Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2003

 
 
 

2. zápis ze dne 13.1.2003

Z Á P I S

z 2.  zasedání komise majetkové a obchodních aktivit

konané dne 13.1. 2003

Počet členů komise MKaOA        11

Přítomno:        9

Omluveno:       1

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

2/01/2003

 

žádost:  Návrh plánu oprav domovního a bytového fondu  spravovaného správními firmami Centrou, ACCT, Správou budov a ostatními správci v roce 2003.

 

Žadatel:  RMČ Praha 5

 

Předkládá: Odbor správy majetku ? p. Cejnar M.

 

Stanovisko MK a OA::

      Materiál odložen k projednání v příští komisi.

6/0/0

 

 

2/02/2003

 

žádost:  Uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 2472/2, k.ú. Smíchov.

 

 žadatel: Jaroslav Němec

 

Předkládá: Odbor správy majetku ? p. Prokopcová

 

Stanovisko MK a OA:

       MK a OA doporučuje RMČ schválit pronájem části pozemku parc. č. 2472/2, k.ú. Smíchov o výměře 475 m2 za částku 200,- Kč/m2/rok tj. celkem 95.000,- Kč panu J. Němcovi, bytem Kmochova 1/825 za účelem provozování zahradní restaurace  - na dobu neurčitou.

6/0/0

 

 

 

 

 

 

2/03/2003

žádost:  Uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 301, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel: Jiří Zajíček

Předkládá: Odbor správy majetku ? p. Prokopcová

 

Stanovisko MK a OA:

        MK a OA doporučuje RMČ  schválit pronájem  části pozemku parc. č. 301, k.ú. Radlice o výměře 20 m2 za částku 500,- Kč/m2/rok tj. celkem 10.000,- Kč panu Jiřímu Zajíčkovi, bytem Pelhřimov , Sdružená 1685 a panu Jaroslavu Kolandovi, bytem Praha 6, Makovského 1224/21 na dobu trvání stavby do roku 2011, s možností prodloužení.

6/0/0

 

2/04/2003

 

žádost:  Žádost o stanovisko ke směně podílu 8/128 parcely 1479/53, k.ú. Košíře z vl. obce hl. m. Prahy za parc. č. 1473/153, k.ú. Košíře ve vl. fyzických osob.

Žadatel: MHMP OOA Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku ? p. Končolová

Stanovisko MK a OA:

       KM a OA doporučuje RMČ   schválit směnu  8/128 parcely 1479/53, k.ú. Košíře z vl. obce hl. m. Prahy za parc. č. 1473/153, k.ú. Košíře ve vl. fyzických osob.

6/0/0

 

2/05/2003

 žádost: Žádost o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 1681, k.ú. Hlubočepy o výměře     17 m2, z vl. obce hl. m. Prahy.

 

 Žadatel:  MHMP OOA Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku ? p. Prokopcová

Stanovisko MK a OA:

      MK a OA doporučuje RMČ schválit záměr úplatného převodu pozemku parc. č. 1681, k.ú. Hlubočepy o výměře 17 m2, z vl. obce hl. m. Prahy ? za účelem scelení pozemků.

6/0/0

 

 

 

 

 

 

 

2/06/2003

 

Žádost:  Žádost  o stanovisko k úplatnému převodu id. 128/576 pozemků parc. č. 316/1, 316/2 a 317, k.ú. Radlice, z vl. obce hl. m. Prahy.

Žadatel: MHMP OOA Praha 1

 

Předkládá:  Odbor správy majetku ? p. Prokopcová

Stanovisko MK a OA:

      MK a OA doporučuje RMČ schválit záměr úplatného převodu id. podílu 128/576 pozemků parc. č. 316/1 o celkové výměře 17.008 m2, 316/2 o celkové výměře 8.610 m2 a 317 o celkové výměře 4.467 m2, k.ú. Radlice z vl. obce hl. m. Prahy ? za účelem využití předkupního práva spoluvlastníkům zbývajícího id. podílu 448/576 z výše uvedených pozemků.

6/0/0

2/07/2003

 

Žádost: Žádost  o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 373/13, k.ú. Motol o výměře 3 m2, z vl. obce hl. m. Prahy.

Žadatel: MHMP OOA Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku -  p. Prokopcová

Stanovisko MK a OA:

       MK a OA doporučuje RMČ schválit záměr  úplatného převodu části pozemku parc. č. 373/13, k.ú. Motol o výměře 3 m2, z vl. obce hl. m. Prahy ? za účelem umístění kontejnerů.

6/0/0

 

2/08/2003

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji id. ½ pozemku parc. č. 2444, k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy.

 

Žadatel: OOA MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku ? p. Prokopcová

 

Stanovisko MK a OA:

  MK a OA doporučuje RMČ  schválit záměr úplatného převodu id. ½ pozemku parc. č. 2444, k.ú Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy ? za účelem scelení pozemku.

6/0/0

 

 

 

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

OA 2/01/2003

 

Žádost:  Společný prodej domu čp. 341 se stav. poz. parc. č. 3019, k.ú. Smíchov, LV 2722, Kroftova 16, Praha 5, spoluvlastníci id. ¾ obec hl. m. Prahy ? MČ Praha 5, id. 1/8 Helena Blaženínová a id. 1/8 Irena Rothová.

Žadatel: spoluvlastníci domu čp. 341

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? p. Bělohlávková

Stanovisko KM a OA:

    KM a OA  doporučuje RMČ:

I.  revokovat usnesení 25/1611/2002 takto:

souhlasí se společným prodejem nemovitostí, domu čp. 341 se stav. poz. parc. č. 3019, k.ú. Smíchov, LV 2722, Kroftova 16, Praha 5, právnické osobě ustavené z oprávněných nájemníků bytů za kupní cenu celkem 4, 568.470,- Kč, to je za id. ¼ pro spoluvlastnice  1, 142.000,- Kč a za id ¾ pro MČ Praha 5  3,426.470,-  Kč.

6/0/0

OA 2/02/2003

Žádost: Informace o výsledku záměru pronájmu štítové zdi domu čp. 2076, Plzeňská 174, k.ú. Smíchov.

Žadatel:  OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? p. Hodová

Stanovisko KM a OA:

       KM a OA doporučuje RMČ  schválit pronájem štítu domu čp. 2076, k.ú. Smíchov, Plzeňská 174 k využití pro reklamní účely společnosti REKAL s.r.o. za částku 120.000,- ročně.

6/0/0

 

 

OA 2/03/2003

Žádost:  Informace o výsledku záměru pronájmu objektu Na Pláni, stojícího na parcele č. 1593/1, k.ú. Smíchov.

Žadatel:  RMČ Praha 5

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? p. Hodová H.

 

 

 

 

Stanovisko KM a OA:

     Materiál odložen, nutno  zajistit prodloužení stavby dočasné, minim. na 2 roky a dále pronajmout za minimální nájemné ve výši 250,- Kč/m2/rok.

6/0/0

NP 2/01/2003

 

Žádost: NP -  Ke Koulce 462/13, Praha 5 ? Smíchov, JMJ s.r.o., Radlická 19, žádost o změnu nájemce NP.

 

Žadatel:Firma JMJ ? Radlická s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Z. Jáchym

 

Stanovisko KM a OA:

        KM a OA doporučuje schválit zveřejnění NP Ke Koulce 462/13, Praha 5 ? Smíchov na úřední desku MČ Praha 5 obvyklým způsobem na dobu 15 dnů se záměrem pronajmout tento prostor společnosti KASI Bohemia, s.r.o. za nájemné ve výši 1.400,- Kč/m2/rok. Doložit živnostenský list.

6/0/1

 

 

 

NP 2/02/2003

 

Žádost: NP ? Radlická 112/2070, Praha 5 ? Smíchov, Václav Šírek, žádost o prodloužení neplacení nájemného.

 

Žadatel: Václav Šírek

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Z. Jáchym

 

Stanovisko KM a OA:

       Materiál odložen, doplnit o podmínky pronájmu NP p. V. Šírkovi, doložit nabídku výběrového řízení.

7/0/0

 

 

NP 2/03/2003

 

Žádost: NP ? Drtinova 18/343, Praha 5 ? Smíchov, TECHart systems, s.r.o., žádost o povolení provedení oprav a odbydlení nákladů

 

Žadatel: Společnost TECHart systems, s.r.o.

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Z. Jáchym

 

 

 

 

Stanovisko KM a OA:

        KM a OA  doporučuje RMČ schválit společnosti TECHart systems, s.r.o. provedení oprav k odstranění vlhkosti v NP Drtinova 18/343, Praha 5 ? Smíchov s tím, že  prokázané  vynaložené náklady na opravu bude nájemce odbydlovat, nejdéle však po dobu jednoho roku ? tj. 126.168,- Kč.

7/0/0

 

 

NP 2/04/2003

 

Žádost: NP ? Plaská 12/613, Praha 5 ? Malá Strana, Ušní sanatorium, spol. s.r.o., žádost o schválení podnájemní smlouvy.

 

Žadatel: Ušní sanatorium, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Z. Jáchym

 

Stanovisko KM a OA:

         KM a OA  doporučuje RMČ schválit podnájemní smlouvu na část NP (2 místnosti) Plaská 12/613, Praha 5 ? Malá Strana, uzavřenou mezi nájemcem NP  společností Ušní sanatorium, s.r.o. a podnájemcem MUDr. Naděždou Barešovou.

7/0/0

Odložené  materiály

 

Část  obchodních aktivit

 

NP 1/01/2003

 

žádost: Pronájmy na základě vyvěšení.

Žadatel: zájemci o pronájem

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Z. Jáchym

Stanovisko MK a OA:

     Materiál odložen, provést místní šetření, doplnit v obou bodech a předložit na příští komisi.

8/0/0

 

NP 1/02/2003

 

žádost: Pronájem nebytového prostoru Ostrovského 2/33, Praha 5 ? Smíchov.

Žadatel: zájemci o pronájem

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Z. Jáchym

Stanovisko MK a OA:

      Materiál odložen, předložit projekty nabídek.

8/0/0

Doplnění k odloženému bodu:

Stanovisko KM a OA:

        KM a OA  doporučuje RMČ schválit pronájem NP Ostrovského 2/33, Praha 5 ? Smíchov v pořadí:

1.      B.T.K, s.r.o., Štěpánská 16, Praha 1, občerstvení  ?fast food?, nájemné 7.300,- Kč/m2/rok, doba neurčitá.

2.      Antonín Krůta, Kozácká 5, Praha 10, občerstvení, nájemné 8.000,- Kč/m2/rok, doba neučitá.

3/0/3

Dle návrhu p. Stránského:

Pořadí:  1. Antonín Krůta,  Kozácká 5, Praha 10

                2.B.T.K, s.r.o. Štěpánská 16, Praha 1

3/0/3

NP 1/06/2003

žádost:  NP ? Machatého 8/862, Praha 5 ? Hlubočepy, Romana Kalousová, žádost o snížení nájemného

Žadatel:  Romana Kalousová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ved. ing. Z. Jáchym

Stanovisko MK:

       Materiál odložen, předložit záznam z výběrového řízení, případně jaké investice a úpravy byly provedeny.

7/0/0

Doplnění bodu:

Na stůl:

Stanovisko KM a OA:

   KM a OA doporučuje RMČ neschválit Romaně Kalousové snížení nájemného za NP v ul. Machatého 8/862, Praha 5 ? Hlubočepy z částky 1.700,- na 800,- Kč/m2/rok.

7/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na stůl:

 

NP 2/05/2003

 

Žádost: Nebytové prostory ? pronájmy na základě vyvěšení

Žadatel: zájemci o pronájmy NP

Předkládá: Odbor obchodních aktivit ? ing. Z. Jáchym

Stanovisko KM a OA:

     KM a OA  doporučuje schválit pronájmy na základě vyvěšení ? záměry:

1.1.  Ke Kotlářce 12/1146, Praha 5 ? Košíře (záměr NP č. 91)

Zuzana Zimerhaklová, za 970,- Kč/m2/rok, doba neurčitá

7/0/0

1.2.  Na Neklance 7/1958, Praha 5 ? Smíchov (záměr NP č. 92)

Mgr. Lenka a Václav Měšťanovi, za 400,- Kč/m2/rok, doba neurčitá

7/0/0

1.3.  Plzeňská 144/2467, Praha 5 ? Košíře (záměr NP č. 93)

Linda Pachtová, za 1.000,- Kč/m2/rok, doba neurčitá

7/0/0

1.4.  Janáčkovo nábřeží 37/479, Praha 5 ? Smíchov ( záměr NP č. 94)

Jitka Petrová, za 1.295,- Kč/m2/rok, doba neurčitá

7/0/0

1.5.  Na Skalce 1/1047, Praha 5 ? Smíchov (záměr NP č. 95)

Ak.mal. Olga Bělohradská a Mgr. ak. Mal.  Lucie Seifertová,

Za 250,- Kč/m2/rok, doba neurčitá.

7/0/0

 

1.6.  Štefánikova 21/216, Praha 5 ? Smíchov (záměr NP č. 96)

Bod je odložen na příští komisi, s tím že bude prověřeno skutečné využití NP a pronájem za snížené nájemné bude navrženo pouze pro subjekt který je zastoupen v ZMČ Praha 5.

7/0/0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Začátek zasedání KM a OA: 16 hod.

Konec zasedání KM a OA: 17,30 hod.

 

Příští KM a OA se koná dne : 27.1.2003 v 16 hod. , 6 patro, zasedací místnost  RMČ P5.

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne: 14.1.2003

 Jiřina Zavadilová                        Ondřej Gál

tajemnice  KM a OA                předseda KM a OA

                                                      MČ Praha 5

 

 

Přečteno: 3527x
Publikováno: 25.02.2003, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout