Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2003

 
 
 

4.zápis ze dne 10.2.2003

Z Á P I S

ze 4.  zasedání komise majetkové a obchodních aktivit

konané dne 10.2.2003

Počet členů KM a OA        11

Přítomno:                              8

Omluveno:                            3

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

4/01/2003

 

žádost:  Žádost o svěření pozemkových parcel č. 1796/2, 1798/109, 1798/111, 1798/155 ? ostatní plocha, v k.úz. Hlubočepy, do správy MČ Praha 5.

 

Žadatel:  OOA  MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku ? p. Fořtová

 

Stanovisko KM a OA::

      KM a OA doporučuje RMČ souhlasit se svěřením pozemkových parcel č. 1796/2, 1798/109, 1798/111, 1798/155 v k.úz. Hlubočepy.

4/0/0

 

 

4/02/2003

 

žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji 128/576 pozemku parc. č. 315, k.ú. Radlice z vl. obce hl. m. Prahy ? spoluvlastnický podíl.

 

 žadatel: OOA MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku ? p. Končolová

 

Stanovisko KM a OA:

       KM a OA doporučuje RMČ schválit záměr prodeje  128/576 pozemku parc. č. 315, k.ú. Radlice z vl. obce hl. m. Prahy ? spoluvlastnický podíl.

4/0/0

 

 

 

 

 

 

 

4/03/2003

žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 4857/4, k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy ? pozemek přilehlý k pozemku ve vl. žadatele.

 

Žadatel:  MHMP OOA Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku ? p. Končolová

 

Stanovisko KMa OA:

        KM a OA doporučuje RMČ  schválit záměr prodeje pozemku par. Č. 4857/4, k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy vlastníkům sousedního pozemku parc. č. 4857/5, k.ú. Smíchov.

4/0/0

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

OA 4/01/2003

 

Žádost:  Vypořádání majetkoprávních vztahů k pozemkům v ?usedlosti Konvářka? tj. pozemkům č. parc. 786/1 a 784/3 v k.ú. Smíchov.

Žadatel: MHMP OOA Praha 1

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? p. Synková

Stanovisko KM a OA:

    KM a OA  doporučuje RMČ :

I.  revokovat částečně usnesení OR čj. 20/661/98 v bodě I. týkající se pronájmu pozemku č. parc. 786/1 za cenu Kč 5,-/m2/rok takto:

souhlasí

se záměrem prodeje části pozemku č. parc. 786/1 o výměře cca 1.100 m2 v k.ú. Smíchov p. Vl. Satému, bytem Praha 5, Na Konvářce 192/24 za cenu Kč 200,-/m2.

II.                 souhlasí

se záměrem prodeje části pozemku č. parc. 786/1 o výměře cca 280 m2 a č.parc. 784/3 o výměře 317 m2 v k.ú. Smíchov za cenu Kč 100,-/m2 majitelům nemovitostí čp. 192, 1727, 3141 vše v k.ú. Smíchov.  GP zajistí a zaplatí kupující.

4/0/0

OA 4/02/2003

Žádost: Žádost Zdravotnického zařízení Smíchov a Sdružení soukromých lékařů Prahy 5 o snížení ročního nájmu pro Sdružení soukromých lékařů Prahy 5 v dosud nepodepsané nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor v ZZ Smíchov, Kartouzská 6.

 

 

 

Žadatel:  Zdravotnické zařízení Smíchov a Sdružení soukromých lékařů Prahy 5

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? p. Hodová

 

Stanovisko KM a OA:

       KM a OA doporučuje RMČ  schválit  snížení ročního nájmu pro Sdružení soukromých lékařů Prahy 5 v dosud nepodepsané nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor v ZZ Smíchov, Kartouzská 6, budova B, místnost č. 016A a část předsíně č. 016 za poloviční nájemné ve výši 5.872,50 Kč/rok.

4/0/0

 

 

NP 4/01/2003

 

Žádost: Nebytové prostory ? Ke Koulce 1167/10, Praha 5 ? Smíchov, nové nájemní smlouvy pro Jiřího Fafejtu, Jana Valtra a Roberta Tesaře.

 

Žadatel:  Jiřina Vejvodová, Ke Koulce 10/1167

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Z. Jáchym

 

Stanovisko KM a OA:

        KM a OA doporučuje RMČ schválit :

1.      návrh nájemní smlouvy na NP Ke Koulce 1167/10 Praha 5 ? Smíchov pro pana Jiřího Fafejtu

2.      návrh nájemní smlouvy na NP Ke Koulce 1167/10 Praha 5 ? Smíchov pro pana Jana Valtra

3.      návrh nájemní smlouvy na NP Ke Koulce 1167/10 Praha 5 ? Smíchov pro pana Roberta Tesaře

za podmínky, že zveřejní NP Ke Koulce 1167/10 ? Smíchov na úřední desku MČ Praha 5 obvyklým způsobem na dobu 15 dnů se záměrem pronajmout tyto prostory nájemcům Jiřímu Fafejtovi, Janu Tesařovi a Robertu Valtrovi.

4/0/0

 

 

NP 4/02/2003

 

Žádost: NP ? Radlická 47/2054, nová nájemní smlouva pro Ivetu Jehličkovou.

Žadatel: HC Reality, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Z. Jáchym

 

Stanovisko KM a OA:

        KM a OA  doporučuje RMČ schválit  nájemní smlouvu na NP Radlická 47/2054, Praha 5 ? Smíchov pro Ivetu Jehličkovou za podmínky zveřejnění NP za podíl MČ P-5 na úřední desku obvyklým způsobem na dobu min. 15 dnů se záměrem pronajmout tento prostor Ivetě Jehličkové.

4/0/0

 

NP 4/03/2003

 

Žádost: NP ? Holečkova 28/2172, Pavel Cmíral a Lubor Kazda, odstoupení od smlouvy o pronájmu.

 

Žadatel: Pavel Cmíral a Lubor Kazda.

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Z. Jáchym

 

Stanovisko KM a OA:

 

        KM a OA  doporučuje RMČ schválit dodatek k nájemní smlouvě (č. 235/94) na NP Holečkova 28/2172, Praha 5 ? Smíchov, kterým se mění nájemce NP z Lubora Každý a Pavla Cmírala na Lubora Kazdu.

4/0/1

 

NP 4/04/2003

 

Žádost: NP ? Zborovská 46/889, Praha 5 ? Smíchov, Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha, žádost o změnu nájemce.

 

Žadatel: Centrum pro zdravotně postižení kraje Praha

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Z. Jáchym

 

Stanovisko KM a OA:

         KM a OA  doporučuje RMČ schválit zveřejnění NP Zborovská 46/889, Praha 5 Smíchov na úřední desku MČ P-5 obvyklým způsobem na dobu 15 dnů se záměrem pronajmout tento prostor občanskému sdružení Centrum pro zdravotně postižené kraje za nájemné ve výši 260,- Kč/m2/rok.

5/0/0

NP 4/05/2003

 

Žádost:   Nebytové prostory ? Plzeňská 441/207, Praha 5 ? Košíře, paní Helena Kotroušová ? žádost o změnu nájemní smlouvy.

 

Žadatel:  Helena Kotroušová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Z. Jáchym

Stanovisko KM a OA:

     KM a OA doporučuje RMČ schválit zveřejnění NP Plzeňská 441/207, Praha 5 ? Košíře na úřední desku MČ P-5 obvyklým způsobem na dobu 15 dnů se záměrem pronajmout tento prostor spol. ASKRO, s.r.o. za nájemné ve výši 2.400,- Kč/m2/rok.

5/0/0

NP 4/06/2003

 

Žádost: Nebytové prostory ? Nám. 14. října 11/802, Praha 5 ? Smíchov, návrh na zrušení usnesení RMČ a využití NP.

 

Žadatel: OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Z. Jáchym

 

Stanovisko KM a OA:

       KM a OA doporučuje RMČ

I.                   zrušit usnesení RMČ P-5 č. 27/1628/2002 ze dne 14.1.2002

II.                 doporučuje schválit využití nebytového prostoru Nám. 14. října 11/802, Praha 5 ? Smíchov

a)      pro umístění Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 (CSOP) z adresy Klicperova 7, Praha 5 ? Smíchov

5/0/0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NP 4/07/2003

 

Žádost: Nebytové prostory ? Nádražní 21/29, Praha 5 ? Smíchov, žádost sdružení nájemců na nevybrání kauce při uzavření NS.

Žadatel:  sdružení nájemců J. Zajíček, J. Kolanda, M. Vištejn

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Z. Jáchym

Stanovisko KM a OA:

     KM a OA doporučuje RMČ schválit že při uzavírání nájemních smluv na pronajímané nebytové prostory na adrese Nádražní 21/29, Praha 5 ? Smíchov po společnosti VEKOMAC a p. Kuškovi (suterén) nebudou vybírány kauce, nýbrž pouze stanovena podmínka úhrady dlužných částek na ušlém nájemném a to až do výše 621.309,- Kč celkem.

6/0/0

NP 4/08/2003

 

Žádost:  Nebytové prostory ? Janáčkovo nábřeží 43/476, Praha 5 ? Smíchov, Jiří Miška VIA LUCIS STUDIO, žádost o pokračování v neplacení nájemného.

Žadatel:  Jiří Miška VIA LUCIS STUDIO

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Z. Jáchym

 

 

 

 

 

Stanovisko KM a OA:

           KM a OA doporučuje RMČ schválit Jiřímu Miškovi VIA LUCIS STUDIO pokračování v prominutí základního nájemného v plné výši za NP v ul. Janáčkovo nábř. 43/476, Praha 5 ? Smíchov za měsíc leden až duben 2003, tj. celkem 46.412,- Kč.

5/0/0

NP 4/09/2003

 

Žádost:  Nebytové prostory ? Zborovská 30/1074, Praha 5 ? Smíchov, Vydavatelství 2000, s.r.o., žádost o prodloužení prominutí platby nájemného.

Žadatel:  Vydavatelství 2000, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Z. Jáchym

Stanovisko KM a OA:

      KM a OA doporučuje RMČ schválit Vydavatelství 2000, s.r.o. pokračování v prominutí základního nájemného v plné výši za NP v ul. Zborovská 30/1074, Praha 5 ? Smíchov za měsíce listopad a prosinec 2002, tj. celkem 53.894,- Kč.

5/0/0

 

NP 4/10/2003

 

Žádost:  Nebytové prostory ? pronájmy na základě vyvěšení.

Žadatel:  žadatelé o pronájmy NP

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Z. Jáchym

Stanovisko KM A OA:

      KM a OA doporučuje RMČ  schválit pronájmy nebytových prostor na základě vyvěšení:

1.      Brožíkova 1/15, Praha 5 ? Košíře (nabídka NP č. 01)

Josef Štemprok, za 1.650,- Kč/m2/rok, doba neurčitá

2.      Janáčkovo nábřeží 37/479, Praha 5 ? Smíchov (nabídka NP č. 03)

Jana Skotalová, za 1.500,- Kč/m2/rok, doba neurčitá

5/0/0

NP 4/11/2003

 

Žádost: Nebytové prostory ? Janáčkovo nábřeží 9/84, Praha 5 ? Smíchov, Jiří Kratochvíl ? KRBY, žádost o pokračování v nájmu.

Žadatel:  Jiří Kratochvíl

Předkládá:   Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Z. Jáchym

 

 

 

Stanovisko KM A OA:

        KM a OA doporučuje RMČ  trvat na usnesení RMČ č. 1/40/2002 ze dne 3.12.2002, k 30.11.2002 byla podepsána dohoda, trvat na uvolnění prostor  a předání nájemci.

5/0/0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odložené  materiály:

Část majetková

OA 3/02/2003

 

Žádost:  KM a OA

 

Předkládá:  Odbor správy majetku ? p. Synková 

Stanovisko  KM a OA:

     OSM zmapuje všechny zahrádkářské kolonie a zjistí charakter všech staveb v těchto zahrádkářských koloniích, do 30.6.2003 předloží tento přehled komisi.

 

 

Část  obchodních aktivit

 

OA 2/03/2003

 

žádost: Informace o výsledku záměru pronájmu objektu Na Pláni, stojícího na parcele č. 1593/1, k.ú. Smíchov

Žadatel: RMČ Praha 5

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit ? p. Hodová

Stanovisko MK a OA:

      Materiál odložen, nutno zajistit prodloužení stavby dočasné, min. na 2 roky a dále pronajmout za minimální nájemné ve výši 250,- Kč/m2/rok.

6/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 3/02/2003

 

Žádost: Nebytové  prostory ? Vítězná 11/530, Praha 5- Malá Strana, Vlasta Zmožková, žádost o snížení, popř. prominutí nájemného.

Žadatel:  Vlasta Zmožková

Předkládá: Odbor obchodních aktivit  - ved. ing. Z. Jáchym

 

Stanovisko KM a OA:

    Materiál odložen

6/0/1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

5 KM a OA se koná dne 24.2.2003 v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5.

 

 

 

 

 

 

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

 

Konec zasedání majetkové komise: 17,00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:11.2.2003

 Jiřina Zavadilová                      Milan JANČÍK

tajemnice KM a OA                        starosta

                                                      MČ Praha 5

 

Přečteno: 4254x
Publikováno: 03.03.2003, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout