. 9, p. J. Matýskovi, bytem Praha 5, Amforová 1888/38 ? díl č. 6 ? za cenu Kč 7,-/m2/rok na dobu neurčitou.

.4/0/0

OA 6/02/2003

Žádost: Prodej bytového domu čp. 269, Zubatého 1, se stav. pozemkem parc. č. 2998, k.ú. Smíchov, Praha 5, dle ?Statutu??, výběr kupujícího.

Žadatel:  žádost nájemníků domu

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? p. Bělohlávková J.

 

Stanovisko KOAa M:

Materiál stažen z programu, dále jednat o ceně.

5/0/0

 

 

OA 6/03/2003

 

Žádost:  Prodej id. ½ domu čp. 422 s id. ½ stav. poz. parc. č. 3114 a id. ½ zahrady parc. č. 3115 v k.ú. Smíchov, Holečkova 23, Praha 5, spoluvlastníkům.

 

Žadatel:  spoluvlastníci domu

 

 

 

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? p. Bělohlávková

 

Stanovisko KOAa M:

        KOAa M doporučuje RMČ :

I.  revokovat usnesení RMČ 21/1247/2002 takto:

      souhlasí s prodejem id. ½ domu čp. 422 a id. ½ stav. poz. parc. č. 3114 a id. ½ zahrady parc. č. 3115, k.ú. Smíchov, Holečkova 23, Praha 5, spoluvlastníkům za kupní cenu 3,483.000,- Kč, id. ¼ nemovitosti Mdr. Heleně Chobotové za 1,741.500,- Kč a id. ¼ nemovitostí Ing. Pavlu Parschovi za 1,741.500,- Kč.

5/0/0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NP 6/01/2003

 

Žádost: NP ? pronájmy na základě vyvěšení.

 

Žadatel: zájemci o pronájem

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Z. Jáchym

 

Stanovisko KOAa M:

 

        KOAa M  doporučuje RMČ schválit pronájmy na základě vyvěšení:

1.      Prachnerova 952/3, Praha 5 ? Košíře (nabídka NP č. 07)

Aleftina  Domorochtchina NIKA-Prague CZ s.r.o. za  2.300.,- Kč/m2/rok, doba neurčitá.

2.      Svornosti 1497/1, Praha 5 ? Smíchov  (záměr NP č. 08)

   Josef Zelinka,         za  780,-       Kč/m2/rok, doba neurčitá.

3.      Plzeňská 452/167 ? Praha 5 ? Košíře  (nabídka NP č. 10)

 ZHI JIA s.r.o. Zhan Xiaomiao (ČLR) U Řempa 76/12, Praha 9za 2.500,- přízení, 1.000,- suterén               Kč/m2/rok, doba neurčitá

II.                 doporučuje schválit

ponechání NP Radlická 18/806 (nabídka č. 11) do doby privatizace Š bez pronájmu a NP nezveřejňovat.

5/0/0

.

 

 

 

 

 

 

 

NP 6/02/2003

 

Žádost: NP ? Machatého 681/63, Praha 5 ? Hlubočepy, Ing. Jan Kopač a sl. Žaneta Dvořáková ? žádost o pronájem NP.

 

Žadatel: ing. Jan  Kopač, sl. Žaneta Dvořáková

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Z. Jáchym

 

Stanovisko KOA a M:

         KOA a M  doporučuje RMČ schválit pronájem tohoto prostoru Ing. Kopačovi a sl. Dvořákové za nájemné ve výši 400,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

5/0/0

NP 6/03/2003

 

Žádost:   Nebytové prostory ? Janáčkovo nábřeží 37/479, Praha 5 ? Smíchov, Jitka Petrová, žádost o pokračování v neplacení nájemného.

 

Žadatel:  Jitka Petrová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Z. Jáchym

 

Stanovisko KOA a M:

     KOA a M doporučuje RMČ schválit

1)      Janu Hovorkovi prominutí základního nájemného v plné výši za NP v ul. Janáčkovo nábř. 43/476, Praha 5 ? Smíchov za měsíce leden a únor 2003, tj. celkem 5.676,- Kč

2)      Jitce Petrové prominutí základního nájemného v plné výši za NP v ul. Janáčkovo nábřeží 43/476, Praha 5 ? Smíchov za měsíc březen 2003, tj. celkem 2.838,- Kč.

5/0/0

NP 6/04/2003

 

Žádost: Nebytové prostory ? Štefánikova 21/216, Praha 5 ? Smíchov, GUILLEMOT, s.r.o., záměr pronájmu NP.

 

Žadatel: společnost  GUILLEMOT, s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Z. Jáchym

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOA a M:

       KOA a M doporučuje RMČ  schválit

Společnosti  GUILLEMOT, s.r.o. pronájem NP Štefánikova 21/216, Praha 5 ? Smíchov (kancelář č. 108) za nájemné ve výši 3.000,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

5/0/0

 

Odložené  materiály:

Část majetková

OA 3/02/2003

 

Žádost:  KM a OA

 

Předkládá:  Odbor správy majetku ? p. Synková 

Stanovisko  KM a OA:

     OSM zmapuje všechny zahrádkářské kolonie a zjistí charakter všech staveb v těchto zahrádkářských koloniích, do 30.6.2003 předloží tento přehled komisi.

 

 

Část  obchodních aktivit

 

OA 2/03/2003

 

žádost: Informace o výsledku záměru pronájmu objektu Na Pláni, stojícího na parcele č. 1593/1, k.ú. Smíchov

Žadatel: RMČ Praha 5

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit ? p. Hodová

Stanovisko MK a OA:

      Materiál odložen, nutno zajistit prodloužení stavby dočasné, min. na 2 roky a dále pronajmout za minimální nájemné ve výši 250,- Kč/m2/rok.

6/0/0

 

NP 3/02/2003

 

Žádost: Nebytové  prostory ? Vítězná 11/530, Praha 5- Malá Strana, Vlasta Zmožková, žádost o snížení, popř. prominutí nájemného.

Žadatel:  Vlasta Zmožková

 

 

 

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit  - ved. ing. Z. Jáchym

Stanovisko KM a OA:

    Materiál odložen

6/0/1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NP 5/03/2003

Žádost: Nebytové prostory ? U Okrouhlíku 38, Praha 5 ? Smíchov, JUNÁK ? svaz skautů a skautek ČR středisko Mawadani, odd. 47 zast. panem Martinem Vítkem ? oznámení o změně názvu subjektu a žádost o změnu nájemní smlouvy.

Žadatel:  Martin Vítek

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Z. Jáchym

Stanovisko KOA a M:

        Materiál stažen z programu.

8/0/0

 

 

NP 5/08/2003

 

Žádost: Nebytové prostory ? Zborovská 30/1074, Praha 5 ? Smíchov, Družstvo pro rekreační bydlení, žádost o schválení podnájemní  smlouvy.

Žadatel: Družstvo pro rekreační bydlení

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Z. Jáchym

Stanovisko KOAaM:

     Materiál stažen z programu.

8/0/0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na  stůl:

 

NP 6/05/2003

 

Žádost:  Nebytové prostory ? Zborovská 62/96, Praha 5 ? Malá Strana, LORM ? Společnost pro hluchoslepé, žádost o prominutí a vrácení kauce.

 

Žadatel: Občanské sdružení LORM

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM  doporučuje RMČ :

I.                    schválit

1)      občanskému sdružení LORM ? Společnosti pro hluchoslepé prominutí a vrácení kauce za NP Zborovská 62/96, Praha 5 ? Malá Strana ve výši 32.280,- Kč

5/0/0

 

 

NP 6/06/2003

 

Žádost: Nebytové prostory ? Janáčkovo nábřeží 11/1211, Praha 5 ? Smíchov, OS ODS Praha 5, podnájem části NP pro Kancelář Sněmovny ČR.

 

Žadatel:  OS ODS

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ schválit Oblastnímu sdružení ODS Praha 5 podnájem části NP (13 m2) Janáčkovo nábřeží 11/1211, Praha 5 ? Smíchov pro Kancelář Sněmovny ČR.

5/0/0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NP 6/07/2003

 

Žádost: Nebytové prostory -  Janáčkovo nábřeží 37/479, Praha 5 ? Smíchov, Concordia Invest, a.s., prodloužení lhůty k užívání NP + snížení nájemného.

Žadatel: Concordia Invest, a.s.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit

1)      dodatek k nájemní smlouvě (č. 32/99) na NP Janáčkovo nábřeží 37/479, Praha 5 ? Smíchov , kterým se nájemci NP Concordii Invest, a.s. prodlužuje lhůta k užívání NP do 31.5.2003.

2)      Concordii Invest, a.s. snížení základního nájemného za NP Janáčkovo nábř. 43/476, Praha 5 ? Smíchov na 50% původní výše, tj. na 5.546,-  Kč/měsíc, za dobu 12/2002 až 5/2003.

5/0/0

NP 6/08/2003

 

Žádost:  Nebytové prostory ? Holečkova 11/386, Praha 5 ? Smíchov, návrh na obsazení čtyř uvolněných NP pro vybrané dlužníky na přístřeší.

 

Žadatel:  Bytová komise RMČ

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit :

1.      přístřeší ( 2 místnosti, WC ? 24,22 m2) v ul. Holečkova 11/386, Praha 5 ? Smíchov panu Václavu Čapkovi, E.Peškové 12/588 (NP po p. Beňákovi)

2.      přístřeší (4 místnosti, předs., WC ? 63,51 m2) v ul. Holečkova 11/386, Praha 5 ? Smíchov paní Jarmile Borovičkové, Na Celné 2/708, Praha 5 (NP po p. Bubovi)

3.      přístřeší /2 místnosti, předs., spol. WC ? 31,24 m2) v ul. Holečkova 11/386, Praha 5 ? Smíchov panu Milanu Bartoškovi, Mrázovka 9/1098, Praha 5 (NP po p. Červenkovi).

4.      přístřeší ( 1 místnost, předs., spol. WC ? 18,26 m2) v ul. Holečkova 11/386, Praha 5 ? Smíchov manželům K. a M. Gonzálesovým, Gabinova 3/864, Praha 5 (NP po ? neuvedeno).

5/0/0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

Konec zasedání majetkové komise: 17 hod.

7 KOAa M se koná dne 24.3.2003 v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5.

 

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne: 11.3.2003

 Jiřina Zavadilová                      Milan JANČÍK

    tajemnice                                      starosta

                                                      MČ Praha 5

 

Přečteno: 3895x
Publikováno: 12.03.2003, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout