Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise bezpečnostní a protidrogová šipka doprava Zápisy z jednání - 2012

 
 
 

zápis č. 3

Zápis

ze 3. zasedání Komise bezpečnostní, prevence kriminality a protidrogové

24. 5. 2012

Přítomni: Bc. R. Sedlák, J. Mrázková, Ing. P. Michal, K. Novotný, Ing. O. Velek, npor. M. Černý, plk. Mgr. L. Dytrt

Nepřítomi: Mgr. D. Bubníková, J. Nedvěd, Bc. M. Vocetka

Hosté: PhDr. H. Volechová, JUDr. P. Lachnit, V. Janouškovec

Program:

1)      Schválení programu a zápisu ze 2. zasedání Komise

2)      Akce pořádané MČ v rámci prevence kriminality

3)      Situace na drogové scéně v Praze 5

4)      Schválení statutu komise a memoranda

5)      Různé

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hlasování: pro / proti / zdržel se

Ad 1)  Schválení zápisu z 2. jednání Komise ze dne  4. 4. 2012 a programu

Předseda komise Bc. R. Sedlák zahájil jednání v 17.00 hod. Současně přivítal členy a hosty přítomné na tomto jednání.

Bezpečnostní komise schválila zápis z 2. jednání Komise konané dne 4. 4. 2012.

Hlasování: 5/0/0

Bezpečnostní komise schválila program jednání komise konané dne  24.5.2012

Hlasování: 5/0/0

 

Ad 2) Akce pořádané MČ v rámci prevence kriminality

JUDR. Lachnit seznámil přítomné členy s plánem akcí pořádaných MČ v rámci prevence kriminality. Akce jsou pořádané za asistence MP, PČR, AČR, HZS a MČ Praha 5, která již několik let tyto akce zaštiťuje a podílí se na jejich financování. 

Jedná se o následující akce:

Dny s Městskou policií Praha 5 určené pro žáky mateřských školek (MP Praha 5),

Dopravní bezpečnost pro žáky základních škol (oddělení prevence MP),

Dětský den pro žáky mateřských škol a základních škol (MP Praha 5 a HZS)

Přednášky pro seniory s tématikou prevence kriminality (oddělení prevence MP),

Košířský košík (fotbalový turnaj PČR),

Memoriál ppor. Michala Braniše (fotbalový turnaj PČR),

Smíchovský střelec (soutěž MP, PČR, úřad MČ, AČR),

Školení pro MP, PČR a pracovníky Úřadu MČ Praha 5,

IX. Ročník turnaje v malé kopané (fotbalový turnaj pro mládež o pohár starosty) - MP P5 a OSK,

Ocenění nejlepších policistů a hasičů (OSK),

Tábory (YMCA o.s. a R-mosty o.s. „dmpsp“),

Příměstský tábor (OSK „dmpsp“),

6. ročník „Pohár MČ Praha 5“ (plavecká soutěž pro základní školy – MP Praha 5),

Senior Akademie (1. ročník - oddělení prevence MP).

 Usnesení:

Komise bere informace o pořádaných akcích na vědomí.

 

Ad 3) Nový vývoj situace drogové scény na Praze 5

PhDr. Volechová pohovořila o situaci v ulici Plzeňská a Erbenova. Ordinace MUDr. Novotné a MUDr. Szikory zahájila provoz dne 14.5.2012. Provoz lékárny, která se nachází v ulici Erbenova, bude zajišťovat provoz 2x týdně. Přítomné členy informovala o spolupráci s MP a PČR při řešení vzniklé situace. Situace je průběžně monitorována jak ze strany policie, tak i ze strany úřadu, současně bylo informováno i státní zastupitelství. Plk. Mgr. Dytrt informoval o zajištěných opatřeních ke vzniklé situaci. Pan Janouškovec za OS Progressive poskytl ke zmíněné situaci podrobné informace.   

Usnesení:

Bezpečnostní, prevence kriminality a protidrogová komise bere tento bod na vědomí.

Ad 4) Schválení statutu komise a memoranda

V průběhu jednání byl schválen statut komise.

Hlasování: 5/0/0

Proběhla diskuse předloženého memoranda, které předložil předseda komise.

Usnesení:

Komise bere memorandum na vědomí.

Ad 5) Různé

Proběhla diskuse přítomných členů o termínech jednání komise. Předseda komise sdělil, že komise se bude scházet dle aktuální problematiky.

Usnesení:

Všichni členové komise berou tento bod na vědomí.

Příští jednání se uskuteční v červenci. Datum jednání bude včas oznámeno. Jednání komise bylo ukončeno v 19.00 hodin.

 Zapsala: Jitka Straňáková

        Roman Sedlák                                                             Karel Novotný

           Předseda                                                                       Ověřovatel

 

Přílohy: - Statut komise

               - Memorandum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statut

 komise  Bezpečnostní, prevence kriminality a protidrogové Rady Městské části Praha 5

 

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

1.            Statut komise Bezpečnostní, prevence kriminality a protidrogové rady Městské části Praha 5 (dále jen „statut“) stanoví základní rámcové vymezení okruhů činností této komise, zásady členství a organizační zajištění jejího jednání a způsobu usnášení.

 

 

Článek 2

Funkce komise

 

1.            Komise je porádním orgánem rady Městské části Praha 5. Rada tuto komisi zřizuje a upravuje její členství, dle potřeby. Komise se věnuje aktuální a dlouhodobé problematice týkající se užívání drog, kriminální činnosti a s ní spojenými patologickými jevy. Svou činností se snaží iniciovat řešení výše zmíněných sociálních jevů, a tak přispívat k preventivním opatřením, tak aby tyto jevy měly minimální dopad na obyvatele MČ Prahy 5.

 

 

Článek 3

Základní rámec činnosti komise

 

1.            Komise je poradním a iniciativním orgánem rady MČ Praha 5. Věnuje se řešení problematiky kriminální činnosti na území Prahy 5, užívání drog a snaží se spolu s orgány státní správy, neziskovými organizacemi a složkami samosprávy přispět k preventivním opatřením, která by omezovala dopad těchto jevů na obyvatele MČ Prahy 5. Komise se věnuje, jak dlouhodobým problémům na území MČ (např. aplikování návykových látek), tak aktuálním problémům, které se na území vyskytnou. Na svých zasedáních se komise vyjadřuje k těmto otázkám a její vyjádření slouží jakožto doporučení pro radu MČ a aktéry státní správy (odbory). Komise navrhuje koncepci, akční plány a metodiku zajišťování řešení této problematiky v rámci Úřadu městské části Praha 5. Komise předkládá 1x za půl roku zprávu o své činnosti.

Článek 4

Členství v komisi

 

1.            Počet členů komise je lichý a minimální počet je tři.

 

2.            Předsedu komise a její členy jmenuje a odvolává rada.

 

3.            Členové komise mají právo se aktivně podílet na činnosti komise, zejména uplatňovat připomínky k projednávaným návrhům a materiálům a uplatňovat svá stanoviska.

 

4.            Členové komise jsou povinni účastnit se jejích schůzí a plnit úkoly, kterými byli komisí nebo jejím předsedou pověřeni.

 

Článek 5

Jednání  a usnášeníschopnost komise

 

1.            Jednání komise se koná dle potřeby, a to zpravidla s přihlédnutím k úkolům jí zadávaným radou. Komise by se měla sejít minimálně jednou za 3 měsíce, pokud se členové na zasedání nedohodnou jinak.

 

2.            Jednání komise svolává předseda komise, který určuje její program, řídí a organizuje její činnost a současně dohlíží na plnění usnesení komisí přijatých.              

 

3.            Materiály pro jednání komise připravují zpravidla:

               

(a)                 členové a především předseda komise;

(b)                 členové rady a zastupitelstva;

(c)                 zaměstnanci/pracovníci Úřadu městské části Praha 5 (dále jen „úřad“);

 

4.            Jednání komise řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda komise.

 

5.            Komise jedná dle programu, který navrhl předseda komise, a který komise na svém aktuálním jednání schválí.

6.            Komise se usnáší nadpoloviční většinou hlasů svých členů. Předseda komise je oprávněn přizvat na jednání komise k jednotlivým bodům odborníky (nečleny) komise, kteří mají pouze poradní hlas.

 

7.            Z každého jednání komise pořizuje předseda komise nebo jím určená osoba zápis. Součástí zápisu bude vždy i usnesení k jednotlivým bodům programu s výslovným vyjádřením, zda usnesení bylo či nebylo přijato. Zápis se vyhotovuje písemně a je umístěn na internetové stránky komise.

 

Článek 6

Závěrečná ustanovení

 

Tento statut komise byl schválen dne 24. 5. 2012

 

Předseda komise Bc. Roman Sedlák

 

Místopředseda komise (ověřovatel) Karel Novotný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memorandum Komise Bezpečnostní, protidrogové a prevence kriminality o přístupu MČ Praha 5 k řešení problematiky narkomanů a nepřizpůsobivých občanů.

 

1. Tento dokument slouží jakožto obecné a nezávazné doporučení výše zmíněné komise, která slouží jakožto poradní orgán Rady MČ Praha 5, při řešení problematiky narkomanů a nepřizpůsobivých občanů.

2. Komise Bezpečnostní, protidrogová a prevence kriminality je poradním orgánem vrcholného orgánu samosprávy MČ Praha 5 (Rady). Při své činnosti hledí primárně na zájmy a bezpečnost občanů Prahy 5.

3. Doporučení komise a její koordinační činnost mají mít na zřeteli primárně bezpečnost občanů Prahy 5. Doporučení a činnost komise mají sloužit jakožto podklad k rozvoji městské části.

4. Komise by měla doporučit Radě při řešení dané problematiky přijmout taková opatření, která vedou k minimalizaci dopadů uživatelů drog a nepřizpůsobivých na své okolí. Minimalizováním dopadů rozumíme – limitování poškozování majetků, dopadů na veřejný pořádek či vnímání problematiky.

5. Při revizi grantů přijatých zákonem stanovenou výběrovou komisí  v oblasti prevence kriminality a bezpečnosti, by Komise Bezpečnostní, protidrogová a prevence kriminality měla doporučit ve svém prohlášení budoucím výběrovým komisím podpořit především ty organizace, které prokázali ve své činnosti benefit v dané oblasti pro MČ Praha 5 a její občany. Zároveň však ve svém doporučení nesmí diskriminovat organizace a programy nové.  

6.  Komise doporučuje Radě MČ Praha 5 ve své činnosti při řešení této problematiky spolupracovat nejen s orgány činnými v trestném řízení (Policie ČR, Městská Policie) či s aktéry státní správy (odbory) a neziskovými organizacemi, ale také s Magistrátem hl.m. Prahy. Cílem této spolupráce by mělo být efektivní rozložení dopadů aplikování drog, tj. každá část Prahy by měla stejnou měrou podporovat preventivní opatření a „boj“ proti uživání drog. Dle názoru komise vycházející ze zjištěných skutečností na území MČ Praha 5, nadměrná koncentrace uživatelů drog a nepřizpůsobivých občanů v některých lokalitách MČ vede k rapidnímu zhoršení stavu bezpečnosti a pořádku na daném místě. Zhoršena je také možnost sociálního soužití a klidu v oblasti.

7. Komise došla na základě spolupráce s Policií ČR, Městskou Policií, Odbory státní správy MČ Praha 5 a neziskovými organizacemi k závěru, že značnou část otevřené drogové scény způsobuje nadměrná preskripce a užívání substituční látky Subutex. Při odchodu lékařů předepisujících Subutex v oblasti MČ v létě 2011, došlo k významnému poklesu výskytů narkomanů na území MČ Praha 5. Opatření a postup Rady MČ Praha 5 by se měl snažit vést k redukci užívání substitučního preparátu Subutex na území Prahy 5.

 

 

 

Přečteno: 5416x
Publikováno: 15.06.2012, poslední změna: 15.06.2012
Autor: Odbor sociální problematiky a prevence kriminality
Vytisknout