Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2003

 
 
 

5. zápis ze dne 24.2.2003

Z Á P I S

z 5.  zasedání komise majetkové a obchodních aktivit

konané dne 24.2.2003

Počet členů KM a OA        11

Přítomno:                            10

Omluveno:                            1

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

5/01/2003

 

žádost:  Žádost o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 174/3, k.ú. Jinonice z vl. obce hl. m.             Prahy ? skladování stavebního materiálu..

 

Žadatel:  OOA  MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku ? p. Končolová

 

Stanovisko KM a OA::

      KM a OA doporučuje RMČ schválit záměr pronájmu části pozemku parc. č. 174/3, k.ú. Jinonice o výměře 1638 m2 z vl. obce hl. m. Prahy pro firmu BAU plus, a.s. ke skladování stavebního materiálu.

7/0/0

 

 

5/02/2003

 

žádost:  Žádost odboru ochrany prostředí MČ Praha 5 o stanovisko k přičlenění asfaltové otočky na pozemku parc. č. 1851, k.ú. Košíře z vl. obce hl. m. Prahy k pozemku parc. č. 483, k.ú. Motol ve vl. MČ Praha 5.

 

 žadatel: Odbor ochrany prostředí MČ P5

 

Předkládá: Odbor správy majetku ? p. Končolová

 

Stanovisko KM a OA:

       KM a OA doporučuje RMČ neschválit záměr přičlenění asfaltové otočky, která je částí pozemku parc. č. 1851 ve vl. obce hl. m. Prahy, ke komunikaci Upolínova, parc. č. 483, k.ú. Motol ve vlastnictví MČ Praha 5.

7/0/0

 

 

 

 

 

 

 

5/03/2003

žádost:  Žádost o stanovisko k pronájmu pozemku parc. č. 200/1, k.ú. Jinonice z vl. obce hl. m. Prahy ? prodej použitých automobilů.

 

Žadatel:  MHMP OOA Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku ? p. Končolová

 

Stanovisko KMa OA:

        KM a OA doporučuje RMČ  neschválit záměr pronájmu  pozemku parc. č. 200/1, k.ú. Jinonice o výměře 1348 m2 z vl. obce hl. m. Prahy za účelem prodeje použitých autodílů a ukládá OSM MČ Praha 5 prověřit možnost výpovědi NS na pozemek 200/2, k.ú. Jinonice.

7/0/0

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

OA 5/01/2003

 

Žádost:  Žádost o navázání  na  NS po zaniklé Městské hygienické stanici Praha ? nový uživatel Hygienická stanice hl. m. P.

Žadatel: Městská hygienická stanice Praha

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? p. Synková

Stanovisko KM a OA:

    KM a OA  doporučuje RMČ :

schválit uzavření nové nájemní smlouvy na část pozemku č. parc. 2968 (nyní část č. parc. 2968/1) v k.ú. Smíchov na  1 parkovací stání č. 45 z Městské hygienické stanice Praha  na Hygienickou stanici hl. m. P. za cenu  Kč 6.100,-/rok o výměře 12,5 m2 (parkování 24 hod. denně).

7/0/0.

OA 5/02/2003

Žádost: Uzavření smlouvy o poskytování právních služeb mezi MČ  Praha 5 a JUDr. Ludvíkem Černým , advokátem, Turnovská 7/379, Praha 8.

 

 

 

 

Žadatel:  RMČ Praha 5

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? p. JUDr. J. Kubíček

 

Stanovisko KM a OA:

       KM a OA doporučuje RMČ  schválit uzavření právních služeb mezi MČ Praha 5 a JUDr. Ludvíkem Černým, advokátem, Turnovská 7/379, Praha 8.

7/0/0

 

 

OA 5/03/2003

 

Žádost: Žádost společnosti Project International, a.s. o pronájem části objektu U Šalamounky 2/2664 pro základnovou stanici GSM Oskar společnosti Český Mobil, a.s.

 

Žadatel:  Společnost Project International, a.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? H. Hodová

 

Stanovisko KM a OA:

        KM a OA doporučuje RMČ schválit :

pronájem části objektu U Šalamounky 2/2664 pro základnovou stanici GSM Oskar společnosti Český Mobil, a.s. za částku 80.000,- Kč ročně.

7/0/0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OA 5/04/2003

 

Žádost: Nabídka na odkoupení spoluvlastnických podílů pozemků č. parc. 1479/66 a 1479/148 v k.ú. Košíře.

Žadatel: vlastníci pozemku.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? P. Synková

 

Stanovisko KM a OA:

        KM a OA  doporučuje RMČ souhlasit se záměrem odkoupení id. 42/128 pozemků č. parc. 1479/148 o výměře 397 m2 ? zastavěno mateřskou školou a č.parc. 1479/66 tvoří zahradu za cenu stanovenou znaleckým posudkem od spoluvlastníků pí Zuzany Baumrukové-Noëlové, Praha 6,  K Matěji 20 (id. 3/32), p. ing. Jana Hnátka, Praha 10, Hornoměcholupská 37 (id. 9/128), p. ing. Jaroslava Hnátka, Praha 2, Na Folimance 7 (id. 9/128) a pí. Edity Táborské, USA ? Austrin, Glen Arbor Way čp. 3901 (id. 2/32.)

7/0/0

 

 

 

NP 5/01/2003

 

Žádost: NP ? pronájmy na základě vyvěšení.

 

Žadatel: zájemci o pronájem

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Z. Jáchym

 

Stanovisko KM a OA:

 

        KM a OA  doporučuje RMČ schválit pronájmy na základě vyvěšení:

1.      Plzeňská 442a/209, Praha 5 ? Košíře (nabídka NP č. 05)

Ing.  Group czech republic, s.r.o., za 1.500,-Kč/m2/rok, doba neurčitá.

2.      Ke Koulce 462/13, Praha 5 ? Smíchov  (záměr NP č. 04)

   KASI Bohemia s.r.o., za 1.400,- Kč/m2/rok, doba neurčitá.

7/0/0.

 

NP 5/02/2003

 

Žádost: NP ? Svornosti 1497/1, Praha 5 ? Smíchov, pan Josef Zelinka a pan Svatopluk Baďura ? žádost o prodloužení nájemní smlouvy.

 

Žadatel: pan Zelinka  Josef a pan Baďura Svatopluk

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Z. Jáchym

 

Stanovisko KM a OA:

         KM a OA  doporučuje RMČ schválit zveřejnění NP Svornosti 1497/1, Praha 5 ? Smíchov na úřední desku MČ P ? 5 obvyklým způsobem na dobu 15 dnů se záměrem pronajmout tento prostor panu Josefu Zelinkovi a panu Svatopluku Baďurovi na dobu určitou ? 10 let za cenu 1100,- Kč/m2/rok za autodílnu a za  680,- Kč/m2/rok za ostatní prostory (garáže) za předpokladu vrácení nebytového prostoru 1 + 1, umístěného v suterénu domu Svornosti 1497/1 pro potřeby ÚMČ Praha 5.

8/0/0

NP 5/03/2003

 

Žádost:   Nebytové prostory ? U Okrouhlíku 38, Praha 5 ? Smíchov, JUNÁK ? svaz skautů a skautek ČR středisko Mawadani, odd. 47 zast. panem Martinem Vítkem ? oznámení o změně názvu subjektu a žádost o změnu nájemní smlouvy.

 

 

 

 

Žadatel:  Martin Vítek

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Z. Jáchym

 

Stanovisko KM a OA:

    Materiál stažen z programu.

8/0/0

 

NP 5/04/2003

 

Žádost: Nebytové prostory ? Plzeňská 198/49, Praha 5 ? Košíře, pan Josef Kopecký ? ukončení nájemní smlouvy.

 

Žadatel: Josef Kopecký

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Z. Jáchym

 

Stanovisko KM a OA:

       KM a OA doporučuje RMČ  schválit

ukončení nájemní smlouvy NP Plzeňská 198/49 panu Josefu Kopeckému dohodou k 28.2.2003 za předpokladu úhrady dlužné částky do konce února t.r.

8/0/0

NP 5/05/2003

 

Žádost: Nebytové prostory ? Bozděchova  9/637, Praha 5 ? Smíchov, ACCT-Rakousko-česká poradní a obchodní spol. s.r.o., žádost o pronájem NP.

Žadatel:  ACCT spol. s r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Z. Jáchym

Stanovisko KM a OA:

     KM a OA doporučuje RMČ schválit zveřejnění NP Bozděchova 9/637, Praha 5 ? Smíchov na úřední desku MČ Praha 5 obvyklým způsobem na dobu min. 15 dnů se záměrem pronajmout tento prostor společnosti ACCT-Rakousko-české poradní a obchodní spol. s r.o. za cenu 250,- Kč/m2/rok.

8/0/0

 

 

NP 5/06/2003

 

Žádost:  Nebytové prostory ? Lidická 40/291, Praha 5 ? Smíchov, Josef Tříska, žádost o prominutí nájemného.

Žadatel:  Josef Tříska

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Z. Jáchym

Stanovisko KM a OA:

           KM a OA doporučuje RMČ schválit Josefu Třískovi prominutí základního nájemného v plné výši za NP v ul. Lidická 40/291, Praha 5 ? Smíchov za měsíce únor a březen 2003, tj. celkem: 114.082,- Kč.

8/0/0

NP 5/07/2003

 

Žádost:  Nebytové prostory ? Štefánikova 40/278, Praha 5 ? Smíchov, Ing. Petr a Juliana Janečkovi, žádost o poskytnutí slevy z nájemného.

Žadatel:  Manželé Janečkovi

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Z. Jáchym

Stanovisko KM a OA:

      KM a OA doporučuje RMČ schválit  ing. Petru a Lulianě Janečkovým poskytnutí slevy ve výši 15% z měsíčního nájemného (tj. 4.404,60 Kč) za NP Štefánikova 40/278, Praha 5 ? Smíchov za dobu od 1.10.2002 do doby ukončení provedení oprav.  Celková cena:  22.500,- Kč.

8/0/0

 

NP 5/08/2003

 

Žádost:  Nebytové prostory ? Zborovská 30/1074, Praha 5 ? Smíchov, Družstvo pro rekreační bydlení, žádost o schválení podnájemní smlouvy.

Žadatel:  Družstvo pro rekreační bydlení

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Z. Jáchym

Stanovisko KM A OA:

      Materiál stažen z programu.

8/0/0

NP 4/09/2003

 

Žádost: Nebytové prostory ? Nám. 14. října 10/2173, pronájem na základě vyvěšení.

Žadatel:  zájemci o pronájem

Předkládá:   Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Z. Jáchym

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KM A OA:

        KM a OA doporučuje RMČ  schválit:

pronájem NP  Nám. 14. října 10/2173, Praha 5 ? Smíchov (nabídka NP č. 80) společnosti BRAIN TRUST, s.r.o., za 520,- Kč/m2/rok, doba určitá na 10 let s násl. opcí na dalších 5 let a to s principem umožnění odpisování technického zhodnocení majetku obce a s poskytnutím slevy za prokázané provedené stavební  opravy odsouhlasené pronajímatelem.

8/0/0

Odložené  materiály:

Část majetková

OA 3/02/2003

 

Žádost:  KM a OA

 

Předkládá:  Odbor správy majetku ? p. Synková 

Stanovisko  KM a OA:

     OSM zmapuje všechny zahrádkářské kolonie a zjistí charakter všech staveb v těchto zahrádkářských koloniích, do 30.6.2003 předloží tento přehled komisi.

 

 

Část  obchodních aktivit

 

OA 2/03/2003

 

žádost: Informace o výsledku záměru pronájmu objektu Na Pláni, stojícího na parcele č. 1593/1, k.ú. Smíchov

Žadatel: RMČ Praha 5

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit ? p. Hodová

Stanovisko MK a OA:

      Materiál odložen, nutno zajistit prodloužení stavby dočasné, min. na 2 roky a dále pronajmout za minimální nájemné ve výši 250,- Kč/m2/rok.

6/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 3/02/2003

 

Žádost: Nebytové  prostory ? Vítězná 11/530, Praha 5- Malá Strana, Vlasta Zmožková, žádost o snížení, popř. prominutí nájemného.

Žadatel:  Vlasta Zmožková

Předkládá: Odbor obchodních aktivit  - ved. ing. Z. Jáchym

Stanovisko KM a OA:

    Materiál odložen

6/0/1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Na  stůl:

 

NP 5/10/2003

 

Žádost:  Nebytové prostory ? Radlická 70/571, Praha 5 ? Smíchov, Michal Kostelecký, žádost o ukončení nájmu dohodou.

Žadatel: Michal Kostelecký

Předkládá: odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KM a OA:

       KM a OA doporučuje RMČ schválit Michalu Kosteleckému ukončení nájmu  NP Radlická 70/571, Praha 5 ? Smíchov dohodou k 28.2.2003 za podmínky uhrazení  dluhu do doby předání NP.

8/0/0

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

 

Konec zasedání majetkové komise: 17,- hod.

6 KM a OA se koná dne 10.3.2003 v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5.

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:24.2.2003 Jiřina Zavadilová                      Ondřej GÁL

tajemnice                                 předseda KM a OA

                                                      MČ Praha 5

 

Přečteno: 4127x
Publikováno: 03.03.2003, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout