Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2003

 
 
 

1. zápis ze dne 6.1.2003

Z Á P I S

z 1.  zasedání komise majetkové a obchodních aktivit

konané dne 6.1.2003

Počet členů komise KMaOA        11

Přítomno:          10

Omluveno:          1

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

1/01/2003

žádost:  Návrh smlouvy o věcném břemenu na pozemky parc. č. 24 a 152, k.ú. Košíře ve vlastnictví MČ Praha 5 pro Pražskou energetiku a.s.

Žadatel:  PRE a.s.

Předkládá: Odbor správy majetku - p. Končolová

Stanovisko KM a OA::

      KM a OA doporučuje RMČ souhlasit s návrhem  Smlouvy o zřízení věcného břemene na poz. parc. č. 24 a 152, k.ú. Košíře, dle geometrického zaměření, pro Pražskou  energetiku, a.s. se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4.

8/0/0

1/02/2003

žádost: Návrh žádosti Zastupitelstvu hl. m. Prahy o svěření pozemku parc. č. 298/56, k.ú. Motol.

 žadatel: MHMP Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku - p. Končolová

Stanovisko KM a OA:

       KM a OA doporučuje RMČ souhlasit se záměrem žádosti Zastupitelstvu hl. m. Prahy o svěření pozemku parc. č. 298/56, k.ú. Motol o výměře 1950 m2.

8/0/0

1/03/2003

žádost:  Stanovisko k žádosti o úplatný převod pozemků parc. č. 1475/125, 1475/126, 1475/173, 1475/174 (pozemky pod domy ve vl. žadatele) a části pozemku 1479/107, k.ú. Košíře (obslužná plocha)

Žadatel: OOA MHMP Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku - p. Končolová

Stanovisko KM a OA:

        KM a OA doporučuje RMČ  schválit záměr úplatného převodu pozemků parc. č. 1475/125, 1475/126, 1475/173,1475/174, k.ú. Košíře a části pozemku parc. č. 1479/107, k.ú. Košíře z vl. obce hl. m. Prahy - pozemky pod domy ve vlastnictví žadatele s obslužní plochou a doporučuje, aby bylo zároveň jednáno o odprodej celého poz. parc. č. 1479/107.

8/0/0.

1/04/2003

žádost:  Stanovisko k žádosti o směnu pozemků parc. č. 810/1, k.ú. Košíře ve vl. žadatele a pozemku parc. č. 809/2, 829/2, k.ú. Košíře ve vl. obce hl. m. Prahy.

Žadatel: OOA MHMP Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku - p. Končolová

Stanovisko KM a OA:

       KM a OA doporučuje RMČ  schválit  směnu pozemku parc. č. 810/1, k.ú. Košíře a pozemků parc. č. 809/2, 829/2, k.ú. Košíře ve vl. obce hl. m. Prahy - výstavba bytového domu.

7/0/1

 

1/05/2003

 žádost: Žádost MHMP o vyjádření k pronájmu části pozemku č. parc. 174/3 v k.ú. Jinonice.

 Žadatel:  MHMP OOA Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku - p. Synková

Stanovisko KM a OA:

      KM a OA doporučuje RMČ nesouhlasit se záměrem pronájmu části pozemku č. parc. 174/3 v k.ú. Jinonice o výměře 2.000 m2 firmě  AMG - Praha s.r.o.

8/0/0

1/06/2003

Žádost:  Žádost MHMP o vyjádření k prodeji event. Pronájmu části pozemku č. parc. 1649 v k. ú, Hlubočepy.

Žadatel: MHMP OOA Praha 1

Předkládá:  Odbor správy majetku - p. Synková

Stanovisko KM a OA:

      KM a OA doporučuje RMČ souhlasit se záměrem pronájmu části pozemku č. parc. 1649 v k.ú. Hlubočepy o výměře cca 20 m2 (komunikace) z vlastnictví obce hl. m. P. s podmínkou možné rychlé výpovědi a event. při změně využití je nutno požádat odbor dopravy a energetiky o vyjádření.

Smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výp. lhůtou 1 měsíc.

8/0/0

1/07/2003

Žádost: Žádost  MHMP o stanovisko k prodeji pozemku  č. parc. 4942/3  v k.ú. Smíchov vlastníkům sousedních nemovitostí.

Žadatel: MHMP OOA Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku -  p. Synková

Stanovisko KM a OA:

       KM a OA doporučuje RMČ schválit záměr  prodeje pozemku č. parc. 4942/3 v k.ú. Smíchov o výměře 138 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy rod. Brožkovým - vlastníkům sousedních pozemků.

Podmínkou je vyřazení pozemku ze sítě místních komunikací spolu s č. parc. 4942/2 a 4942/4 v k.ú. Smíchov, s tím, že komise doporučuje rovněž prodej pozemku parc. č. 4942/4 a zřízení věcného břemene pro vlastníky sítí uložených v pozemcích.

7/0/1

1/08/2003

Žádost:  Nabídka vlastníka pozemku č. parc. 918 v k.ú. Hlubočepy na odkoupení do vlastnictví MČ Praha 5.

Žadatel: JUDr. K. Slapnička, Praha 9

Předkládá: Odbor správy majetku - p. Synková

Stanovisko KM a OA:

  KM a OA doporučuje RMČ  souhlasit se záměrem nabytí nemovitosti - pozemku č. parc. 918 v k.ú. Hlubočepy o výměře 1.852 m2 (komunikace III. třídy) ve vlastnictví p. Petra Ambrože, bytem Praha  9, Rožemberská 9 za cenu dle znaleckého posudku a pravidel pro výkup pozemků ve vlastnictví fyzických osob zastavěných stavbami ve vlastnictví Hl. m. Prahy a při realizaci investiční výstavby hl. m. Prahy schválených Usnesením Rady ZHNP č. 0608 ze dne 30.5.2000.

8/0/0

1/09/2003

žádost:  Žádost  o pronájem s následným prodejem pozemku č. parc. 1699/3 v k.ú. Košíře.

žadatel:   Michal Rysl, Praha 5

předkládá:  Odbor správy majetku - p. Synková

stanovisko KM a OA:

    KM a OA doporučuje RMČ souhlasit  se záměrem pronájmu pozemku pod garáží č. parc. 1699/3 v k.ú. Košíře o výměře 33 m2 za cenu 30,-/m2/rok p. Michalu Ryslovi, bytem Praha 5, Vejražkova 4 s následným prodejem.

8/0/0

Část  obchodních aktivit

NP 1/01/2003

žádost: Pronájmy na základě vyvěšení.

Žadatel: zájemci o pronájem

Předkládá: Odbor obchodních aktivit - ved. ing. Z. Jáchym

Stanovisko KM a OA:

      Materiál odložen, provést místní šetření , doplnit v obou bodech a předložit na příští komisi.

8/0/0.

NP 1/02/2003

žádost: Pronájem nebytového prostoru Ostrovského 2/33, Praha 5 - Smíchov.

Žadatel: zájemci o pronájem

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit - ved. ing. Z. Jáchym

Stanovisko KM a OA:

      Materiál odložen, předložit projekty nabídek.

8/0/0

NP 1/03/2003

žádost:  Pronájem NP Nádražní 21/29, Praha 5 - Smíchov.

Žadatel:  zájemci o pronájem NP

Předkládá: Odbor obchodních aktivit - ved. ing. Z. Jáchym

Stanovisko KM a OA:

       KM a OA doporučuje RMČ schválit pronájem NP Nádražní 21/29, Praha 5 - Smíchov v pořadí:

1.      Jří Zajíček, Jaroslav Kolanda - nájemci restaurace Corleone, Na Bělidle 42, Praha 5 Smíchov

2.      PEGUINS-PUB. s.r.o., Tomáš Cejnar, nám. 14. října 1278/1, Praha 5 - Smíchov

3.      TANDOORI, s.r.o. Škrétova 10, 120 00  Praha 2

8/0/0

NP 1/04/2003

Žádost:  NP - Nad Kuliškou 1/587,Praha 5 - Košíře, žádost o pronájem NP - 1. - Michaela Vlčková,

2. Oldřich  Galle.

Žadatel:  zájemci o pronájem

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit - ved. ing. Z. Jáchym

Stanovisko KM a OA:

         KM o OA nedoporučuje schválit pronájem NP - garáže Nad Kuliškou 1/587, Praha 5 - Košíře za podíl MČ Praha 5 do doby ukončení probíhajícího prodeje domu.

7/0/0

NP 1/05/2003

žádost:  NP - Štefánikova 51/259, Praha  5 - Smíchov, Drahoslav Pacák, žádost o prominutí nájemného a penále.

Žadatel:  Drahoslav Pacák

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit - ved. ing. Z. Jáchym

Stanovisko KM a OA:

     KM a OA doporučuje schválit Drahoslavu Pacákovi prominutí základního nájemného v plné výši za NP v ul. Štefánikova 51/259, Praha 5 - Smíchov za měsíce září až prosinec 2002, tj. celkem 71.864,- Kč (zákl. nájemné 57.620,- Kč + poplatek z prodlení 14.244,- Kč)

7/0/0

NP 1/06/2003

žádost:  NP - Machatého 8/862, Praha 5 - Hlubočepy, Romana Kalousová, žádost o snížení nájemného.

žadatel:  Romana Kalousová

předkládá:  Odbor obchodních aktivit - ved. ing. Z. Jáchym

stanovisko KM a OA:

     Materiál odložen , předložit záznam z výběrového řízení, případně jaké investice a úpravy byly provedeny.

7/0/0 

 

NP 1/07/2003

žádost:  NP - Štefánikova 27/17, Praha 5 - Smíchov, ZEBRA, spol. s r.o., žádost o poskytnutí slevy z nájemného.

Žadatel:  ZEBRA, spol. s r.o.

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit - ved. ing. Z. Jáchym

Stanovisko KM a OA

      KM a OA doporučuje

1.      neschválit společnosti ZEBRA, s.r.o. poskytnutí slevy z nájemného za NP v ul. Štefánikova 27/17, Praha 5 - Smíchov

2.      schválit společnosti ZEBRA, s.r.o. uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné 67.082,- Kč za NP v ul. Štefánikova  27/17, Praha 5 - Smíchov formou čtyř měsíčních splátek.

7/0/0

NP 1/08/2003

žádost: NP - Újezd 13/414, Praha 5 - Malá Strana. Ing. Karel Muzikář, žádost o poskytnutí slevy z nájemného.

žadatel:  Ing. Karel Muzikář

Předkládá: Odbor obchodních aktivit - ved. ing. Z. Jáchym

Stanovisko KM a OA:

            MK a OA  doporučuje  schválit  Ing. Karlu Muzikářovi  prominutí základního nájemného v plné výši za  P v ul. Újezd 13/414, Praha 5 - Malá Strana za měsíc srpen 2002, tj. 10.336,- Kč.

5/0/2

NP 1/09/2003

žádost:  NP - Štefánikova 30/249, Praha 5 - Smíchov, SEA-NET, s.r.o., žádost o změnu nájemce - rozšíření NS na Hai Hunga.

Žadatel:  SEA-NET, s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit - ved. ing. Z. Jáchym

Stanovisko KM a OA:

         KM  a OA doporučuje

1.      trvat na usn. RMČ č. 5/280/2002 ze dne 19.2.2002- neschvaluje rozšíření NS na pana Hai Huanga.

6/0/0

 

NP 1/10/2003

Žádost:  Nebytové prostory - Bozděchova 9/637, Praha 5 - Smíchov, Karel Šeba, žádost o změnu nájemce NP

Žadatel: Karel Šeba

Předkládá: Odbor obchodních aktivit - ing. Z. Jáchym

Stanovisko KM a OA:

       KM a OA doporučuje schválit zveřejnění NP Bozděchova 9/637, Praha 5 - Smíchov na úřední desku  MČ Praha 5 obvyklým způsobem na dobu 15 dnů se záměrem pronajmout tento prostor společnosti YAO HUA CZ, s.r.o. za nájemné ve výši 4.550,- Kč/m2/rok za podmínky uhrazení dluhu vč. Stávající výše penále do konání  RMČ.

5/0/1

 

 

 

 

 

 

NP 1/11/2003

Žádost:   Nebytové prostory - U Mrázovky 13/2344, Praha 5 - Smíchov, Zdeněk Tomáš, žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu NP.

 Žadatel:  Zdeněk Tomáš

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit - ved. ing. Z. Jáchym

Stanovisko KM a OA:

       KM a OA doporučuje schválit Zdeňku Tomášovi zpětvzetí výpovědi z nájmu NP v ul. U Mrázovky 13/2344, Praha 5 - Smíchov.

6/0/0

OA 1/12/2003

Žádost: Společný prodej  domu čp. 1135 se stav. poz. parc. č. 2057 a zahradou parc. č. 2058, k.ú. Smíchov, LV 2250, Na Václavce 9, Praha 5, spoluvlastníci id. ½ obec hl. m. Praha - MČ Praha 5, id. ¼ paní Alena Barešová a id. ¼ pan Emanuel Němeček, třetí osobě.

 Žadatel: spolumajitelé domu

Předkládá: Odbor obchodních aktivit - p. Bělohlávková

Stanovisko KM a OA:

     KM a OA doporučuje RMČ

I.                   revokovat usnesení RMČ 32/1353/2001 takto:

souhlasí se společným prodejem domu čp. 1135 se stav. poz. parc. č. 2057 a zahradou parc. č. 2058, k.ú. Smíchov, Na Václavce 9, Praha 5, firmě PEGASUS, s.r.o., Na Hutích 3/582, 160 00  Praha 6, zastoupené jednatelkou MUDr. Liběnou Čejkovou, za cenu dle znaleckého posudku tj. 8,244.450,- Kč.

6/0/0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OA 1/13/2003

Žádost:  Žádost budoucí společnosti ALFA-GEO, s.r.o. o uzavření smlouvy  o smlouvě budoucí na pronájem kanceláře a společných prostor v objektu administrativní budovy čp. 1238, Klikatá 90c.

Žadatel:  ALFA-GEO, s.r.o. 

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit - p. Hodová

Stanovisko KM a OA:

       KM  a OA doporučuje RMČ schválit  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí se vznikající společností ALFA-GEO, e.r.o. na pronájem kanceláře o rozměru 15,60 m2 za roční nájemné  1.300,- Kč/m2 a pronájem společných prostor o rozměru 9,30 m2 za roční nájemné 135,-Kč/m2 v objektu administrativní budovy  čp. 1238, Klikatá 90c.

7/0/0

OA 1/14/2003

Žádost: Záměr prodeje areálu bývalé MŠ čp. 206, Na Zlíchově 6, se stav. pozemkem parc. č. 553 a zahradou parc. č. 554, k.ú. Hlubočepy, Praha 5.

Žadatel:  RMČ Praha 5

Předkládá: Odbor obchodních aktivit - p. Slavíková

Stanovisko KM a OA:

       KM a OA doporučuje RMČ souhlasit se záměrem prodeje objektu bývalé MŠ čp. 206, Na Zlíchově 6, se stav. poz. č. 553 a zahradou parc. č. 554, k.ú. Hlubočepy, Praha 5 za cenu minimálně podle znaleckého posudku.

6/0/1

OA 1/15/2003

Žádost: Záměr prodeje bytového domu čp. 269, Zubatého 1, se stav. pozemkem parc. č. 2998, k.ú. Smíchov, Praha 5, dle "Statutu.".

Žadatel: RMČ Praha 5

Předkládá: Odbor obchodních aktivit - p. Slavíková

Stanovisko KM a OA:

     KM a OA doporučuje RMČ souhlasit se záměrem prodeje bytového domu čp. 269, Zubatého 1, se stav. pozemkem parc. č. 2998, k.ú. Smíchov, Praha 5, dle "Statutu."  MČ  Praha 5 zadá zpracovat znalecký posudek.

7/0/0

Na stůl:

NP 1/16/2003

Žádost: NP - Svornosti 18/888, Praha 5 - Smíchov, nájemci 1) Josef Mellen a  2) Vladimír Maruš, žádost o prodloužení neplacení nájemného.

Žadatel: nájemci Mellen a Maruš

Předkládá: Odbor obchodních aktivit - ved. ing. Z. Jáchym

Stanovisko KM a OA:

        KM a OA doporučuje schválit  nájemcům 1) Josefu Mellenovi a 2) Vladimíru Marušovi pokračování v prominutí základního nájemného v plné výši za NP v ul. Svornosti 18/888, Praha 5 - Smíchov za měsíc leden až březen 2003, tj. celkem za podíl MČ P-5  51.594,- Kč.

7/0/0

Různé:

1.Ing. Jaroslav Fiala  vznesl k otázce KAUCÍ u NP návrh, aby  ve výpočtu těchto kaucí nebyly počítány služby. Kauce aby byly vybírány jen z čistého nájemného.

2.      Termíny konání KM a OA:

13.1.2003    v 16,30 hod      zasedací místnost č. 506

 27.1.2003   v 16,30 hod.              dtto-

10.2.2003         dtto                       dtto-

       24.2.2003         dtto                       dtto

       10.3.2003         dtto                        dtto

        24.3.2003        dtto                         dtto

Začátek zasedání KMaOA: 16 hod.

Konec zasedání KM a OA: 18,00 hod.

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne: 7.1.2003

 Jiřina Zavadilová                         Ondřej Gál

 tajemnice  KM a OA             předseda KM a OA                                                                                        

Přečteno: 4549x
Publikováno: 25.02.2003, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout